معاون پژوهش و فناوری معاون پژوهش و فناوری

 

جواد حاتمی

معاون پژوهش و فناوری دانشکده  : آقای دکتر جواد حاتمی

کارشناس دفتر: سرکار خانم حسینی

شماره تماس دفتر :  ۶۱۱۱۷۴۲۹

دورنگار : ۸۸۲۵۹۴۰۹

طبقه سوم اتاق : ۳۳۵

 

معرفی معاونت :

-     دریافت طرح های مصوب گروه های علمی و تطبیق آنها با آیین نامه های جاری معاونت پژوهشی
-     ارسال طرح های پیشنهادی مصوب گروههای علمی به شورای پژوهشی دانشکدهیا معاونت پژوهشی دانشکده بر حسب مورد
-     دریافت و ابلاغ نتیجه طرح های پیشنهادی به اعضای گروههای علمی
-     دریافت ، ابلاغ آیین نامه ها و بخش نامه های پژوهشی به گروههای علمی و مراکز تحقیقاتی مستقل
-     پی گیری طرح های پیشنهادی مصوب ارسالی به معاونت پژوهشی دانشگاه
-     نظارت بر حسن طرح های مصوب تحقیقاتی از نظر جدول زمان بندی و تعهدات مجری
-     پی گیری و نظارت بر تقاضاهای اعضای هیات علمی و محققان برای فرصتهای مطالعاتی و شرکت در همایش های بین المللی و سایر ماموریت های علمی داخلی و خارجی
-     پی گیری و نظارت بر امور خرید تجهیزات و آزمایشگاهها
-     پیشنهاد برگزاری سمینارهای علمی - کاربردی