دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,187 نتیجه
از 60
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
توان بخشی شناختی 1 5110023 2 کارشناسی ارشد 10 علی اکبر ارجمندنیا هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (10:00 - 12:00)
فلسفه معاصر 5102095 2 کارشناسی ارشد 24 محمد دادرس هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00)
ارزشیابی موسسه ها و برنامه ها 5109016 2 دکتری 09 کیوان صالحی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/18 (14:00 - 16:00)
ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش بزرگسالان 5103339 2 کارشناسی ارشد 03 سعید صفائی موحد هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00)
تحولات جهانی و مطالعات تطبیقی در آموزش بزرگسالان 5103350 2 کارشناسی ارشد 03 رضوان حکیم زاده هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00)
نظریه سوال - پاسخ 5109014 2 دکتری 09 علی مقدم زاده هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/17 (14:00 - 16:00)
یادگیری و برنامه درسی در محیط کار 5103341 2 کارشناسی ارشد 03 محمد جوادی پور هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00)
روش های تدریس و بهسازی منابع انسانی 5103348 2 کارشناسی ارشد 03 مرضیه دهقانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/09 (08:00 - 10:00)
روش های تحقیق کیفی - فلسفی 5102069 3 کارشناسی ارشد 02 مرضیه عالی هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) 1399/04/17 (10:00 - 12:00)
روش های تحقیق و آمار در علوم شناختی 5110025 2 کارشناسی ارشد 10 علی مقدم زاده هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/15 (08:00 - 10:00)
سمینار در مسائل آموزش و پرورش 5102092 2 کارشناسی ارشد 02 شهین ایروانی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00)
تحلیل داده های آماری 5103338 2 کارشناسی ارشد 03 کیوان صالحی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/09 (14:00 - 16:00)
نظریه های جامعه شناسی آموزش و پرورش 5102070 2 کارشناسی ارشد 24 مرضیه عالی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/09 (14:00 - 16:00)
نظریه های جامعه شناسی آموزش و پرورش 5102070 2 کارشناسی ارشد 02 مرضیه عالی هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00)
آسیب های عصب تحولی 5110032 2 کارشناسی ارشد 10 سعید حسن زاده هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00)
اعتیاد 5106094 2 دکتری روانشناسی‌ 06 رضا رستمی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00)
سازگاری با بیماری های مزمن 5106081 2 دکتری روانشناسی‌ 06 نیما قربانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00)
روان شناسی رشد پیشرفته 5106061 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 06 رضا پورحسین هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00)
تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته 5101373 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 01 شهین ایروانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00)
مباحث جدید در آسیب شناسی روانی 5106063 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 06 محمدعلی بشارت هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 1,187 نتیجه
از 60