مشاور رئیس در امور بین الملل مشاور رئیس در امور بین الملل

 مشاور رئیس در امور بین الملل : آقای دکتر یاسر مدنی            

 تلفن : 61117449

 

 

 

وبسایت امور بین الملل دانشگاه