هیات رئیسه هیات رئیسه

 

آقای دکتر رضا پورحسین             رئیس دانشکده

خانم دکتر مرضیه عالی               معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

خانم دکتر فاطمه نصرتی              معاون دانشجویی دانشکده

آقای دکتر علی اکبر ارجمندنیا        معاون اداری و مالی دانشکده

آقای دکتر جواد حاتمی                 معاون پژوهش و فناوری دانشکده