رئیس کتابخانه رئیس کتابخانه

 

خانم باسمه رضایی
سمت :رئیس کتابخانه دانشکده 
شماره تماس : 61117564 
دورنگار :88486812 
رایانامه: Brazaei@ut.ac.ir 
طبقه دوم اتاق 247
گزینش، تهیه و تامین منابع اطلاعاتی مرتبط با رشته های تحصیلی، پیگیری تامین اعتبارات لازم جهت خرید منابع اطلاعاتی از نمایشگاه های کتاب (کتاب، مجله، روزنامه) و تجهیزات کتابخانه ای، نظارت بر فعالیت های همکاران، آموزش دسترسی به منابع چاپی و الکترونیکی مراجعه کنندگان