مدیر گروه مدیر گروه

دانشیار
شماره تماس : 61117567
اتاق: 239
پست الکترونیکی

گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش

 

اهداف  گروه :

این گروه فعالیت خود را از سال 1373 ش. آغاز کرده است و در مقاطع کارشناسی ارشد، گرایش فلسفه تعلیم و تربیت و دکتری، گرایش فلسفه تعلیم و تربیت دانشجو می پذیرد. آشنایی دانشجویان با بدنه اصلی نظریه ها، بدون توجه به مبانی تکوین آنها، نوعی مطلق نگری و عینیت گرایی افراطی در آنها به وجود می آورد. رفع این مطلق نگری و ایجاد عینیت گرایی متعادل در این علوم یکی از وظایف اصلی این گروه است.
از سوی دیگر تعلیم و تربیت و تصمیم گیری ها و طرح های اجرایی در آموزش و پرورش کشور، اعم از مدارس و دانشگاه ها در تحلیل نهایی بر مفروضات فلسفی و اجتماعی معینی استوار شده اند. گاه این گونه طرح ها از تجربیات کشورهای دیگر اقتباس می شود و بررسی مبانی این گونه طرح ها و تصمیم گیری ها، بدون تحلیل و نقد فلسفه های تربیتی با جهت گیری های اجتماعی و فرهنگی زیرساز آنها، میسر نیست. انجام این کار ایفای یکی دیگر از نقش های اجتماعی این گروه است 
برای رسیدن به وضعیت مطلوب در تعلیم و تربیت باید به مطالعه و بررسی ابعاد اساسی اجتماعی و فرهنگی جامعه پرداخت و در پی تدوین فلسفه تعلیم و تربیت شایسته برای این جامعه بود. بدیهی است که رهایی از تصمیم گیری های موسمی و تعارض آمیز در عرصه تعلیم و تربیت کشور، مرهون دراختیار داشتن متخصصان این رشته خواهد بود، بنابراین سه دسته موقعیت شغلی عمده برای دانش آموختگان این رشته می توان در نظر گرفت:

  • در سطوح برنامه ریزی در وزارت آموزش و پرورش
  • در هیئت علمی دانشگاه ها
     

به عنوان نیروهای پژوهشی در مراکزی همچون پژوهشگاه علوم انسانی و ...