مجله اختلال های رفتاری و یادگیری مجله اختلال های رفتاری و یادگیری

 

وب سایت مجله اختلال های رفتاری و یادگیری       : https://jbld.ut.ac.ir

نشریات دانشکده نشریات دانشکده

 

 1- سلامت روان شناختی: آقای دکتر رضا پور حسین با شماره داخلی(7485) و مدیر اجرایی خانم دکتر فاطمه دهقانی آرانی با شماره داخلی (7482)

 2 - فلسفه تاریخ تعلیم و تربیت: آقای دکتر محمد رضا شرفی با شماره داخلی( 7566) و مدیر اجرایی خانم دکتر مرضیه عالی با شماره داخلی (7482)

3- روان شناسی کودکان با نیازهای ویژه: آقای دکتر حسن زاده با شماره داخلی (7407) و مدیر اجرایی خانم دکتر فاطمه نصرتی با شماره داخلی (7538)

ضمناً برای هر سه مجله جناب آقای دکتر هادی بهرامی احسان معاون محترم پژوهشی دانشکده به عنوان مدیر مسئول معرفی شده اند.