اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

روش های تدریس و کاربرد فناوری های نوین در آموزش

نام درس روش های تدریس و کاربرد فناوری های نوین در آموزش
کد درس 5103119
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز