مدیران پیشین مدیران پیشین

 

خانم دکتر الهه حجازی

ریاست دانشکده از سال 1397 تا سال 1400

آقای دکتر محمد خدایاری فرد

ریاست دانشکده از سال 1394 تا سال 1397 

آقای دکتربهرامی احسان

ریاست دانشکده از سال 1391 تا سال 1394 

آقای دکتر افروز

ریاست دانشکده از سال 1383 تا سال 1391