دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 2,981 نتیجه
از 150
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
برنامه نویسی پیشرفته 5106274 2 کارشناسی ارشد 03 رها عابدی هرهفته (15:00 - 17:00) -
روش های تحقیق پیشرفته 5106270 2 کارشناسی ارشد 03 کیوان صالحی هرهفته (15:00 - 17:00) -
مشاوره در مسائل و مشکلات تحصیلی 5101646 2 کارشناسی 01 سمانه سلیمی هرهفته (13:00 - 15:00) -
متون مشاوره به انگلیسی 5101641 2 کارشناسی 01 عباس جواهری محمدی هرهفته (10:00 - 12:00) -
آمار کاربردی در مدیریت آموزشی- توصیفی 5101496 2 کارشناسی روانشناسی تربیتی ومشاوره 05 جواد پورکریمی هرهفته (15:00 - 17:00) -
رفتار و روابط انسانی در سازمان 5101499 2 کارشناسی روانشناسی تربیتی ومشاوره 05 میترا عزتی هرهفته (13:00 - 15:00) -
مطالعات تطبیقی و فرهنگی در آموزش و پرورش 5102077 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 72 افضل السادات حسینی دهشیری هرهفته (15:00 - 17:00) -
مطالعات تطبیقی برنامه درسی 5103395 2 کارشناسی ارشد 03 رضوان حکیم زاده هرهفته (13:00 - 15:00) -
مطالعه تطبیقی نظام های آموزشی 5103370 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ و درسی 03 رضوان حکیم زاده | هرهفته (15:00 - 17:00) -
مطالعه تطبیقی نظام های آموزشی 5103370 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ و درسی 73 رضوان حکیم زاده | هرهفته (15:00 - 17:00) -
روش ها و فنون مشاوره 5101640 2 کارشناسی 01 عباس جواهری محمدی | هرهفته (10:00 - 12:00) -
نظریه ها و روش های مشاوره و روان درمانی 5101668 2 کارشناسی ارشد 01 عباس جواهری محمدی هرهفته (08:00 - 10:00) -
نظریه ها و روش های مشاوره و روان درمانی 5101668 2 کارشناسی ارشد 01 محمدحسن آسایش هرهفته (08:00 - 10:00) -
طراحی و تدوین برنامه های درسی 5103391 2 کارشناسی ارشد 03 محمد جوادی پور هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) -
بودجه بندی برنامه های آموزشی 5101545 2 کارشناسی روانشناسی تربیتی ومشاوره 05 وحید مهربانی هرهفته (15:00 - 17:00) -
توانمندسازی کارکنان 5101610 2 کارشناسی روانشناسی تربیتی ومشاوره 05 خدایار ابیلی هرهفته (15:00 - 17:00) -
ارزشیابی موسسه ها و برنامه ها 5109016 2 دکتری 03 کیوان صالحی هرهفته (10:00 - 12:00) -
ارزشیابی آموزش سازمانی 5101609 2 کارشناسی روانشناسی تربیتی ومشاوره 05 فاطمه نصراللهی نیا هرهفته (10:00 - 12:00) -
ارزشیابی اثر بخشی آموزش 5105374 2 کارشناسی ارشد 05 جواد پورکریمی هرهفته (15:00 - 17:00) -
ارزشیابی اثر بخشی آموزش 5105374 2 کارشناسی ارشد 05 میترا عزتی هرهفته (15:00 - 17:00) -
نمایش 1 - 20 از 2,981 نتیجه
از 150