کارشناس گروه کارشناس گروه

 

خانم سمیه مختاری
سمت: مسئول امور آموزشی و دفتری گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره

تلفن: 61117415
دورنگار: 88244328
رایانامه: mokhtari_59@ut.ac.ir
اتاق: 219 طبقه دوم جدید (جنوبی)

 

وظایف کارشناس گروه:

  • انجام امور مربوط به تشکیل پرونده و ثبت اطلاعات دانشجویان جدید الورود در گروه
  • تعیین استاد راهنمای آموزشی دانشجویان با کمک مدیر گروه
  • تعیین روز و ساعت کلاس‏ها در دوره آموزشی و هماهنگی با اساتید
  • اطلاع رسانی دانشجویان ارشد(مجوز سنوات، زمان انتخاب موضوع پایان نامه، اعلام آمادگی دفاع...)
  • تعیین زمان دفاع از پایان نامه و هماهنگی با اساتید مربوطه
  • ارسال مدارک دفاع دانشجو(فارغ التحصیلی، ثبت در سیستم برای حق التدریس اساتید راهنما و مشاوره، مدارک  مربوط به اساتید داور)