آرمان کانون آرمان کانون

 

کانون دانش آموختگی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در صدد تحقق آرمان های ذیل می باشد:

1. کانون دانش آموختگی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران مرکز ارتباط و پیوند میان دانش آموختگان و دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی با ارائه مناسب‌ترین برنامه‌های علمی، فرهنگی و رفاهی برای اعضا و خانواده‌هایشان و حمایت مادی و معنوی از دانشکده  به نحوی که به عنوان مؤثرترین نهاد پشتیبان دانشکده و دانش‌آموختگان آن در جامعه شناخته شود.

2.  رکن معتبر و پیش‌گام اعتلای حرفه روان شناسی و علوم تربیتی و توسعه نظام‌ها و تشکل‌های روان شناسی و علوم تربیتی کشور. 

3.   نهاد کارشناس، پیشرو و مؤثر و از ارکان برجسته تصمیم‌سازی در فرایند شکوفائی صنعت، اقتصاد و توسعه پایدار کشور به نحوی که در منظر افکار عمومی به ‌عنوان نماینده مترقی جامعه روان شناسی و علوم تربیتی از اعتبار ویژه‌ای برخوردار ‌باشد.

 

رسالت کانون رسالت کانون

 

کانون دانش آموختگی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران انجام تعهدات اصولی زیر را رسالت خود می‌داند: 

1.   گسترش ارتباط و تداوم و تحکیم پیوند و همبستگی بین دانش آموختگان دانشکده از یک سو و دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی از سوی دیگر به منظور ایجاد انگیزه و بستر مناسب برای رشد خلاقیت و دانش و فرهنگ اعضاء و توسعه و ارتقاء سطح علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. 

2.  کوشش در جهت اعتلای شأن و منزلت حرفه روان شناسی و علوم تربیتی و تلاش در راستای شکل گیری و توسعه نظامها و تشکلهای روان شناسی و علوم تربیتی کشور و تشکیل و تقویت کانون روان شناسان ایران . 

3.  کوشش در جهت رشد و شکوفایی و اعتلای صنعت و اقتصاد کشور و مشارکت در فرآیند تصمیم سازی و ایفای نقش هدایتی، نظارتی و نقادانه نسبت به  طرحها و برنامه‌های توسعه‌ای و پیشنهاد طرحهای ضروری بر پایه نیازهای جامعه و همکاری همه جانبه در جهت توسعه پایدار کشور.

 

فعالیت های کانون فعالیت های کانون

 

اهم فعالیت های کانون دانش آموختگی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران به شرح ذیل می باشد:

  1. ارائه خدمات به فارغ  التحصیلان روان شناسی و علوم تربیتی
  2. برگزاری نشست های تخصصی با حضور فارغ التحصیلان روان شناسی و علوم تربیتی
  3. برگزاری دوره های بازآموزی در راستای آموزش مادام العمر
  4. برگزاری جشن های فارغ التحصیلی
  5. مشاوره به کسب و کارهای مرتبط با حوزه های روان شناسی و علوم تربیتی
  6. بوم گردی