تماس با انفورماتیک دانشکده تماس با انفورماتیک دانشکده

 

برای تسویه حساب دانشجویی با سایت می توانید با شماره ۶۱۱۱۷۵۶۲ تماس بگیرید. ویا با ارسال شماره دانشجویی خودتان به شماره همراه 0297 233 0910 ، مسئول مربوطه پس از بررسی نسبت به تسویه اقدام خواهد کرد