دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,000 نتیجه
از 50
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
الگوهای طراحی آموزش بزرگسالان 5103349 2 کارشناسی ارشد 03 مرضیه دهقانی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
روانشناسی و مشاوره بزرگسالان 5103340 2 کارشناسی ارشد 03 رضوان حکیم زاده 1398/10/29 (13:00 - 15:00)
روش های پیشرفته تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی 5109009 3 دکتری 03 کیوان صالحی 1398/11/01 (10:00 - 12:00)
کاربرد فناوری های نوین در آموزش بزرگسالان 5103343 2 کارشناسی ارشد 03 سعید صفائی موحد 1398/10/23 (13:00 - 15:00)
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظامهای آموزشی 5109018 1 دکتری 03 کیوان صالحی 1398/10/24 (13:00 - 15:00)
مدیریت دانش در سازمان های آموزشی 5103342 2 کارشناسی ارشد 03 محمد جوادی پور 1398/10/22 (13:00 - 15:00)
تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و سلسله مراتبی 5109020 2 دکتری 03 ابراهیم خدائی 1398/11/01 (08:00 - 10:00)
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 دکتری 09 غلامعلی افروز نامشخص نامشخص
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 دکتری 04 باقر غباری بناب نامشخص
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 دکتری 14 احمد به پژوه نامشخص
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 دکتری 13 غلامعلی افروز نامشخص نامشخص
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 دکتری 01 احمد به پژوه نامشخص
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 دکتری 02 غلامعلی افروز نامشخص نامشخص
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 دکتری 07 غلامعلی افروز نامشخص نامشخص
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 دکتری 08 احمد به پژوه نامشخص
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 دکتری 55 علی اکبر ارجمندنیا نامشخص
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 دکتری 05 سعید حسن زاده نامشخص
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 دکتری 15 محسن شکوهی یکتا نامشخص
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 دکتری 03 محسن شکوهی یکتا نامشخص
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 دکتری 11 احمد به پژوه نامشخص
نمایش 1 - 20 از 1,000 نتیجه
از 50