مشاور رئیس در امور بین الملل مشاور رئیس در امور بین الملل

 

فاطمه نارنجی ثانی

 

 مشاور رئیس در امور بین الملل : خانم دکتر فاطمه نارنجی ثانی              

 تلفن : 61117435 

 

 

 

وبسایت امور بین الملل دانشگاه