دفتر معاونت اداری و مالی دفتر معاونت اداری و مالی

 

 

آقای  قاسمی پور
سمت: مسئول دفتر معاونت 
شماره تماس: 8823937 - 61117419 
دورنگار: 88239379 
اتاق: 328 طبقه سوم

 

انجام امور مربوطه به معاونت اداری و مالی