کارشناسان معاونت اداری و مالی کارشناسان معاونت اداری و مالی

 

 

خانم اعظم ابراهیمی بسابی 
سمت: کارشناس حسابداری 
شماره تماس: 61117422 
دورنگار: 
رایانامه: ebrahimi1977@ut.ac.ir 
اتاق: 328 طبقه سوم

انجام امور مربوطه به حسابداری

 

آقای قاسم بابائی شلمانی 
سمت: کارنشاس امور اداری و دبیرخانه
شماره تماس : 61117422 
دورنگار: - 
رایانامه : babarish@ut.ac.ir 
اتاق: 329 طبقه سوم

 

 

خانم فاطمه ترکاشوند
سمت : کارشناس امور اداری رفاهی و دبیرخانه 
شماره تماس : 61117571
دورنگار : 
رایانامه :ptorkashvand@ut.ac.ir
اتاق : 112 طبقه اول ساختمان شمالی (قدیمی)

 
  آقای علی قاسمی
سمت: مسئول دفتر معاونت اداری و مالی 
شماره تماس: 61117419 
دورنگار: 
رایانامه:  
اتاق: 328 طبقه سوم
 
 

آقای حسن قاسمی پور 
سمت: کارپرداز 
شماره تماس : 
دورنگار: - 
رایانامه : - 
اتاق: 

خرید لوازم اداری همکاران و دانشکده، پرداختی های مربوط به همکاران و افراد بیرون از دانشکده و ...

 

خانم فرزانه چنگیزی
سمت: اپراتور تلفنخانه
تماس : 61117400 
دورنگار:
رایانامه  f.changizi@ut.ac.ir
اتاق: 210 طبقه دوم جنوبی (ساختمان جدید)

پاسخگویی به تلفن های بیرونی و داخلی، شماره گیری تلفن های درخواستی همکاران، و پیگیری خرابی تلفن ها

آقای محمد کریمیان
سمت : رئیس امور اداری و پشتیبانی - امین اموال و جمعدار 
شماره تماس : 61117525
دورنگار :88254959 
رایانامه  karimyan@ut.ac.ir:  
اتاق : 108 طبقه اول ساختمان شمالی (قدیمی)

نظارت بر امور مربوط به خدمات، تاسیسات، انتظامات، فضای سبز، نقلیه، چاپ و تکثیر، و سمعی و بصری تالار کوثر ( نور، صدا، تصویر و ...)

صدور قبض انبار و ثبت اموال خریداری شده، توزیع اقلام مصرفی و اموالی، ارائه درخواست خرید به معاونت، و تهیه گزارش در مورد اموال دانشکده

 

آقای تورانی
سمت: رئیس حسابداری 
شماره تماس : 61117423 
دورنگار: -
رایانامه : - 
اتاق: 330 طبقه سوم

انجام امور مربوطه به حقوق و دستمزد، بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی و بازنشستگی، ورود اطلاعات احکام، تنظیم قراردادها و ...

 

آقای محمد نیک شعار
سمت: امین اموال و انبار دار 
شماره تماس: 61117548 
دورنگار:
رایانامه : 
اتاق: زیرزمین ساختمان جدید