معاونت اداری و مالی معاونت اداری و مالی

 

  معاون اداری و مالی: خانم دکتر میترا عزتی             

  مسئول دفتر: خانم ابراهیمی

  شماره تماس دفتر: 61117419      

 

 

وظایف و اهداف دفتر معاونت  :

  • کسب خط مشی و همکاری با ریاست دانشکده در اجرای هر چه بهتر وظایف به منظور نیل به اهداف اجرائی دانشکده.
  • بر نامه ریزی ، هدایت و کنترل واحدهای تحت سرپرستی به منظور حسن اجرای وظایف محوله.
  • نظارت بر حسن اجرای بودجه از طریق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها.
  • طراحی و سازماندهی واحدها، تنظیم شرح وظایف، ایجاد و اداره نظام سازمانی و تشکیلاتی و بررسی در مورد روشهای جاری به منظور بهبود آنها.
  • ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای تابعه در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی راندمان کار پرسنل.
  • نظارت بر ارائه خدمات پشتیبانی.
  • شرکت در جلسات و شوراها جهت اظهار نظر در موارد مربوط. نظارت، کنترل و رسیدگی به نحوه کار شرکت های خدماتی.
  • نظارت، کنترل و امضاء اسناد مالی و تعهد آور.
  • بررسی اموال و موجودی های نقدی و جنسی دانشکده از طریق کنترل دفاتر و انبارگردانی. انجام سایر اموری که از طرف ریاست دانشکده محول می گردد