اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین کشاورز افشار

حسین کشاورز افشار

حسین کشاورز افشار    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117434
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نگار امیری اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد آدلری بر اشتیاق تحصیلی و خودکارآمدی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/07
فهیمه باهنر تهیه و رواسازی برنامه پایش ازدواج کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
ژیلا صدیقی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر بهزیستی روان شناختی و کمرویی دختران نوجوان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/20
حجت طائی مرور نظام مند و فراتحلیل اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر اختلالات افسردگی و اضطرابی در دانش آموزان و دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
حجت طائی مرور نظام مند و فراتحلیل اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر اختلالات افسردگی و اضطرابی در دانش آموزان و دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
مریم گودرزی The effectiveness of Group Counseling based on Emotionally Focused Approach on increasing Family Functioning and decreasing Domestic Violence کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
ماهرخ حیدری اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه آدلری بر کاهش پرخاشگری نوجوانان دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 98/06/16
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روانشناسی شخصیت 5101117 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
کارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج 5101554 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 11:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سمینار مسایل راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش 5101551 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نظریه ها و روش های مشاوره در خانواده 5101520 3 01 | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مشاوره تحصیلی و شغلی 5103290 2 04 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره 5101443 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره 5101443 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 05 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تمرین فنون راهنمایی و مشاوره 5101444 1 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تمرین فنون راهنمایی و مشاوره 5101444 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مبانی راهنمایی و مشاوره 5106136 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
کارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج 5101554 3 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 18:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 05 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1397
سمینار مسایل خانواده و ازدواج 5101536 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سمینار مسایل راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش 5101551 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نظریه ها و روش های مشاوره گروهی 5101530 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روان شناسی تحولی 1 5106173 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مشاوره و راهنمایی گروهی 5101579 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روش های تغییر و اصلاح رفتار 5101360 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/04 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 06 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2