دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

نام خانوادگی، سمت و تماس شرح وظایف
 

خانم : یوسفی نامی
سمت : مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی

شماره تماس : 61117554_61117526
دورنگار :88249749
رایانامه: moavenat.daneshjoee@gmail.com
اتاق :113 طبقه اول شمالی

امور مربوط به دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی