دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 2,367 نتیجه
از 119
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
روان شناسی رشد پیشرفته 5106061 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 76 منیژه فیروزی هرهفته (17:00 - 19:00) -
سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج 5101540 3 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ومشاوره 01 سمیه شاهمرادی هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) -
روان شناسی و مشاوره خانواده 5106208 2 کارشناسی روانشناسی‌ 06 سمیه شاهمرادی هرهفته (13:00 - 15:00) -
روان شناسی تحولی 1 5106173 2 کارشناسی روانشناسی‌ 06 منیژه فیروزی هرهفته (08:00 - 10:00) -
بهداشت روانی 5101060 2 کارشناسی روانشناسی تربیتی ومشاوره 06 زهرا طاهری فر هرهفته (10:00 - 12:00) -
انگیزش و هیجان 5106106 2 کارشناسی روانشناسی‌ 06 زهرا طاهری فر هرهفته (08:00 - 10:00) -
درمان های تسکینی و مقابله با سوگ 5106256 2 دکتری روانشناسی‌ 06 منیژه فیروزی هرهفته (13:00 - 15:00) -
روانشناسی و آموزش افراد تیزهوش 5101379 2 دکتری روانشناسی تربیتی ومشاوره 10 محسن شکوهی یکتا هرهفته (10:00 - 12:00) -
آسیب شناسی روانی 1 5101273 2 کارشناسی روانشناسی تربیتی ومشاوره 01 سمیه شاهمرادی هرهفته (08:00 - 10:00) -
روش های تحقیق در برنامه درسی 5103146 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 03 سعید صفائی موحد هرهفته (10:00 - 12:00) -
نظریه های شخصیت 5106066 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 06 سمیه شاهمرادی هرهفته (10:00 - 12:00) -
نظریه های شخصیت 5106066 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 76 سمیه شاهمرادی هرهفته (15:00 - 17:00) -
مبانی نظری و کاربرد آزمون های روانی 1 5101219 2 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ومشاوره 10 محسن شکوهی یکتا | هرهفته (15:00 - 17:00) -
بررسی تطبیقی تربیت ارزشی در جهان 5102072 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 22 افضل السادات حسینی دهشیری هرهفته (15:00 - 17:00) -
روش های پیشرفته تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی 5109009 3 دکتری 09 کیوان صالحی هرهفته (10:00 - 13:00) -
متون مشاوره به انگلیسی 5101641 2 کارشناسی 01 یاسر مدنی هرهفته (13:00 - 15:00) -
کاربرد کامپیوتر در تحقیقات آموزشی 5103368 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 03 کیوان صالحی | هرهفته (15:00 - 17:00) -
روان شناسی شناختی 5110021 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 06 غلامعلی افروز هرهفته (10:00 - 12:00) -
توان بخشی شناختی 2 5110024 3 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 01 جواد حاتمی هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) -
مطالعات تطبیقی و فرهنگی در آموزش و پرورش 5102077 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 04 افضل السادات حسینی دهشیری هرهفته (13:00 - 15:00) -
نمایش 1 - 20 از 2,367 نتیجه
از 119