مدیر گروه مدیر گروه

استاد
شماره تماس : 61117414
اتاق
پست الکترونیکی

گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 

اهداف  گروه :

گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران به عنوان یک گروه آموزشی مستقل در سال تحصیلی 1366 به سایر گروه های آموزشی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی اضافه شد و از همان سال شروع به پذیرش دانشجو در سطح کارشناسی نمود. در سال 1369 دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و سپس دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دایر گردید. اولین گروه دانشجویان دوره دکتری مدیریت آموزشی در سال 1381 جذب گروه شدند و در سال 1388 دانشجویان اولین دوره دکتری آموزش عالی تحصیل خود را آغاز کردند. پس از آن چندین دوره دیگر نیز دانشجویان دکتری در دو رشته مذکور پذیرش شده است. چشم‌انداز گروه بر مبنای اطلاعات حاصل از ارزیابی درونی و بیرونی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی پیش نویس برنامه استراتژیک خود را در سال 1389 تهیه نمود. در این برنامه چشم انداز گروه این گونه بیان شده است:

  • پیشرو گروه های آموزشی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در ایران و منطقه.
  • تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآزموده و همچنین تولید، ‌نشر و به کارگیری دانش جهت توسعه و بهبود کیفیت آموزش در چارچوب برنامه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور.

از آنجا که رسالت گروه در راستای ارائه برنامه های مدیریت آموزشی، برنامه ریزی آموزشی و آموزش عالی در کشور است، گروه درصدد است که علاوه بر تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه، نقش پیشگامی نیز در ارتقاء سطح علمی جامعه ایفا نماید