کتابخانه کتابخانه

 

کتابخانه دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی که در سال 1345 تاسیس گردیده، با نام مبارک شهید دقایقی نامگذاری شده است. این کتابخانه با مساحت کلی بالغ بر 750 متر مربع در سه طبقه بنا گشته است. کتابخانه دارای مجموعه غنی و معتبری از کتب و ژورنالها در موضوعات تعلیم و تربیت (با جنبه های مختلف آن اعم از فلسفی، اجتماعی،روانی، روشها ، تکنولوژی آموزشی، ... و غیره)، مدیریت آموزشی، روانشناسی، کودکان استثنائی و نیز کتابداری و اطلاع رسانی می باشد. 
موضوعات فوق بر اساس سیستم کتابخانه کنگره طبقه بندی و به صورت قفسه باز در اختیار استفاده کنندگان قرار گرفته است. 
روزانه تعداد بی شماری از اعضاء هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده به عنوان اعضاء ثابت از مجموعه مزبور استفاده می کنند. 
جز روزهای پنجشنبه و جمعه، بقیه روزها، کتابخانه از ساعت 8 صبح تا ساعت 18 بعدازظهر مشغول ارائه خدمت می باشد.