دفتر معاونت اداری و مالی دفتر معاونت اداری و مالی

 

خانم اعظم ابراهیمی بسابی 
سمت: مسئول دفتر معاونت 
شماره تماس: 8823937 - 61117419 
دورنگار: 88239379 
رایانامه: ebrahimi1977@ut.ac.ir 
اتاق: 328 طبقه سوم
انجام امور مربوطه به معاونت اداری و مالی