دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 2,876 نتیجه
از 144
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
روش های پیشرفته تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی 5109009 3 دکتری 03 کیوان صالحی هرهفته (10:00 - 12:00) -
کاربرد کامپیوتر در تحقیقات آموزشی 5103368 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 03 کیوان صالحی هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) -
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام های آموزشی 5109018 1 دکتری 03 کیوان صالحی هرهفته (13:00 - 15:00) -
جامعه شناسی کودکی - نوجوانی 5102088 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 72 مرضیه عالی هرهفته (18:30 - 20:00) -
توان بخشی شناختی 2 5110024 3 کارشناسی ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی 06 جواد حاتمی هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) -
مباحث ویژه توان بخشی شناختی 5110033 2 کارشناسی ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی 06 عبدالحسین وهابی هرهفته (13:00 - 15:00) -
مهارت های ارتباطی در خانواده 5101685 2 کارشناسی ارشد 01 حسین کشاورز افشار هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) -
مهارت های ارتباطی 5101613 2 کارشناسی روانشناسی تربیتی ومشاوره 05 میترا عزتی هرهفته (13:00 - 15:00) -
ساخت ابزار سنجش در اندازه گیری های آموزشی 5109015 2 دکتری 09 علی مقدم زاده هرهفته (08:00 - 10:00) -
فنون مشاوره و روان درمانی 5106237 2 کارشناسی روانشناسی‌ 06 مریم عباسی سورشجانی هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) -
نظریه ها و روش های مشاوره و روان درمانی 5101668 2 کارشناسی ارشد 01 محمدحسن آسایش هرهفته (13:00 - 15:00) -
نظریه ها و روش های مشاوره و روان درمانی 5101668 2 کارشناسی ارشد 01 عباس جواهری محمدی هرهفته (13:00 - 15:00) -
ساخت فنون و ابزارهای سنجش در تحقیقات آموزشی 5103364 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 73 زهرا هوشیاری هرهفته (17:30 - 19:30) | هرهفته (17:30 - 19:30) -
نظریه شناسی تربیتی 5102081 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 محمد دادرس هرهفته (08:00 - 10:00) -
طراحی آموزش 5105372 2 کارشناسی ارشد 05 رحمت اله اللهیاری هرهفته (10:00 - 12:00) -
محتوای الکترونیکی 5101618 2 کارشناسی روانشناسی تربیتی ومشاوره 05 مهدی بدلی هرهفته (13:00 - 15:00) -
مبانی اصول و روش های برنامه ریزی درسی 5103389 2 کارشناسی ارشد 03 مرضیه دهقانی هرهفته (08:00 - 10:00) -
تاریخ فلسفه کلاسیک 5102094 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 72 علی وحدتی دانشمند هرهفته (13:00 - 15:00) -
تاریخ فلسفه کلاسیک 5102094 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 علی وحدتی دانشمند هرهفته (13:00 - 15:00) -
راهبردهای توسعه منابع انسانی 5105373 2 کارشناسی ارشد 05 جواد پورکریمی هرهفته (15:00 - 17:00) -
نمایش 1 - 20 از 2,876 نتیجه
از 144