اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

یاسر مدنی

یاسر مدنی

یاسر مدنی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117450
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : تربیت مشاور، مشاوره کوتاه مدت، مشاوره خانواده، معنویت و بهداشت روان، روش تحقیق کیفی

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مرتضی عباسی اثر بخشی آموزش گروهی برنانه کاربرد عملی مهارت های روابط صمیمانه(PAIRS ) بر الگوهای ارتباطی،صمیمیت و سازگاری زوجین کارشناسی ارشد
فاطمه احمدزاده اثر بخشی آموزش شناختی -رفتاری بر میزان وابستگی به اینترنت در دانش آموزان دختر متوسطه دوم کارشناسی ارشد
محسن بابایی گرمخانی اثر بخشی آموزش شناختی رفتاری بر معیارهای ارتباطی ویژه و صمیمیت زناشویی زنان کارشناسی ارشد
امین براتیان بررسی اثر بخشی آموزش خانواده درمانی ساختاری بر بهبود عملکرد خانواده و کیفیت زندگی زوجین کارشناسی ارشد
شهاب دغیله اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر میزان امیدواری در نوجوانان بزهکار پسر زندانی در شهر بصره عراق کارشناسی ارشد
واله ابراهیمی انگوت نقش میانجی انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی در رابطه بین هوش معنوی و اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستانی کارشناسی ارشد
اکبر قربانی بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی زناشویی بر صمیمیت و رضایت زناشویی زوجین با سابقه اعتیاد کارشناسی ارشد
فاطمه هاشمی گلپایگانی اثر بخشی آموزش مدل تلفیقی گاتمن -هیجان مدار بر کیفیت روابط زناشویی و احساس تنهایی زنان متاهل کارشناسی ارشد
فاطمه همتی ده بالا بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی و سلامت روان زنان کارشناسی ارشد
زهرا کرمعلی گیلانه اثر بخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT)بر پرخاشگری دانش آموزان دختر دبیرستانی کارشناسی ارشد
علی کریمی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد وجودی-شناختی بر حرمت خود دانش آموزان قربانی قلدری در مدرسه کارشناسی ارشد
فاطمه خیام فر تهیه بسته آموزشی فرزندپروری مبتنی بر نظریه انتخاب و اثر بخشی آن بر رابطه والد-فرزند کارشناسی ارشد
محمدمهدی کرددرونکلائی اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش ابزار وجود و عزت نفس نوجوانان پسر کارشناسی ارشد
عاطفه میرزائی بررسی اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر ارتقای تاب آوری دانش آموزان دختر پایه دوم و سوم مقطع راهنمایی شهر تهران کارشناسی ارشد
رقیه مقدسی ارتباط بین سبک های فرزند پروری ادراک شده و سلامت روان نقش واسطه ای جهت گیری مذهبی در بین دانشجویان افغانستانی در ایران کارشناسی ارشد
افسانه نادری یگ نظر اثربخشی آموزش گروهی تئوری انتخاب بر معیارهای ارتباطی ویژه و احساس مثبت نسبت به همسر در زنان متاهل کارشناسی ارشد
کاظم پور طاهری اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر تحمل ناکامی و شادکامی در نوجوانان کارشناسی ارشد
محدثه پورقناد اثربخشی برنامه زوج درمانی گروهی مبتنی بر رویکرد هیجان مدار(مرا محکم بگیر)بر چرخه ارتباطی تقاضا-کناره گیری کارشناسی ارشد
معصومه صیادی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر تعهد و دلزدگی زناشویی زوجین نابارور کارشناسی ارشد
سعید شاه حسینی تازیک طرحواره های هیجانی ،ناگویی هیجانی و باورهای نارسایی عملکرد جنسی در افراد مبتلا به دیابت کارشناسی ارشد
آمنه شاکری تجربه ارتباط والدین با فرزندان دانش آموز دبیرستان اسلامی در آمریکا، یک پژوهش پدیدارشناختی کارشناسی ارشد
رحمان شیخ هادی سیروئی اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر سبک های مدیریت تعارض و تاب آوری زوجین کارشناسی ارشد
درسا تصدیقی ثابت اثربخشی درمان مرور زندگی بر بهزیستی ذهنی و افسردگی زنان سالمند آسایشگاههای شهر تهران کارشناسی ارشد
قاسم تسیه حسینی اثربخشی آموزش تلفیقی مثبت نگری و تاب آوری بر نگرانی از تصویر بدنی و خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان پسر کارشناسی ارشد
واله ابراهیمی انگوت نقش میانجی انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی در رابطه بین هوش معنوی و اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
سمیه احمدی مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته زنان افغان از مهاجرت همسران کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
یلدا اسحقی ساخت و ارزیابی مقیاس الگوی تربیت عاطفی کودک براساس آموزه های دینی کارشناسی ارشد دانلود 97/6/26
زهرا بوژمهرانی اثربخشی مشاوره گروهی رشدمحور بر افسردگی از منظر قرآن و رضایت زناشویی: نقش تعدیل‌کننده بلوغ عاطفی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
محدثه پور قناد The Effectiveness of Group Emotion-focused Therapy Training (Hold Me Tight) for Couples on Demand-withdrawal Cycle کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/19
جلیل جبلی ابعاد هویت در مردان جوان با گرایش به هم جنس کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/29
سید جلیل جبلی ابعاد هویت در مردان جوان با گرایش به هم¬جنس کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/29
علی حضوری The Association of Coping Strategies and Family Resilience with Marital Satisfaction of Mothers of Children with Chronic Health Condition کارشناسی ارشد دانلود 96/6/29
سیروان راموز اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر تاب آوری، سخت رویی و بهزیستی معنوی مادران دارای کودکان آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/18
آمنه شاکری تجربه ی ارتباط والدین با فرزندان دانش آموز دبیرستان اسلامی در آمریکا: یک پژوهش پدیدار شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
مریم صمیمی Effectiveness of Group Training based on transactional analysis on parent- child conflict and avoidance identity of adolescent girls کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
حجت طائی مرور نظام مند و فراتحلیل اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر اختلالات افسردگی و اضطرابی در دانش آموزان و دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
حجت طائی مرور نظام مند و فراتحلیل اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر اختلالات افسردگی و اضطرابی در دانش آموزان و دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
نرگس عادل رستخیز بررسی رابطه سلامت روان با جهت گیری مذهبی در جامعه مشاوران و روان شناسان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13
زهرا عبدی تعیین نیمرخ روانشناختی قهرمانان مدال آور و غیر مدال آور پارا المپیک کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
مریم فلاح The Effectiveness of Psycho-Social Empowerment Based on Critical Thinking on Achievement and Social Self-Efficacy in Adolescent Girls Identity کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
الهه قنبریان نقش واسطه‌ای الگوهای ارتباطی زوجین در رابطه‌ی میان تمایز‌یافتگی خود و راهبردهای حفظ زوج کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
الهه قنبریان نقش واسطه‌ای الگوهای ارتباطی زوجین در رابطه‌ی میان تمایز‌یافتگی خود و راهبردهای حفظ زوج کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
هاجر لطفعلی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر هنر بر اضطراب و حرمت خود دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
زهرا مرادی اثر بخشی الگوی تلفیقی مشاوره معنوی و شناختی بر تبعیت از رژیم درمانی، تاب آوری و خودکارآمدی بیماران دیالیزی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
فریبا ابراهیمی دینور اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر کاهش پرخاشگری، تکانشگری و تمرکز در کودکان با اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
فاطمه احمدزاده The Effectiveness Of Cognitive-Behavioral Training On Dependence To Internet Among Female High School Students کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
صالحه ایرانمنش Lived Experience of Married Women Living With HIV/AIDS کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
لیلا آسانی بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و رضایت زناشویی درکارکنان پرستاری شاغل در بیمارستان شهر آستارا در سال 92 کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/31
سیدمهدی آقاسیدکریمی مقایسه شادکامی و سلامت روانی دانشجویان متأهل و مجرد دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
شهاب الدین رضایی اثربخشی روایت درمانی بر خودپنداره و اضطراب کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
بهناز الوانی علمداری اثربخشی آموزش زندگی خانواده بر رضایت زناشویی زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
طاهره ایمانپور علمی بررسی عوامل شخصیتی موثر در طلاق عاطفی زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/28
علی بخشی بجستانی رابطه خود ارضایی در دوره مجردی با میزان رضایت جنسی و زناشویی در بین زنان متأهل کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
امین براتیان بررسی اثر بخشی آموزش خانواده درمانی ساختاری بر بهبود عملکرد خانواده و کیفیت زندگی زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
کاظم پورطاهری اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر تحمل‌ناکامی و شادکامی در نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
یاشار پورنبی سلطانی داریانی اثربخشی برنامه آموزش بخشش بر میزان صمیمیت زوجین تازه ازدواج کرده و زوجین متقاضی طلاق کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/23
قاسم تسیه حسینی اثربخشی آموزش تلفیقی مثبت نگری و تاب آوری بر نگرانی از تصویر بدنی و خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان پسر کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
درسا تصدیقی ثابت The Effectiveness of Life Review Therapy on Subjective Wellbeing and Depression of Elderly Women at Nursing Homes in Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/19
سمیرا حجتی تأثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در سازگاری زناشویی وکیفیت زندگی زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
رایحه حیدرنژاد اصل بررسی اثر بخشی آموزش ابراز وجود بر رضایت از زندگی و سلامت روانی زوجین تبریزی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
فاطمه حسینی حسن آباد اثربخشی نوروفیدبک بر علایم اختلال بیش‌فعالی و نقص‎توجه در کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
سید حجت اله حسینی شهر خفری The Effectiveness of Sexual Consultation Education to Men on the Sexual Satisfaction and Reproductive Health کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
مهرناز حقیقت مقایسه سبک‌های دلبستگی و نشانه‌های بالینی خوشه B شخصیت در کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/28
شهروز حمیدی The effectiveness of metaphor therapy on primary school children’s mental health کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
فاطمه خیام‌فر تهیه بسته آموزشی فرزندپروری مبتنی بر نظریه انتخاب و اثربخشی آن بر رابطه والد ـ فرزند (مادرـ‌ پسر) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
ابراهیم خسروی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری کودکان دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
ابو الفضل دهقان طزرجانی Investigation of the Relationship Irrational Relationship Beliefs and Couple Burnout:The Mediating Role of Mindfulness کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
امیررضا رامش بررسی ارتباط مولفه های نظریه قصه عشق استرنبرگ (قصه عشق به مثابه یک داستان) با رضایت زناشویی در کارمندان صدا و سیمای مرکز آبادان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
شهاب الدین رضایی اثربخشی روایت درمانی بر خودپنداره و اضطراب کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/23
مهرو سادات سادات منصوری تجربه زیسته زنان بیوه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
سعید شاه حسینی تازیک طرحواره های هیجانی، ناگویی هیجانی و باورهای نارسایی عملکرد جنسی در افراد مبتلا به دیابت کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/7
رحمان شیخ‌هادی سیروئی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر سبک‌های مدیریت تعارض و تاب‌آوری زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
رضا شریف زاده تأثیر آموزش مهارت های زناشویی بر ارتقای مؤلفه های صمیمیت زوجینی مراجعین مراکز مشاوره تبریز، براساس مدل مک کی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/11
معصومه صیادی The Effectiveness of Emotionally Focused Couple Therapy on Marital Commitment and Couple Burnout in Infertile Couples کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/02
مرتضی عباسی اثربخشی آموزش گروهی برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر الگوهای ارتباطی، صمیمیت و سازگاری زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/08
فریناز علی اصغر زاد سلمانی رابطه سبک های فرزند پروری و سبک های دلبستگی مادران تک فرزند با اضطراب اجتماعی و پرخاشگری فرزند آنها کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/11
طاهر علیزاده چهار برج اثربخشی آموزش گروهی تحلیل تبادلی بر میزان تعارض‌ والد-فرزند دانش‌آموزان اول دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
مهدی غفوری یزدی راهبرد های آماده سازی روانی دروازه بان های نخبه فوتبال ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/13
سعید فرهادی بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی مشاوران و روانشناسان با میزان رضایت‌مندی مراجعین مراکز مشاوره گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/06
محمد جواد فهیمی فر Developing Healthy Life Skills Package to Enhance Adolescents Religiosity کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
اکبر قربانی Investingating the Effectiveness of Teaching Life Skills on the Intimacy and Marital Satisfaction of the Spouses Who Had Been Addicted to Drug کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/30
محمد مهدی کرد اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر افزایش ابراز وجود و عزت نفس نوجوانان پسر کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
علی کریمی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد وجودی- شناختی بر حرمت خود دانش آموزان قربانی قلدری در مدرسه کارشناسی ارشد دانلود 1396/01/29
زهرا کرمعلی گیلانه The effectiveness of mindfulness-based training (MBCT) on aggression in female high school students کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
سعید محمدی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد گشتالت بر اضطراب و پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجّه/ بیش فعّالی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
الهه محمدیان The Effectiveness of Anger Management Training on Negative Emotions and Blood Pressure of Cardiovascular Patients Admitted to CCU کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
عاطفه میرزایی بررسی اثربخشی آموزش مثبت نگری بر ارتقای تاب آوری دانش آموزان دختر پایه دوم و سوم مقطع راهنمایی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
ریحانه مطهری نیا معنای زندگی از دیدگاه زنان مذهبی: مورد زنان مشارکت کننده در محافل مذهبی شهر یزد کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
رقیه مقدسی Perceived parenting styles and mental health :The mediating role of religious orientation in Afghan students in Iran.: کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
امیرحسین منتظری قهجاورستانی مقایسه وضعیت سلامت روانی والدین کودکان بیش فعال(ADHD) با کودکان سالم کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/27
مینو مهینی عبدالحسینی بررسی اثربخشی آموزش قبل از ازدواج با رویکرد شناختی-رفتاری بررضایت زناشویی، کیفیت زندگی و شادکامی زوجین در تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
الناز موسوی بررسی نقش سیستم های مغزی – رفتاری و عامل های شخصیت در پیش بینی نشانه های اختلال اضطراب منتشر با میانجی گری ناگویی هیجانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
سحر موسوی گرگری پیش‌بینی طلاق عاطفی بر اساس سبک‌های دلبستگی کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/24
طلیعه موسوی هندری بررسی روابط ساختاری تجارب کودک آزاری و بد تنظیمی هیجانی با نشانه های شخصیت مرزی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
افسانه نادری اثربخشی آموزش گروهی تئوری انتخاب بر معیارهای ارتباطی ویژه و احساس مثبت نسبت به همسر در زنان متأهل کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
فاطمه هاشمی گلپایگانی اثربخشی آموزش مدل تلفیقی گاتمن-هیجان مدار بر کیفیت روابط زناشویی و احساس تنهایی زنان متاهل کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
فاطمه همتی بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی و سلامت روان زنان کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/28
رضا وطن خواه بررسی اجرای روان در بسکتبالیست های نخبه ایران ( یک مطالعه پدیدارشناختی) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مشاوره و روان درمانی معنوی- اسلامی 5101433 2 13 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 5101529 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نظریه ها و روش های مشاوره گروهی 5101530 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1399/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
راهنمایی و مشاوره 5101411 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سمینار مسایل خانواده و ازدواج 5101536 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نظریه ها و روش های مشاوره گروهی 5101530 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 5101529 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1398/04/02 (14:00 - 15:00) ترم دوم 1397
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 04 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نظریه ها و روش های مشاوره گروهی 5101530 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
راهنمایی و مشاوره 5101411 2 02 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
متون مشاوره انگلیسی 1 5101426 2 02 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مشاوره خانواده 5101564 3 02 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 5101529 1 02 1397/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
کارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج 5101554 3 01 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 04 نامشخص ترم اول 1397
متون تخصصی 5101542 2 02 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 5101529 1 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 03 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1396
نظریه ها و روش های مشاوره گروهی 5101530 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مشاوره خانواده 5101564 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2