معاونت پژوهشی معاونت پژوهشی

 

جواد حاتمی  

  معاون پژوهش و فناوری: آقای دکتر جواد حاتمی

  مسئول دفتر: خانم حسینی

  شماره تماس دفتر :61117429

 

 

وظایف و اهداف دفتر معاونت :

  • دریافت طرح های مصوب گروه های علمی و تطبیق آنها با آیین نامه های جاری معاونت پژوهشی
  • ارسال طرح های پیشنهادی مصوب گروههای علمی به شورای پژوهشی دانشکده یا معاونت پژوهشی دانشکده بر حسب مورد
  • دریافت و ابلاغ نتیجه طرح های پیشنهادی به اعضای گروههای علمی
  • دریافت ، ابلاغ آیین نامه ها و بخش نامه های پژوهشی به گروههای علمی و مراکز تحقیقاتی مستقل
  • پی گیری طرح های پیشنهادی مصوب ارسالی به معاونت پژوهشی دانشگاه
  •  نظارت بر حسن طرح های مصوب تحقیقاتی از نظر جدول زمان بندی و تعهدات مجری
  • پی گیری و نظارت بر تقاضاهای اعضای هیات علمی و محققان برای فرصتهای مطالعاتی و شرکت در همایش های بین المللی و سایر ماموریت های علمی داخلی و خارجی
  • پی گیری و نظارت بر امور خرید تجهیزات و آزمایشگاهها
  • پیشنهاد برگزاری سمینارهای علمی - کاربردی