امور اداری و پشتیبانی امور اداری و پشتیبانی

 

  آقای محمد کریمیان
  سمت : رئیس امور اداری و پشتیبانی
  شماره تماس : 61117525
  دورنگار :88254959 
  رایانامه : karimyan@ut.ac.ir 
  اتاق : 108 طبقه اول ساختمان شمالی (قدیمی)

نظارت بر امور مربوط به خدمات، تاسیسات، انتظامات، فضای سبز، نقلیه، چاپ و تکثیر، و سمعی و بصری تالار کوثر ( نور، صدا، تصویر و ...)