مجله اختلال های رفتاری و یادگیری مجله اختلال های رفتاری و یادگیری

 

وب سایت مجله اختلال های رفتاری و یادگیری       : https://jbld.ut.ac.ir

نشریات دانشکده نشریات دانشکده

 

 1- سلامت روان شناختی: آقای دکتر رضا پور حسین با شماره داخلی(7485) و مدیر اجرایی خانم دکتر فاطمه دهقانی آرانی با شماره داخلی (7482)

 2 - فلسفه تاریخ تعلیم و تربیت: آقای دکتر محمد رضا شرفی با شماره داخلی( 7566) و مدیر اجرایی خانم دکتر مرضیه عالی با شماره داخلی (7482)

3- روان شناسی کودکان با نیازهای ویژه: آقای دکتر حسن زاده با شماره داخلی (7407) و مدیر اجرایی خانم دکتر فاطمه نصرتی با شماره داخلی (7538)