اعضای هیات علمی فعال گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی اعضای هیات علمی فعال گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 
خدایار ابیلی

خدایار ابیلی 

استاد
شماره تماس: 61117414
اتاق: 321
پست الکترونیکی: 
رحمت اله اللهیاری

رحمت اله اللهیاری 

استادیار
شماره تماس: 02166480366
اتاق: 327
پست الکترونیکی: 
جواد پورکریمی

جواد پورکریمی 

دانشیار
شماره تماس: 61117405
اتاق: 330
پست الکترونیکی: 
میترا عزتی

میترا عزتی 

استادیار
شماره تماس: 61117538
اتاق: 216
پست الکترونیکی: 
وحید مهربانی

وحید مهربانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 327
پست الکترونیکی: 
ابوالقاسم نادری روشناوند

ابوالقاسم نادری روشناوند 

استاد
شماره تماس: 61117448
اتاق: 214
پست الکترونیکی: 
فاطمه نارنجی ثانی

فاطمه نارنجی ثانی 

دانشیار
شماره تماس: 61117435
اتاق: 212
پست الکترونیکی: 
فاطمه نصراللهی نیا

فاطمه نصراللهی نیا 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 230
پست الکترونیکی: 
نمایش 8 نتیجه
از 1

نمایش کلیه اساتید فعال، بازنشسته و مرحوم نمایش کلیه اساتید فعال، بازنشسته و مرحوم