دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,788 نتیجه
از 90
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
بررسی تطبیقی تربیت ارزشی در جهان 5102072 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 22 افضل السادات حسینی دهشیری هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/04 (13:00 - 15:00)
الگوهای طراحی آموزش بزرگسالان 5103349 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 03 محمد رضا کرامتی هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/28 (13:00 - 15:00)
روانشناسی و مشاوره بزرگسالان 5103340 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 03 رضوان حکیم زاده هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/05 (13:00 - 15:00)
روش های پیشرفته تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی 5109009 3 دکتری 03 کیوان صالحی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) 1400/10/25 (13:00 - 15:00)
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام های آموزشی 5109018 1 دکتری 03 کیوان صالحی هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) 1400/10/25 (13:00 - 15:00)
توان بخشی شناختی 2 5110024 3 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 10 جواد حاتمی هرهفته دو شنبه (15:00 - 18:00) 1400/10/27 (13:00 - 15:00)
تعلیم و تربیت اسلامی 5102068 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 نرگس سادات سجادیه هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (08:00 - 10:00)
تعلیم و تربیت اسلامی 5102068 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 01 مرضیه عالی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/28 (13:00 - 15:00)
تعلیم و تربیت اسلامی 5102068 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 21 مرضیه عالی هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/28 (13:00 - 15:00)
مدیریت دانش در سازمان های آموزشی 5103342 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 03 محمد جوادی پور هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/28 (08:00 - 10:00)
روش های آمار استنباطی 1 5103363 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 03 علی مقدم زاده هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) 1400/10/28 (10:00 - 12:00)
روش های آمار استنباطی 1 5103363 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 23 علی مقدم زاده هرهفته یک شنبه (15:00 - 18:00) 1400/10/26 (13:00 - 15:00)
تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و سلسله مراتبی 5109020 2 دکتری 03 ابراهیم خدائی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/26 (10:00 - 12:00)
فلسفه رویکردهای آموزشی - تربیتی کودکی 5102089 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 22 نرگس سادات سجادیه هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1400/11/03 (13:00 - 15:00)
فلسفه رویکردهای آموزشی - تربیتی کودکی 5102089 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 نرگس سادات سجادیه هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/05 (08:00 - 10:00)
صلاحیت ها و اخلاق حرفه ای 5110030 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 10 سوگند قاسم زاده هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/28 (13:00 - 15:00)
روش های پژوهش کمی در تحقیقات آموزشی 5103361 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 03 کیوان صالحی هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/27 (13:00 - 15:00)
روش های پژوهش کمی در تحقیقات آموزشی 5103361 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 23 کیوان صالحی هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/28 (13:00 - 15:00)
همبستگی و رگرسیون 5109010 2 دکتری 03 ابراهیم خدائی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/26 (08:00 - 10:00)
روش های مقیاس سازی 5109017 2 دکتری 03 علی مقدم زاده هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/03 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 1,788 نتیجه
از 90