دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 2,094 نتیجه
از 105
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
روش های پیشرفته تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی 5109009 3 دکتری 03 کیوان صالحی هرهفته (10:00 - 13:00) -
توان بخشی شناختی 1 5110023 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 10 علی اکبر ارجمندنیا هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) -
مطالعه تطبیقی نظام های آموزشی 5103370 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 03 رضوان حکیم زاده هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) -
مطالعه تطبیقی نظام های آموزشی 5103370 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 23 رضوان حکیم زاده هرهفته (16:00 - 18:00) | هرهفته (16:00 - 18:00) -
فلسفه معاصر 5102095 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 22 نرگس سادات سجادیه هرهفته (16:00 - 18:00) -
تربیت در نهج البلاغه - متون اسلامی 5102073 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 22 شهین ایروانی هرهفته (14:00 - 16:00) -
ارزشیابی نظام های آموزشی 5103365 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 03 سعید صفائی موحد هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) -
ارزشیابی نظام های آموزشی 5103365 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 23 سعید صفائی موحد هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) -
آشنایی با آزمون های روانی و کاربرد آن 5110018 2 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 03 طیبه فردوسی هرهفته (14:00 - 16:00) -
آشنایی با آزمون های روانی و کاربرد آن 5110018 2 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 23 طیبه فردوسی هرهفته (14:00 - 16:00) -
روش های آمار استنباطی 2 5103367 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 23 ابراهیم خدائی هرهفته (16:00 - 18:00) -
روش های آمار استنباطی 2 5103367 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 03 ابراهیم خدائی هرهفته (08:00 - 10:00) -
مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی 5102083 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 22 محمد دادرس هرهفته (16:00 - 18:00) -
مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی 5102083 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 28 محمد دادرس هرهفته (16:00 - 18:00) -
مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی 5102083 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 محمد دادرس هرهفته (08:00 - 10:00) -
روش های تحقیق کیفی - فلسفی 5102069 3 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 22 مرضیه عالی هرهفته (14:00 - 17:00) -
روش های تحقیق کیفی - فلسفی 5102069 3 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 خسرو باقری نوعپرست هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) -
روش های پژوهش کیفی در تحقیقات آموزشی 5103362 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 23 کیوان صالحی هرهفته (16:00 - 18:00) | هرهفته (16:00 - 18:00) -
روش های پژوهش کیفی در تحقیقات آموزشی 5103362 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 03 کیوان صالحی هرهفته (16:00 - 18:00) | هرهفته (16:00 - 18:00) -
همبستگی و رگرسیون 5109010 2 دکتری 03 ابراهیم خدائی هرهفته (14:00 - 16:00) -
نمایش 1 - 20 از 2,094 نتیجه
از 105