اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 12 نتیجه
از 1
 
change-logo

مهدی بدلی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 231
پست الکترونیکی: 
محمد جوادی پور

محمد جوادی پور 

دانشیار
شماره تماس: 61117581
اتاق: 225
پست الکترونیکی: 
رضوان حکیم زاده

رضوان حکیم زاده 

دانشیار
شماره تماس: 61117404
اتاق: 229
پست الکترونیکی: 
ابراهیم خدائی

ابراهیم خدائی 

دانشیار
شماره تماس: 61117463
اتاق: 228
پست الکترونیکی: 
مرضیه دهقانی

مرضیه دهقانی 

دانشیار
شماره تماس: 61117404
اتاق: 332
پست الکترونیکی: 
change-logo

فرهاد سراجی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کیوان صالحی

کیوان صالحی 

دانشیار
شماره تماس: 61117472
اتاق: 306
پست الکترونیکی: 
طیبه فردوسی

طیبه فردوسی 

استادیار
شماره تماس: 61117403
اتاق: 331
پست الکترونیکی: 
محمد رضا کرامتی

محمد رضا کرامتی 

دانشیار
شماره تماس: 61117408
اتاق: 333
پست الکترونیکی: 
رضا محمدی سید شکری

رضا محمدی سید شکری 

دانشیار
شماره تماس: 7451
اتاق: 217
پست الکترونیکی: 
علی مقدم زاده

علی مقدم زاده 

دانشیار
شماره تماس: 61117472
اتاق: 306
پست الکترونیکی: 
زهرا هوشیاری

زهرا هوشیاری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 230
پست الکترونیکی: 
نمایش 12 نتیجه
از 1