اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

وحید مهربانی

وحید مهربانی

وحید مهربانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محسن احمدپور یاسوری تحلیل شاخص آزادی اقتصادی از منظر تعالیم اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
محمد هادی سلیمی زاده راهبرد امنیت غذایی در اقتصاد ایران و خودکفایی در تولید غذای اساسی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/29
مژگان معینی فرد بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی در کشورهای منطقه منا با تأکید بر شاخص های حکمرانی خوب کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
سعید منهاج بررسی تاثیر وجوه ارسالی مهاجران و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/06
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد، تعلیم و تربیت 5101022 2 03 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
اقتصاد، تعلیم و تربیت 5101022 2 25 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
مالیه آموزش و بودجه ریزی در آموزش عالی 5105309 2 05 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
مالیه آموزش و بودجه ریزی 5105349 2 25 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
مالیه آموزش و بودجه ریزی 5105349 2 05 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
برنامه ریزی مالی و مبانی اقتصادی در آموزش و پرورش 5105336 2 05 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
مالیه آموزش عالی و بودجه ریزی 5105144 2 05 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
برنامه ریزی مبتنی بر نیاز بازار کار 5105330 2 05 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
کارورزی 5104161 2 15 نامشخص - ترم اول 1400
اقتصاد، تعلیم و تربیت 5101022 2 25 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
اقتصاد، تعلیم و تربیت 5101022 2 05 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
اقتصاد آموزش عالی 5105308 2 05 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
مالیه آموزش و بودجه ریزی در آموزش عالی 5105309 2 05 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
مالیه آموزش و بودجه ریزی 5105349 2 05 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
مالیه آموزش و بودجه ریزی 5105349 2 25 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
کارورزی 5103306 2 45 نامشخص | نامشخص - ترم اول 1400
مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش 5103333 2 05 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
برنامه ریزی مالی و مبانی اقتصادی در آموزش و پرورش 5105336 2 05 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/15 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اقتصاد آموزش و پرورش 5105207 2 05 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/05 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
اقتصاد، تعلیم و تربیت 5101022 2 22 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2