اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زهره سرمدتهرانی

change-logo

زهره سرمدتهرانی (بازنشسته)   (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حمیدرضا حسن آبادی اثرهای افتراقی شیوه های ارائه مطالب و نقش تفاوت های شناختی فردی بر اثر بخشی و کارایی آموزش در محیط های یادگیری چند رسانه ای دکتری
نرگس زینعلی بررسی مقایسه ای وضعیت زیستی ،اجتماعی واقتصادی والدین دانش اموزان عادی،عقب مانده ذهنی وتیز هوش سنین راهنمایی شهر تهران کارشناسی ارشد 1374
نرگس زینعلی بررسی مقایسه ای وضعیت زیستی ،اجتماعی واقتصادی والدین دانش آموزان عادی ،عقب مانده ذهنی وتیز هوش سنین راهنمایی شهر تهران کارشناسی ارشد 1374
اعظم آریانفر مقایسه میزان به خاطر آوری و بازشناسی بر حسب نوع کار (تصویر، لغت، داستان) و سن کارشناسی ارشد 1359
اعظم آریا نفر مقایسه میزان بخاطر آوری و باز شناسی بر حسب نوع کار (تصویر ،لغت ،داستان) کارشناسی ارشد 1359
جعفر آرشید بررسی رابطه بین موفقیت شغلی معلمان و مرکز کنترل کارشناسی ارشد 1366
جعفر آرشید «بررسی رابطه بین موفقیت شغلی معلمان ومرکزکنترل» کارشناسی ارشد 1366
شهلا ا شرف مقایسه ادراک معلم وغیر معلم از نقش معلم با توجه به سایر نقشهای اجتماعی و با استفاده از ر وش معنای اختلافی کارشناسی ارشد 1352
احمد آقا زاده مقایسه یکسری از مفاهیم بین کودکان پرورشگاهی و عادی کارشناسی ارشد 1351
حبیب الله الهی فرد بررسی و مقایسه وضع اجتماعی ،اقتصادی و تحصیلی دانشجویان دانشکده پزشکی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد 1352
انوشه امین زاده بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی بافعالیت های بعدازمدرسه:تکلیف مدرسه، فعالیتهای فوق برنامه ومشاهده تلویزیون کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمود اوحدی بررسی عملی بودن آزمون هوشی مکعب کهس برای کودکان 6، 7 و 8 ساله تهران کارشناسی ارشد 1365
بیژن بابائی رابطه باورهای هوشی وجهت گیری هدفی دانش آموزان تیزهوش وعادی پایه های دوم راهنمائی ودبیرستان شهر ری کارشناسی ارشد دانلود 1377
احمد باصری بررسی مقایسه ای راهبردهای یادگیری و مسند علیت دانش آموزان برجسته وعادی کارشناسی ارشد دانلود 1375
زهرا برخوردارپور بررسی رابطه توانش های سه گانة ذهنی والگوهای تفکر با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان راهنمایی ودبیرستان تیزهوش و عادیگ کارشناسی ارشد دانلود 1378
فری ناز پارسای بررسی و مقایسه نظام ارزشهای دانش آموزان کلاسهای پنچم ابتدایی شهر وروستا کارشناسی ارشد 1354
مجید پاکدامن کمک طلبی دانش آموزان در جریان حل مساله:نقش جهت گیری های هدفی,ساختارهای هدفی و کفایت شناختی دکتری دانلود 1387/02/07
زهرا تابشیان سنجش خصوصیات شخصیتی مهمانداران کارشناسی ارشد 2539
سعید یثربی عقاید فارغ التحصیل های ایرانی از خارج درباره ازدواج و همسر گزینی کارشناسی ارشد 1348
رامین حبیبی کلیبر نقش حرمت خود در رفتار کمک خواهی وفعالیت های مرتبط با پیشرفت تحصیلی نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1378
شهناد حجت اجرای آزمون بلوغ ذهنی کالیفرنیا برای سطح یک (کلاسهای اول و سوم) و مطالعه پاسخ های آنان کارشناسی ارشد 1355
حمید رضا حسن آبادی بررسی باورهای معرفت شناختی و باورهای خود کارآمدی دانش آموزان و دانشجویان پسر و دختر شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1380
حمید رضا حسن آبادی اثر های شیوه های ارائه مطالب و تفاوت های شناختی فردی بر پیامدهای یادگیری و بار شناختی یک درس علمی در محیط های یادگیری چندرسانه ای دکتری دانلود 1387/09/27
حمید رضا حسن ابادی بررسی باورهای معرفت شناسی و باور های خود کار آمدی دانش اموزان و دانشجویان پسر ودختر شهر تهران کارشناسی ارشد 1380
احمد حق دوستی بررسی ضوابط تدریس موفقیت آمیز کارشناسی ارشد 1351
رفعت حقیقی بررسی ارتباط دلبستگی به والدین با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی منطقه دو تهران کارشناسی ارشد دانلود 1381
رئیسه حلویاتی طرز فکر نوجوانان نسبت به زن کارشناسی ارشد 1350
ملوک خادمی اشکذری بررسی مشکلات معلمین فارغ التحصیل از مراکز تربیت معلم کارشناسی ارشد دانلود 1367
امیر خطیبی بررسی طرز فکر آموزگاران نسبت به شغل آموزگاری کارشناسی ارشد 1352
ایرج خوش خلق بررسی رابطة جهتگیری هدفی معلمان با راهبردهای یادگیری واضطراب امتحان دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1374
طاهر داراب بررسی انواع و فراوانی اختلالهای خواندن و املاء و طراحی الگویی جهت پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با اختلال خواندن و املاء در پایه های چهارم و پنجم ابتدایی شهرستان یاسوج کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمد دبیری تاثیر تجربه بر روی پاسخگویی به آزمونهای استنباط غیر کلامی کارشناسی ارشد 1356
محمود دلیر عبدی نیا بررسی روابط خود کار آمدی، جهت گیریهای هدفی یادگیری خود گردان وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان سوم راهنمایی در تهران کارشناسی ارشد دانلود 1377
زهرا راسخی نژاد استفاده از روش های خاص بخاطرآوری بر حسب سطح تحصیلی و تجربیات فرهنگی (شهری در مقابل روستایی) کارشناسی ارشد 1359
سعید عباسی زارع بررسی رابطه باورهای معرفت شناختی با خلاقیت در دانش آموزان پسر منطقه یازده تهران کارشناسی ارشد دانلود 1378
عفت سالک جورابچی روش های جدیدتدریس شیمی بررسی آخرین روشهای تدریس شیمی در کشورهای انگلستان و ایالات متحده کارشناسی ارشد 1350
مهدی شجاعی بررسی نظر معلمان دبستان، راهنمایی ودبیرستان دربارة راهبردهای افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1377
محمد حسین شمشیری مقایسه امکانات آموزشی در استانها و فرمانداریهای کل کارشناسی ارشد 1352
حجت شهناد اجرای آزمون بلوغ ذهنی کالیفرنیا برای سطح یک (کلاسهای اول وسوم ) کارشناسی ارشد 1354
ناهید صادقی طراحی الگویی برای رشد حرفه ای مداوم معلمان پایه پنجم ابتدایی در زمینه سنجش مستمر یادگیری دانش آموزان دکتری دانلود 1387/09/13
ساسان ضرابی بررسی کارکرد دانش آموزان متعلق به سه طبقه اجتماعی متفاوت در بخش غیر کلامی آزمون بلوغ ذهنی کالیفرنیا - فرم طولانی کارشناسی ارشد 1356
فیروز طاهرپور مطالعـه مقایسـه‌ای پایه هـای فـردی، شنـاختی و انگیـزشی پیشـداوری نسـبــت بـه مـهـاجـران افـغـان دکتری دانلود 1383
فیروزه طاهر پور مطالعه مقایسه ای پایه های فردی ،شناختی وانگیزشی پیشداوری نسبت به مهاجران افغانی کارشناسی ارشد 1383
گیتا طبری شهاب ارزیابی آموزش خواندن در یک گروه نمونه از شاگردان کلاس پنجم دبستانهای تهران کارشناسی ارشد 1356
مرضیه عارفی مقایسه فهم خواندن فارسی کودکان دو زبانه رضائیه که زبان مادری آنها ترکی یا ارمنی است کارشناسی ارشد 2537
محمد عبدالمجید زاده بررسی وضع شرکت کنندگان و پذیرفته شدگان سال تحصیلی 50-51 دانشگاه تهران کارشناسی ارشد 1351
مهری عطار باشی رابطه هوش دانش آموزبا زمینه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی او کارشناسی ارشد 1354
حسن یعقوبی ممقانی بررسی رابطة جهت هدفی والدین وراهبردهای یادگیری فرزندان کارشناسی ارشد دانلود 1374
پوران علایی تحقیق در باره یادگیری زبان فارسی در سطوح مختلف مدارس دو زبانه و یک زبانه کارشناسی ارشد 1353
سید ناصر الدین علایی مسائل انضباطی دبیرستانها کارشناسی ارشد 1352
سید احمد علوان آبادی مقایسه ای در طرز فکر مذهبی کلاس سوم دبیرستانهای اسلامی و غیر اسلامی کارشناسی ارشد 1352
ادا عنایت relationship between attribution of causation and achievement expectancy of iranian college students کارشناسی ارشد 1353
مسعود غلامعلی لواسانی بررسی تفاوت دختران وپسران از لحاظ مسند مهار گذاری در یک فعالیت ادراکی ،حرکتی پس از شکست یا موفقیت کارشناسی ارشد 1372
مسعود غلامعلی لواسانی بررسی روابط متغیرهای فردی با میزان اضطراب رایانه در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران دکتری دانلود 1381
عزت الله قدم پور نقش باورهای انگیزش در رفتار کمک طلبی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی کارشناسی ارشد دانلود 1377
ملکه کلیایی بررسی پاره ای از تحقیقاتی که در مورد تعلیم و تربیت دو زبانی در جهان صورت گرفته کارشناسی ارشد 1354
کوششی توسط محمد دبیری تاثیر تجربه بر روی پاسخگویی به آزمونهای استنباط غیر کلامی کارشناسی ارشد 1356
حمزه گنجی گرگری روائی نمرات کنکورورودی فوق لیسانس علوم تربیتی و کتابداری کارشناسی ارشد 1351
حسین لطف آبادی محاسبه ضریب اعتبار Reliability یک سری آزمونهای فهم خواندن و فرهنگ لغات فارسی درکلاسهای اول ،سوم و ششم ابتدایی از دو طریق آ نالیز واریانس و نیمه فرد و زوج پیر سون و مقایسه این دو ضریب کارشناسی ارشد 1354
غلامعلی لواسانی بررسی تفاوت دختران و پسران از لحاظ مسند مهار گذاری در یک فعالیت ادراکی حرکتی پس از شکست یا موفقیت کارشناسی ارشد 1373
محمدحسین مجدالعلومی تاثیر راهبردهای روش آموزش درجانبه بردرک مطلب درد انش آموزان پسر کلاس دوم راهنمایی شهر شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1379
مهدی محی الدین ترک زبان بودن والدین و تاثیر آن در یادگیری خواندن و نوشتن کودکان کارشناسی ارشد 1353
اعظم محمدزاده میزان مطالب اندوخته شده برحسب نوع زبان وماهیت مطالب ارائه شده کارشناسی ارشد 1365
محمد ابراهیم مداحی بررسی رابطه جدائی روانشناختی و الگوهای دلبستگی بر رضاتیمندی روانی و اجتماعی دانشجویان سال سوم و چهارم دانشکده های علوم انسانی دانشگاه های دولتی در سطح شهر تهران دکتری 1383
فریده مشهدی میقانی بررسی تأثیر آموزش مهارتهای مطالعه بر درک مطلب وسرعت خواندن دانش آموزان دختر مقاطع راهنمای متوسطه کارشناسی ارشد دانلود 1375
شهناز معزی مقایسه تطبیقی طرز فکر دانشجویان رشته پرستاری نسبت به حرفه پرستاری بر حسب سال تحصیلی و نوع برنامه آموزشی کارشناسی ارشد 1359
پرویز مفتون کلیه مفاهیمی که انتظار میرود دانش آموزان سال اول ودوم ابتدایی بطور رسمی بیاموزند . کارشناسی ارشد 1351
عبدالمحمد موسوی نژاد بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود- نظم داده شده با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم راهنمایی کارشناسی ارشد دانلود 1376
محمد حسین نجمائی روائی نمرات کنکور ورودی فوق لیسانس علوم تربیتی کارشناسی ارشد 1353
رحمت الله نرروقی اردکانی بررسی باورهای شناختی دانش آموزان مدارس تیز هوش وعادی شهر کرج کارشناسی ارشد دانلود 1374
مریم نصر انگیزه پیشرفت تحصیلی و فرصتهای یکسان تربیتی کارشناسی ارشد 1350
زهرا نیک مرام رابطة بین اهداف پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجهت گیریهای دوستان آنها نسبت به تحصیل در دانش آموزان پایه سوم راهنمائی کارشناسی ارشد دانلود 1378
محمد حسین وفادار فلسفه تشکیل مدارس جامع (مبانی روانی و تربیتی آن) کارشناسی ارشد 1354
رحیم یونس حمزه خانلو بررسی رجحانهای دانش آموزان دختر وپسر به راهبردهای افزایش انگیزشی پیشرفت کارشناسی ارشد 1377