دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,045 نتیجه
از 53
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
الگوهای طراحی آموزش بزرگسالان 5103349 2 کارشناسی ارشد 03 مرضیه دهقانی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
روانشناسی و مشاوره بزرگسالان 5103340 2 کارشناسی ارشد 03 رضوان حکیم زاده هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00)
روش های پیشرفته تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی 5109009 3 دکتری 03 کیوان صالحی هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00)
کاربرد فناوری های نوین در آموزش بزرگسالان 5103343 2 کارشناسی ارشد 03 سعید صفائی موحد هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00)
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام های آموزشی 5109018 1 دکتری 03 کیوان صالحی هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/24 (13:00 - 15:00)
روان شناسی شناختی 5110021 2 کارشناسی ارشد 03 علی اکبر ارجمندنیا هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00)
تاریخ فلسفه کلاسیک 5102094 2 کارشناسی ارشد 02 محمد دادرس هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00)
تعلیم و تربیت اسلامی 5102068 2 کارشناسی ارشد 02 نرگس سادات سجادیه هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00)
تعلیم و تربیت اسلامی 5102068 2 کارشناسی ارشد 24 نرگس سادات سجادیه هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00)
مدیریت دانش در سازمان های آموزشی 5103342 2 کارشناسی ارشد 03 محمد جوادی پور هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/22 (13:00 - 15:00)
تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و سلسله مراتبی 5109020 2 دکتری 03 ابراهیم خدائی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (08:00 - 10:00)
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 دکتری 02 غلامعلی افروز نامشخص نامشخص
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 دکتری 05 سعید حسن زاده نامشخص نامشخص
اصول و روش های بازی و هنر درمانی 5110008 2 کارشناسی 07 سوگند قاسم زاده هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00)
اصول و روش های بازی و هنر درمانی 5110008 2 کارشناسی 02 سوگند قاسم زاده هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00)
مبانی و اصول آموزش و پرورش 5102096 2 کارشناسی ارشد 02 افضل السادات حسینی دهشیری هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00)
روش تحقیق کمی - کیفی 5102097 2 کارشناسی ارشد 02 محمد دادرس هرهفته یک شنبه (15:00 - 18:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00)
همبستگی و رگرسیون 5109010 2 دکتری 03 ابراهیم خدائی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/01 (13:00 - 15:00)
روش های تحقیق در آموزش بزرگسالان 5103347 2 کارشناسی ارشد 03 کیوان صالحی هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/21 (13:00 - 15:00)
روش های مقیاس سازی 5109017 2 دکتری 03 علی مقدم زاده هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 1,045 نتیجه
از 53