امور رفاهی امور رفاهی

 

خانم سمیه مختاری 
سمت: مسئول اداره رفاه کارکنان دانشکده 
شماره تماس: 88288603 - 61117415 
دورنگار: 88288603 
رایانامه : mokhtari_59@yahoo.com 
اتاق: 220 طبقه دوم
انجام امور مربوط به وام تجارت، بیمه طلایی، خزرآباد ساری، توزیع اقلام مختلف، فرزندان ممتاز، وام ضروری، جشن، آرم طرح تراف