اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 94 نتیجه
از 2
 
خدایار ابیلی

خدایار ابیلی 

استاد
شماره تماس: 61117414
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اصغر احمدی

علی اصغر احمدی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اکبر ارجمندنیا

علی اکبر ارجمندنیا 

دانشیار
شماره تماس: 61117451
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهین ایروانی

شهین ایروانی 

دانشیار
شماره تماس: 61117403
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمود ایروانی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد اژه ای

جواد اژه ای (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 61117458
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدحسن آسایش زارچی

محمدحسن آسایش زارچی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامعلی افروز

غلامعلی افروز 

استاد ممتاز
شماره تماس: 61117455
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

جمشید افشنگ (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فریده آل آقا (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا بازرگان

زهرا بازرگان (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس بازرگان هرندی

عباس بازرگان هرندی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
معصومه باقری

معصومه باقری (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
خسرو باقری نوعپرست

خسرو باقری نوعپرست 

استاد
شماره تماس: 61117559
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدعلی بشارت

محمدعلی بشارت 

استاد
شماره تماس: 61117488
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی بیگ زاده شکوهی

علی بیگ زاده شکوهی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد به پژوه

احمد به پژوه (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 61117457
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هادی بهرامی احسان

هادی بهرامی احسان 

استاد
شماره تماس: 61117480
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

پریچهر به کیش (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمدحسن پروند (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا پورحسین

رضا پورحسین 

دانشیار
شماره تماس: 61117485
اتاق: 141
پست الکترونیکی: 
جواد پورکریمی

جواد پورکریمی 

استادیار
شماره تماس: 61117405
اتاق: 315
پست الکترونیکی: 
سیدسعید پورنقاش تهرانی

سیدسعید پورنقاش تهرانی 

دانشیار
شماره تماس: 61117478
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عذرا جهانی تابش

عذرا جهانی تابش 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد جوادی پور

محمد جوادی پور 

دانشیار
شماره تماس: 61117581
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس جواهری محمدی

عباس جواهری محمدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد حاتمی

جواد حاتمی 

دانشیار
شماره تماس: 61117480
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
منصوره حاج حسینی

منصوره حاج حسینی 

استادیار
شماره تماس: 61117406
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
باقر حجازی

باقر حجازی (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
الهه حجازی موغاری

الهه حجازی موغاری 

دانشیار
شماره تماس: 61117411
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس حری

عباس حری (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فریده حسینی (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
افضل السادات حسینی دهشیری

افضل السادات حسینی دهشیری 

دانشیار
شماره تماس: 61117447
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید حسن زاده

سعید حسن زاده 

دانشیار
شماره تماس: 61117407
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود حقیقی

محمود حقیقی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضوان حکیم زاده

رضوان حکیم زاده 

دانشیار
شماره تماس: 61117404
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی خانزاده

علی خانزاده (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد خدایاری فرد

محمد خدایاری فرد (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 61117452
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابراهیم خدائی

ابراهیم خدائی 

دانشیار
شماره تماس: 61117463
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدعلی نقی خرازی

سیدعلی نقی خرازی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 61117459
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد دادرس

محمد دادرس 

استادیار
شماره تماس: 61117551
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

پریرخ دادستان (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کمال درانی

کمال درانی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 61117413
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرضیه دهقانی

مرضیه دهقانی 

استادیار
شماره تماس: 61117404
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه دهقانی آرانی

فاطمه دهقانی آرانی 

استادیار
شماره تماس: 61117482
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس رحیمی نژاد

عباس رحیمی نژاد 

دانشیار
شماره تماس: 61117477
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا رستمی

رضا رستمی 

استاد
شماره تماس: 61117477
اتاق: ۱۳۴
پست الکترونیکی: 
سیدمحمدرضا رضازاده

سیدمحمدرضا رضازاده 

استادیار
شماره تماس: 61117481
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه زیباکلام مفرد

فاطمه زیباکلام مفرد (مرحوم)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

رضا زمانی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 94 نتیجه
از 2