اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

اعظم نوفرستی

اعظم نوفرستی

اعظم نوفرستی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 10 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1397
فنون روان درمانی شناختی - رفتاری 5106165 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نظریه های مشاوره و روان درمانی 5106209 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
فنون روان درمانی شناختی - رفتاری 5106165 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کارورزی روش های روان درمانی 5106167 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
پژوهش (عملی-انفرادی) در روان شناسی 5106217 3 11 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1397
نظریه های مشاوره و روان درمانی 5106209 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 7 نتیجه
از 1