کارشناسان معاونت اداری و مالی کارشناسان معاونت اداری و مالی

 

 

خانم اعظم ابراهیمی بسابی 
سمت: مسئول دفتر معاونت 
شماره تماس: 8825937 - 61117419 
دورنگار: 88259379 
رایانامه: ebrahimi1977@ut.ac.ir 
اتاق: 328 طبقه سوم

انجام امور مربوطه به معاونت اداری و مالی

 

آقای قاسم بابائی شلمانی 
سمت: حسابدار 
شماره تماس : 61117422 
دورنگار: - 
رایانامه : - 
اتاق: 329 طبقه سوم

انجام امور مربوطه به حقوق و دستمزد، بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی و بازنشستگی، ورود اطلاعات احکام، تنظیم قراردادها و ...

 

خانم فاطمه ترکاشوند
سمت : مسئول سامانه تردد 
شماره تماس : 61117571
دورنگار
رایانامه :
اتاق : 106 طبقه اول ساختمان شمالی (قدیمی)

- ثبت، محاسبه، گزارش ماهیانه و سالیانه مرخصی های کارکنان دانشکده

  آقای محمد جهاندیده
سمت: انباردار
شماره تماس : 
دورنگار: - 
رایانامه : - 
اتاق: 
 
  آقای محسن حکمت 
سمت: کارپرداز 
شماره تماس : 
دورنگار: - 
رایانامه : - 
اتاق: 
خرید لوازم اداری همکاران و دانشکده، پرداختی های مربوط به همکاران و افراد بیرون از دانشکده و ...

 

خانم فرزانه چنگیزی
سمت: اپراتور شماره 
تماس : 61117400 
دورنگار: -
رایانامه : - 
اتاق: 210 طبقه دوم جنوبی (ساختمان جدید)

پاسخگویی به تلفن های بیرونی و داخلی، شماره گیری تلفن های درخواستی همکاران، و پیگیری خرابی تلفن ها

 

آقای گرز علی شجاعی
سمت : متصدی امور دفتری و بایگانی
شماره تماس : 61117542
دورنگار
رایانامه :
اتاق : 106 طبقه 1 ساختمان شمالی (قدیمی)

ارسال، دریافت، ثبت، و توزیع نامه های صادره و وارده، بایگانی نامه های پرسنلی (کارکنان و اعضای هیات علمی)، و امور پستی دانشکده

آقای محمد کریمیان
سمت : رئیس امور اداری و پشتیبانی - امین اموال و جمعدار 
شماره تماس : 61117525
دورنگار :88254959 
رایانامه : karimyan@ut.ac.ir 
اتاق : 108 طبقه اول ساختمان شمالی (قدیمی)

نظارت بر امور مربوط به خدمات، تاسیسات، انتظامات، فضای سبز، نقلیه، چاپ و تکثیر، و سمعی و بصری تالار کوثر ( نور، صدا، تصویر و ...)

صدور قبض انبار و ثبت اموال خریداری شده، توزیع اقلام مصرفی و اموالی، ارائه درخواست خرید به معاونت، و تهیه گزارش در مورد اموال دانشکده

 

خانم نسرین لطفی
سمت: رئیس حسابداری 
شماره تماس : 61117423 
دورنگار: -
رایانامه : - 
اتاق: 330 طبقه سوم

- انجام امور مربوطه به حقوق و دستمزد، بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی و بازنشستگی، ورود اطلاعات احکام، تنظیم قراردادها و ...

 

خانم سمیه مختاری
سمت: نماینده امور رفاهی 
شماره تماس: 61117415 
دورنگار:
رایانامه : mokhtari_59@yahoo.com 
اتاق: 325 طبقه سوم

انجام امور مربوط به وام تجارت، بیمه طلایی، خزرآباد ساری، توزیع اقلام مختلف، فرزندان ممتاز، وام ضروری، جشن، آرم طرح ترافیک