مدیر گروه مدیر گروه

دانشیار
شماره تماس : 61117411
اتاق: 324
پست الکترونیکی

گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره

 

اهداف  گروه :

گروه‌ مبانی‌ روانی‌ آموزش‌ و پرورش‌ در سال‌ 1355 از گروه‌ مبانی‌ فلسفی‌ و اجتماعی‌ آموزش‌ و پرورش‌ مستقل‌ شد. این گروه تا سال 1384 دارای دو گروه کارشناسی (مشاوره و کودکان استثنایی) دو گروه کارشناسی ارشد (کودکان استثنایی و روان شناسی تربیتی) و یک گروه دکتری روان شناسی عمومی بود. از سال 1384 گروه مبانی روانی آموزش و پرورش به دو «گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره»و «روان شناسی آموزش کودکان استثنایی» تفکیک شد. گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره در یک دوره کارشناسی مشاوره، 3 رشته کارشناسی ارشد (روان شناسی تربیتی، مشاوره خانواده و مشاوره مدرسه) و دوره دکتری (روان شناسی تربیتی و روان شناسی عمومی) دانشجو می پذیرد. 


روان شناسی تربیتی: 

روان‌شناسی‌ تربیتی‌ به‌ طور کلی‌ با یادگیری‌ آموزشگاهی‌ سر و کار دارد و نقش‌ آن‌ در موارد زیر دسته‌ بندی‌ می‌شود: 

·         تعیین‌ هدف‌های‌ آموزشی‌، یعنی‌ اینکه‌ یادگیرندگان‌ چه‌ باید بیاموزند.

·         تعیین‌ ویژگی‌های‌ یادگیرندگان‌ و رابطه‌ آن‌ ویژگی‌ها با یادگیری‌.

·         شناخت‌ فرایند یادگیری‌، یعنی‌ شناخت‌ عواملی‌ که‌ افراد را به‌ یادگیری‌ سوِ می‌دهد.

·         شناخت‌ فرایند آموزش‌ ،یعنی‌ کشف‌ رابطه‌ بین‌ شیوه‌ و فعالیت‌های‌ آموزشی‌ در رابطه‌ باهدف‌های‌ خاص‌ و اختلافات‌ فردی‌ یادگیرنده‌.

·         ارزشیابی‌ یادگیری‌، بالاخص‌ یادگیری‌ پیشرفت‌ تحصیلی‌ و طرز فکر.

·         تهیه‌ و ساخت‌ ابزارهای‌ اندازه‌گیری‌های‌ روانی‌ - تربیتی‌.مشاوره: 

تغییر و تحولات‌ سریع‌ علمی‌، تکنولوژی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ پیش‌ آمدهای‌ غیر منتظره‌ از قبیل‌ جنگ‌، زلزله‌، بیماری‌ و تصادفات‌ و پیچیدگی‌ ارتباطات‌ اجتماعی‌ در عصر کنونی‌، مشکلات‌ گوناگونی‌ در زمینه‌های‌ معیشتی‌، تحصیلی‌، شغلی‌، خانوادگی‌، تصمیم‌گیری‌، ارتباطی‌، عاطفی‌، روانی‌، رفتاری‌ و اخلاقی‌ برای‌ بسیاری‌ از افراد در همه‌ جوامع‌ از جمله‌ مردم‌ کشور ما به‌ وجود آورده‌ است‌ و سلامت‌ بهداشت‌ و امنیت‌ جسمانی‌، روانی‌ و اجتماعی‌ آنان‌ را دچار آسیب‌ کرده‌ است‌. دانش‌ آموختگان‌ رشته‌ راهنمایی‌ مشاوره‌ می‌توانند برای‌ پیشگیری‌، حل‌ و رفع‌ این‌ مشکلات‌، سازگاری‌ و برخورد مؤثر و منطقی‌ با موقعیت‌های‌ گوناگون‌ زندگی‌، تأمین‌ بهداشت‌ و سلامت‌ جسمانی‌ و روانی‌ و اجتماعی‌ افراد جامعه‌ و ایجاد زندگی‌ توام‌ با آسایش‌، نشاط‌، پیشرفت‌، موفقیت‌، رشد و کمال‌، کمک‌ شایان‌ توجهی‌ ارائه‌ کنند.