رویدادهای برگزار شده رویدادهای برگزار شده

سخنرانی خانم دکتر نوری

از مجموعه سخنرانی های دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران در سال تحصیلی1402 -1 401   موضوع سخنرانی : " درمان نافعال سازی سبک: رویکردی با نگاه متفاوت...

سخنرانی آقای دکتر محسن رفیع خواه

از مجموعه سخنرانی های دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران در سال تحصیلی  1401-1402   موضوع : سخنرانی (جذب) "  بررسی سیستماتیک مدل های ارزیابی...