کارکنان دانشکده کارکنان دانشکده

 

نام

نام خانوادگی

واحد اداری

شماره تماس ( با پیش شماره 6111)

اعظم

ابراهیمی بسابی

معاونت اداری و مالی

7419

سهیلا

احمدخان بیگی

آموزش

7524

پریوش

استادپور

کلینیک

7587

مریم

اعجازی

اموزش

7575

قاسم

بابایی شلمانی

حسابداری

7421

خدیجه

بابائی بنائی

اموزش

7529

سودابه

باده بان

اموزش

-

رضا

پیروی

اموزش

7536

فاطمه

ترکاشوند

دبیرخانه

7571

سمیرا

تقوی

گروه مشاوره 

7453

زهرا

جزءعبهری

اموزش

7574

فرزانه

چنگیزی

تلفنخانه

7400

فرهاد

چنگیزی

کلینیک

7473

علی اکبر

حدادی کوهسار

روابط عمومی

7508

اکرم السادات

حسینی آغوزبنی

معاونت پژوهشی

7429

جواد

حسینی عالی

امور دانشجویی

7494

آذر

حق دوست

معاونت پژوهشی

7513

الهه

حقانی

اموزش مجازی

7469

محسن

حکمت

حسابداری

7419

فاطمه

خمسه

موسسه

7476

مریم

درخشان

کلینیک

7588

کیوان

رستمی تپه اسمعیل

اموردانشجویی

7417

زهرا

رفیعی

گروه مبانی فلسفی

7565

زهرا

رهنمای تمیجانی

اموزش

7577

فرشته

زیبائی

کتابخانه

7464

عذرا

شالباف

موسسه

7427

گرزعلی

شجاعی علی ابادی

دبیرخانه

7542

محمد

شیری حسن باروق

امور دانشجوئی

7572

نسرین

عبدالوند

معاونت پژوهشی

7432

محمدرضا

عبدلی بیدهندی

موسسه

7492

فریبا

عراقی

گروه روانشناسی

7483

میترا

علی مددی

گروه مدیریت

7450

ناهید

غرقی فرد

معاونت پژوهشی

7423

حسین

غفوری کسبی

موسسه

7501

حمیده

فردوسی زاده نائینی

دفتر ریاست

7440

اتیکه

فلاح

موسسه

7500

زهرا

فیض آبادی

موسسه

7486

محمد

کریمیان

دبیرخانه

7525

فاطمه

کمالپور

اموزش مجازی

7516

نسرین

لطفی بیدهندی

حسابداری

7423

نینا

مجد

سایت 206

7461

آتوسا

محمدی برنجه

اموزش

7524

سمیه

مختاری

گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

7415

سیده معصومه

مرتضوی

امور دانشجوئی

7549

مژگان

مرتضوی

حسابداری

7438

سیده عاطفه

معافی مدنی

آموزش

7520

سجاد

مقامی

انفورماتیک

7491

مریم

مومنی

موسسه

7500

کتایون

میدانی پور لاهیجانی

اموزش

7532

سیدحسین

نبوی

موسسه

7473

زهره

نصرتی راد

کتابخانه

7464

میترا

نمکی

امور دانشجوئی

7526

مینا

نوروزآذر

 گروه روشها و برنامه ریزی درسی

7555

زهرا

نوروزی

انفورماتیک

7562

محمد

نیک شعاربوستانی

موسسه

7492