طرح های پژوهشی کاربردی طرح های پژوهشی کاربردی

عناوین طرح‌های پژوهشی کاربردی دانشکده که با سازمان‌های مختلف منعقد شده است

 

۱- عنوان طرح: بررسی مبانی نظری، اصول و روش‌های طراحی برنامه‌های روانشناختی خانواده محور- مجری خانم دکتر سوگند قاسم زاده

 

۲- عنوان طرح: مستند سازی فعالیت‌های مؤسسه مهر طه – مجری خانم دکتر شهین ایروانی

 

۳- عنوان طرح: ارائه الگوی مدیریت استعداد به منظور ارزیابی و رتبه بندی سازمان‌ها – مجری خانم دکتر زهرا نقش

 

۴- عنوان طرح: بررسی میزان خدمات اصلاحی، تربیتی، پزشکی و قضائی زندان‌های استان قزوین در سال ۱۳۹۶ – مجری خانم دکتر مرضیه عالی

 

۵- عنوان طرح: تأثیر آموزش مداخله‌های مثبت گرا در افزایش شادکامی ایثارگران مطابق شناسنامه طرح تحقیقاتی - مجری خانم دکتر اعظم نوفرستی

 

۶- عنوان طرح: پژوهش جهت تهیه راهنمای اجرای فعالیت‌های کارکردهای اجرایی مغز برای والدین – مجری آقای دکتر حسین کشاورز

 

۷- عنوان طرح: سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای کارکنان آموزشی آموزشگاه علمی - تخصصی شهید چمران ناجا – مجریان: آقای دکتر مقدم زاده و آقای دکتر صالحی