دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,449 نتیجه
از 73
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
روش های پیشرفته تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی 5109009 3 دکتری 03 کیوان صالحی هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/19 (13:00 - 15:00)
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام های آموزشی 5109018 1 دکتری 03 کیوان صالحی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/30 (13:00 - 15:00)
روش های مقیاس سازی 5109017 2 دکتری 03 علی مقدم زاده هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/07 (10:00 - 12:00)
نظریه و روش کلاسیک اندازه گیری آموزشی 5109007 2 دکتری 03 علی مقدم زاده هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/20 (10:00 - 12:00)
الگوهای طراحی آموزش بزرگسالان 5103349 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 03 مرضیه دهقانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00)
تبیین رویکردهای تربیتی کنشگران ایرانی 5102080 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 شهین ایروانی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/30 (13:00 - 15:00)
تحلیل مفاهیم تربیتی 5102082 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 24 مرضیه عالی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/06 (13:00 - 15:00)
تحلیل مفاهیم تربیتی 5102082 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 مرضیه عالی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/06 (13:00 - 15:00)
تربیت در نهج البلاغه - متون اسلامی 5102073 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 محمدرضا شرفی جم هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/06 (08:00 - 10:00)
تربیت دینی کودک و نوجوان 5102090 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 خسرو باقری نوعپرست هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/30 (13:00 - 15:00)
تربیت دینی کودک و نوجوان 5102090 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 24 خسرو باقری نوعپرست هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/30 (13:00 - 15:00)
تعلیم و تربیت اسلامی 5102068 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 25 افضل السادات حسینی دهشیری هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/26 (13:00 - 15:00)
تعلیم و تربیت اسلامی 5102068 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 محمدرضا شرفی جم هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/05 (13:00 - 15:00)
تعلیم و تربیت اسلامی 5102068 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 24 محمدرضا شرفی جم هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/26 (13:00 - 15:00)
تعلیم و تربیت اسلامی 5102068 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 01 افضل السادات حسینی دهشیری هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/26 (13:00 - 15:00)
توان بخشی شناختی 2 5110024 3 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 10 جواد حاتمی هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1399/10/27 (13:00 - 15:00)
چیستی دین 5102071 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 خسرو باقری نوعپرست هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/06 (08:00 - 10:00)
روان شناسی شناختی 5110021 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 10 علی اکبر ارجمندنیا هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/19 (13:00 - 15:00)
روانشناسی و مشاوره بزرگسالان 5103340 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 03 رضوان حکیم زاده هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/05 (10:00 - 12:00)
رویکردهای تربیت دینی در جامعه ایران 5102074 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 شهین ایروانی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/06 (13:00 - 15:00)
نمایش 1 - 20 از 1,449 نتیجه
از 73