هیات رئیسه هیات رئیسه

 

خانم دکتر الهه حجازی                  رئیس دانشکده

آقای دکتر جواد پورکریمی              معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

خانم دکتر فاطمه دهقانی آرانی         معاون دانشجویی دانشکده

خانم دکتر میترا عزتی                  معاون اداری و مالی دانشکده

آقای دکتر عباس رحیمی نژاد          معاون پژوهشی دانشکده

آقای دکتر اسماعیل صمدی            رئیس موسسه روانشناسی