معاونت اداری و مالی معاونت اداری و مالی

معاون اداری و مالی: آقای دکتر علی اکبر ارجمندنیا

  مسئول دفتر: آقای قاسمی پور

  شماره تماس دفتر: 61117419      

وظایف و اهداف دفتر معاونت  :

  • استقرار برنامه محوری در حوزه های مختلف دانشکده
  • ایجاد نظم و انسجام در حوزه ساختاری و تشکیلاتی
  • ایجاد نظم و انسجام در حوزه اداری و امور عمومی دانشکده
  • ایجاد نظم و انسجام در حوزه مالی دانشکده
  • تنوع بخشی به تأمین مالی پایدار دانشکده
  • ایجاد محیطی پویا و شاداب در بین همکاران (کارمندان و اعضای هیأت علمی) دانشکده
  • استقرار فرهنگ سازمانی مبتنی بر تلاش؛ کارجمعی و اخلاق مداری
  • تلاش در جهت استقرار پرداخت مبتنی بر عملکرد