دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,144 نتیجه
از 58
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
توان بخشی شناختی 1 5110023 2 کارشناسی ارشد 10 علی اکبر ارجمندنیا هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00)
ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش بزرگسالان 5103339 2 کارشناسی ارشد 03 سعید صفائی موحد هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/01 (10:00 - 12:00)
تحولات جهانی و مطالعات تطبیقی در آموزش بزرگسالان 5103350 2 کارشناسی ارشد 03 رضوان حکیم زاده هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/25 (10:00 - 12:00)
نظریه سوال - پاسخ 5109014 2 دکتری 09 علی مقدم زاده هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00)
یادگیری و برنامه درسی در محیط کار 5103341 2 کارشناسی ارشد 03 محمد جوادی پور هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00)
روش های تدریس و بهسازی منابع انسانی 5103348 2 کارشناسی ارشد 03 مرضیه دهقانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00)
روش های آماری چند متغیری 5109013 2 دکتری 09 ابراهیم خدائی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00)
روش های تحقیق و آمار در علوم شناختی 5110025 2 کارشناسی ارشد 10 علی مقدم زاده هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/01 (08:00 - 10:00)
آسیب های عصب تحولی 5110032 2 کارشناسی ارشد 10 سعید حسن زاده هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00)
اعتیاد 5106094 2 دکتری روانشناسی‌ 06 رضا رستمی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00)
مباحث جدید در آسیب شناسی روانی 5106063 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 06 محمدعلی بشارت هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00)
روش تحقیق پیشرفته در پژوهش های بالینی 5106158 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 06 هادی بهرامی احسان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/25 (10:00 - 12:00)
روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روان شناسی 5101535 3 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 02 مسعود غلامعلی لواسانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00)
روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روان شناسی 5101535 3 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 01 الهه حجازی موغاری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/25 (08:00 - 10:00)
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 5101528 3 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 01 محمد خدایاری فرد هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00)
مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش عالی 5105292 2 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 05 ابوالقاسم نادری روشناوند هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
روش تحقیق پیشرفته 5101407 2 دکتری آموزش کودکان استثنایی 10 مسعود غلامعلی لواسانی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00)
نظریه های یادگیری کاربردی 5101249 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 01 منصوره حاج حسینی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00)
روش های تدریس و کاربرد فناوری های نوین در آموزش 5103119 2 دکتری روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 03 محمد جوادی پور هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00)
سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج 5101540 3 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 01 سمیه شاهمرادی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 1,144 نتیجه
از 58