کارمندان دانشکده و شماره تماس آن ها کارمندان دانشکده و شماره تماس آن ها

 

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

شماره

داخلی

اتاق

نام استادان

گروه آموزشی

شماره داخلی

 

اتاق

 

اسامی کارکنان هیات علمی دانشکده

آقای دکتر آسایش

روان شناسی تربیتی و مشاوره

7453

 

خانم دکتر سجادیه

فلسفه تعلیم و تربیت

7567

 

آقای دکتر ابـیـلـی

مدیریت

7414

 

آقای دکتر سراجی

روشها و برنامه‌های آموزشی و درسی

7449

 

آقای دکتر ارجـمـنـد نـیـا

کودکان استثنایی

7469

 

خانم دکتر سلیمی

روان شناسی تربیتی و مشاوره

7404

 

آقای دکتر افــروز

کودکان استثنایی

7455

 

خانم دکتر شاهمرادی

روان شناسی تربیتی و مشاوره

7406

 

آقای دکتر اللهیاری

مدیریت

7408

 

آقای دکتر شکوهی یکتا

کودکان استثنایی

7452

 

خانم دکتر ایـروانـی

فلسفه تعلیم و تربیت

7403

 

آقای دکتر صالحی

روشها و برنامه‌های آموزشی و درسی

7472

 

آقای دکتر بـازرگـان

مدیریت

7445

 

خانم دکتر طاهری فرد

روان شناسی

7480

 

آقای دکتر بـاقــری

فلسفه تعلیم و تربیت

7559

 

خانم دکتر عالی

فلسفه تعلیم و تربیت

7442

 

آقای دکتر بدلی

روشها و برنامه‌های آموزشی و درسی

7468

 

خانم دکتر عباسی سورشجانی

روان شناسی

7450

 

آقای دکتر بـشـارت

روان شناسی

7488

 

خانم دکتر عزتی

مدیریت

7450

 

آقای دکتر بـه پـژوه

کودکان استثنایی

7457

 

آقای دکتر غـبـاری

کودکان استثنایی

7458

 

آقای دکتر بـهـرامـی

روان شناسی

7486

 

خانم دکتر فـردوسـی

روان شناسی

7403

 

آقای دکتر پـرونـد

روشها و برنامه‌های آموزشی و درسی

7410

 

خانم دکتر فیروزی

روان شناسی

7480

 

آقای دکتر پـور حـسـیـن

روان شناسی

7485

 

خانم دکتر قاسم زاده

کودکان استثنائی

7420

 

آقای دکتر پور کریمی

مدیریت

7405

 

آقای دکتر قربانی

روان شناسی

7487

 

آقای دکتر پور نقاش تهرانی

روان شناسی

7478

 

خانم دکتر کاظمی تبار

علوم شناختی

 

 

آقای دکتر جوادی پور

روشها و برنامه‌های آموزشی و درسی

7459

 

آقای دکتر کرامتی

مدیریت

7412

 

آقای دکتر جواهری محمدی

روان شناسی تربیتی و مشاوره

7453

 

آقای دکتر کرمدوست

روشها و برنامه‌های آموزشی و درسی

7581

 

آقای دکتر حـاتـمـی

روان شناسی

7479

 

آقای دکتر کشاورز

روان شناسی تربیتی و مشاوره

7451

 

خانم دکتر حاج حسینی

روان‌شناسی تربیتی و مشاوره

7406

 

آقای دکتر لـواسـانـی

روان شناسی تربیتی و مشاوره

7405

 

خانم دکتر حـجـازی

روان‌شناسی تربیتی و مشاوره

7411

 

آقای دکتر مرادی

فلسفه تعلیم و تربیت

7566

 

آقای دکتر حسـن زاده

کودکان استثنایی

7407

 

آقای دکتر محمدی سیدشکری

روشها و برنامه‌های آموزشی و درسی

7451

 

خانم دکتر حسـیـنـی

فلسفه تعلیم و تربیت

7447

 

آقای دکتر مدنی

روان شناسی تربیتی و مشاوره

7449

 

خانم دکتر حکـیـم زاده

روشها و برنامه‌های آموزشی و درسی

7465

 

آقای دکتر مقدم زاده

روشها و برنامه‌های آموزشی و درسی

7472

 

آقای دکتر خـدایـاری فـرد

روان‌شناسی تربیتی و مشاوره

7452

 

آقای دکتر ملازاده

روان شناسی

7490

 

آقای دکتر خدایی

روشها و برنامه‌های آموزشی و درسی

7463

 

آقای دکتر مهربانی

مدیریت

7408

 

آقای دکتر دادرس

فلسفه تعلیم و تربیت

7551

 

آقای دکتر نـادری

مدیریت

7448

 

خانم دکتر دهقانی

روشها و برنامه‌های آموزشی و درسی

7404

 

خانم دکتر نارنجی ثانی

مدیریت

7446

 

خانم دکتر دهقانی آرانی

روان شناسی

7482

 

خانم دکتر نصراللهی نیا

مدیریت

7515

 

آقای دکتر رحـیـمی نـژاد

روان شناسی

7477

 

خانم دکتر نصرتی

کودکان استثنایی

7446

 

آقای دکتر رسـتـمـی

روان شناسی

7477

 

خانم دکتر نقش

روان شناسی تربیتی و مشاوره

7420

 

آقای دکتر رضـازاده

روان شناسی

7481

 

خانم دکتر نوفرستی

روان شناسی

7482

 

آقای دکتر رضایت

روان شناسی

7481

 

آقای دکتر وحدتی دانشمند

فلسفه تعلیم و تربیت

7581

 

آقای دکتر سجادی اناری

کودکان استثنایی

7468

 

خانم دکتر هوشیاری

روشها و برنامه‌های آموزشی و درسی

7515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسامی کارمندان غیر هیات علمی دانشکده

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

شماره

داخلی

اتاق

نام استادان

محل خدمت

شماره داخلی

 

اتاق

 

خانم ابـراهـیـمی

حسابداری

7422

 

خانم عـــراقــی

گروه روانشناسی و مدیریت

7483

 

آقای ابراهیمی

تاسیسات

7504

 

خانم علیمددی

آموزش و تحصیلات تکمیلی

7547

 

خانم احمدخان بیگی

آموزش تحصیلات تکمیلی

7574

 

خانم فـردوسـی زاده

حوزه ریاست

7401-7440

 

خانم استادپور

حسابداری

7421

 

خانم فــــلاح

رئیس کتابخانه دانشکده

7464 - 7530

 

خانم اعـجــازی

آموزش و تحصیلات تکمیلی

7529

 

خانم فیض آبادی

مؤسسه روانشناسی

7492

 

آقای قادرزاده

رئیس حسابداری

7423

 

آقای قاسمی مروشینی

کارپرداز

7438

 

آقای پــیــروی

آموزش و تحصیلات تکمیلی

7576-7522-7524

 

آقای قاسمی پور

معاونت اداری و مالی

7419

 

خانم ترکاشوند

دبیرخانه

7571

 

خانم کردی

امور پژوهشی

7513

 

آقای جمالی

سرپرست خدمات - دبیرخانه

7542

 

آقای کـریـمـیـان

رئیس امور اداری و پشتیبانی

7525

 

خانم چـنـگـیـزی

تلفن خانه

7400 - 1

 

خانم کـمـال پـور

رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

7522-7524

 

خانم حاجی زادگان

آزمایشگاه دکتر ایروانی

7580

 

خانم مـخـتـاری

گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره- روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

7538

 

آقای حدادی

آموزش های آزاد

7476

 

خانم مـدنـی

آموزش و تحصیلات تکمیلی

7520

 

خانم حسـیـنـی

معاونت پژوهشی

7429

 

خانم مرتضوی

سرپرست امور دانشجویی

7549

 

آقای حسینی عالی

امور دانشجوئی و تغذیه

7543 - 7494

 

آقای مقامی

انفورماتیک

7562

 

خانم حقانی

آموزش و تحصیلات تکمیلی

7532

 

خانم مـؤمـنـی

کتابخانه موسسه

7501

 

خانم حـق دوسـت

رئیس اداره امور پژوهشی

7432

 

خانم میدانی پور

آموزش و تحصیلات تکمیلی

7575

 

خانم درخـشـان

آزمایشگاه موسسه

7492

 

خانم نـصـرتـی

کتابخانه

7464-7530

 

خانم شالباف

معاونت دانشجویی- شاهد و ایثارگر

7533

 

خانم نوروزآذر

آموزش و تحصیلات تکمیلی

7584

 

آقای شجاعی میاندرق

آموزش و تحصیلات تکمیلی

7427

 

آقای نیک شـعـار

امین اموال

7548

 

آقای طهرانی

انفورماتیک

7545

120

خانم یوسفی

روشها و برنامه درسی- فلسفه تعلیم و تربیت

7565

 

آقای عــبــدلــی

سایت

---

 

خانم  یوسفی نامی

معاونت دانشجویی

7572

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

تلفن‌های مستقیم

تلفن خانه

9-88234161   و  5-88234062

حسابداری

88234408

ریاست دانشکده

88234031 - 88234381

امور اداری

88234610

فکس ریاست دانشکده

88234734

گروه روانشناسی تربیتی- کودکان استثنائی

88234603

معاونت مالی و اداری

88234379

اتاق شورای گروه روانشناسی

88281515

معاونت آموزشی

88234417- 88234735

گروه روشها - فلسفه

88234810

معاونت دانشجویی

88234382 - 88234749

فکس دکتر افروز

88234607

معاونت پژوهشی

88234409