اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زهرا طاهری فر

زهرا طاهری فر

زهرا طاهری فر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار 5106216 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
کارگاه آموزش مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی 2 5120083 0 03 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
پویایی گروه 5106225 2 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
پویایی گروه 5106225 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
بهداشت روانی 5101060 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روانشناسی شخصیت 5101117 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
روانشناسی شخصیت 5101117 2 04 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
روانشناسی بالینی 5101577 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تاریخ و مکاتب روان شناسی و نقد آن 5106192 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار 5106216 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نظریه های شخصیت 5106066 2 26 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
نمایش 11 نتیجه
از 1