سرپرست معاونت پژوهشی سرپرست معاونت پژوهشی

 
خانم نسرین عبدالوند
سمت : سرپرست معاونت پژوهشی 
شماره تماس : 61117432 
دورنگار : 
رایانامه : 
طبقه سوم اتاق 332
انجام امور مربوط به استادان مانند: اعتبار ویژه، درخواست ها، ابلاغ مصرفی، حق التحقیق، صدور ابلاغ و اختتام طرح ها، محاسبه امتیاز متقاضی شرکت در جشنواره پژوهش دانشگاه، دبیر جلسات شورای پژوهشی