رئیس کتابخانه رئیس کتابخانه

 

خانم آتیکه فلاح
سمت :رئیس کتابخانه دانشکده 
شماره تماس : 61117464 
دورنگار :88486812 
رایانامه: 
 
گزینش، تهیه و تامین منابع اطلاعاتی مرتبط با رشته های تحصیلی، پیگیری تامین اعتبارات لازم جهت خرید منابع اطلاعاتی از نمایشگاه های کتاب (کتاب، مجله، روزنامه) و تجهیزات کتابخانه ای، نظارت بر فعالیت های همکاران، آموزش دسترسی به منابع چاپی و الکترونیکی مراجعه کنندگان

 

رؤسای کتابخانه از ابتدای تاسیس رؤسای کتابخانه از ابتدای تاسیس

 

 

 

فرنگیس    امید(شفا)

 

 

 

فریده        ممدوحی

 

 

 

محمد       صمیمی

 

 

 محمود حقیقی

 

 

 

محمود     حقیقی

 

 

 معصومه باقری

 

 

 

معصومه  باقری

 

 

حسین     مختاری

 

 

 عباس حری

 

 

 

عباس      حری

 

 

 

 

 

 

 

باسمه     رضایی

 

 

 

 

فرشته    زیبایی

 

 

 

 

 

 

 

 

آتیکه     فلاح

 

 

همکاران قبلی کتابخانه:محمد حسین الیوند، علی بهروزمند مطلق، فروغ تخته سنگی، مهری تهرانی مطلق، غلام حسن توکلی نیا، صالح رحیمی، معصومه صادقی، معصومه صمد نژاد، خدیجه گلشن، محمد تقی فدایی، منصوره مراد حاصلی، احمر مومن نژاد، ناهید نظری.

فرنگیس    امید(شفا)

فریده        ممدوحی

محمد       صمیمی

محمود     حقیقی

معصومه  باقری

حسین     مختاری

عباس      حری

باسمه     رضایی

فرشته    زیبایی

آتیکه     فلاح