ساختار و وظایف معاونت ساختار و وظایف معاونت

ساختار و وظایف معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

الف) ساختار

 

 

 

ب) وظایف

ارائه خدمات آموزشی(توسط کارشناسان محترم آموزشی):

 1. ثبت نام دانشجویان؛
 2. انتخاب واحد؛
 3. حذف و اضافه؛
 4. حذف اضطراری؛
 5. حذف ترم؛
 6. حذف پزشکی؛
 7. تغییر رشته؛
 8. همکاری در ثبت نام دانشجویان جدیدالورود؛
 9. همکاری و مشارکت در برگزاری آزمون دکتری؛
 10. همکاری و شرکت در آزمون میان ترم؛
 11. همکاری و شرکت در آزمون پایان ترم؛
 12. بررسی و انجام معرفی نامه دانشجویان؛
 13. مرخصی تحصیلی؛
 14. سنوات آموزشی؛
 15. ورود اطلاعات دانشجویان در سامانه؛
 16. هماهنگی جهت تصویب موضوع (ویژه کاشناسان تحصیلات تکمیلی)؛
 17. هماهنگی جهت تصویب پروپزال (ویژه کاشناسان تحصیلات تکمیلی)؛
 18. هماهنگی جهت جلسات دفاع ارشد (بررسی پرونده دانشجو از نظر آموزشی،کارنامه، سنواتی، مالی و ... ؛ مجوز دفاع؛ فرم اطلاعیه دفاع؛ فرم صورت جلسه؛ فرم ارزیابی؛ فرم هماهنگی جهت زمان دفاع؛ نامه به اساتید راهنما؛ مشاور و داوران؛ تعیین تکلیف دارا بودن مقاله و ...) (ویژه کاشناسان تحصیلات تکمیلی)؛
 19. هماهنگی، همکاری و مشارکت در مراحل آزمون جامع دکتری (ویژه کاشناسان تحصیلات تکمیلی)؛
 20. هماهنگی جهت جلسات پیش دفاع دکتری (ویژه کاشناسان تحصیلات تکمیلی)؛
 21. هماهنگی جهت جلسات دفاع دکتری (بررسی پرونده دانشجو از نظر آموزشی،کارنامه، سنواتی، مالی و ... ؛ مجوز دفاع؛ فرم اطلاعیه دفاع؛ فرم صورت جلسه؛ فرم ارزیابی؛ فرم هماهنگی جهت زمان دفاع؛ نامه به اساتید راهنما؛ تعیین تکلیف دارا بودن مقاله؛ مشاور و داوران؛ و ...) (ویژه کاشناسان تحصیلات تکمیلی)؛
 22. ورود کلیه اطلاعات دانشجو به سامانه؛
 23. انجام گزارش­های آموزشی مورد نیاز؛
 24. ورود برنامه درسی نیم سال تحصیلی جهت انتخاب واحد؛
 25. سایر امور محوله؛

 

خدمات آموزشی در حوزه توسعه آموزشی(توسط کارشناسان محترم توسعه آموزشی):

 1. تاسیس رشته های جدید؛
 2. تاسیس گروه جدید؛
 3. بازنگری رشته های موجود؛
 4. ترفیع اساتید؛
 5. حق التدریس اساتید؛
 6. حق التحقیق اساتید؛
 7. حق داوری اساتید؛
 8. همکاری در ثبت نام دانشجویان جدیدالورود؛
 9. برنامه ریزی و توسعه دروس عمومی؛
 10. همکاری و مشارکت در برگزاری آزمون دکتری؛
 11. همکاری و مشارکت در آزمون میان ترم و پایان ترم دانشجویان دارای نیاز ویژه؛
 12. به روز رسانی طرح درس های اساتید؛
 13. به روز رسانی نیم سال بندی رشته ها؛
 14. به روز رسانی سایت معاونت آموزشی؛
 15. انجام گزارش های آماری مورد نیاز آموزش؛
 16. سایر امور محوله؛

 

ارائه خدمات به گروه های آموزشی(توسط کارشناسان محترم گروه های آموزشی):
 

 1. انجام مکاتبات گروه­ها؛
 2. هماهنگی تشکیل جلسات گروه­ها؛
 3. تنظیم صورت جلسات؛
 4. هماهنگی اساتید برای دروس ترم (نیم سال تحصیلی)؛
 5. همکاری و مشارکت در برگزاری آزمون دکتری؛
 6. پیگیری امضا فرم­های حق التدریس اساتید؛
 7. همکاری در ثبت نام دانشجویان جدیدالورود؛
 8. همکاری در برگزاری آزمون جامع؛
 9. همکاری و شرکت در آزمون میان ترم؛
 10. همکاری و شرکت در آزمون پایان ترم؛
 11. تدوین گزارش­های مربوط به گروه­ها؛
 12. ارائه و پیگیری کلیه مکاتبات غیرآموزشی شامل: مکاتبات اداری-مالی، مکاتبات پژوهشی، مکاتبات دانشجویی و مکاتبات خارج از دانشکده مربوط به گروه­ها؛
 13. پیگیری امور مربوط به جذب اعضای هیات علمی جدید؛
 14. تحویل کلیه مکاتبات؛ فایل­ها و مستندات گروه­های محوله؛
 15. سایر امور محوله؛