امور رفاهی امور رفاهی

 

خانم فاطمه ترکاشوند
سمت: مسئول اداره رفاه کارکنان دانشکده 
شماره تماس:  61117571 
دورنگار: 88288603 
رایانامه : ptorkashvand@ut.ac.ir
اتاق: 104 طبقه اول
انجام امور مربوط به وام تجارت، بیمه طلایی، خزرآباد ساری، توزیع اقلام مختلف، فرزندان ممتاز، وام ضروری، جشن، آرم طرح تراف