اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نرگس سادات سجادیه

نرگس سادات سجادیه

نرگس سادات سجادیه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117567
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : بسط درونی و برونی نظریه اسلامی عمل

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سمیرا علیرضابیگی تحلیل عاملیت انسانی در مواجهه با فضای مجازی بر اساس نظریه اسلامی عمل و بررسی پیامدهای آن در تربیت کارشناسی ارشد
مانا عسگری تحلیل مراقبت در گفتمان مدرن تربیت و نقد فوکویی آن با تمرکز بر کتاب های مرجع تربیت کودک کارشناسی ارشد
سعید آزادمنش تبیین ماهیت دوران کودکی از منظر رویکرد اسلامی عمل و اهداف تربیت اخلاقی کودک بر اساس آن کارشناسی ارشد
فرامرز اژنگ نگاهی تبار شناختی به "مشارکت های مردمی" در نظام تعلیم و تربیت جدید ایران کارشناسی ارشد
امیر بادپا تحلیل تطبیقی مفهوم استعداد برتر در انگاره معلمان مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و سند راهبردی کشور در امور نخبگان کارشناسی ارشد
زهرا باطنی نقد و بررسی کتاب جدیدالتالیف ریاضی چهارم ابتدایی بر اساس دیدگاه واقع گرایی سازه گرایانه کارشناسی ارشد
ذکریا حسینی مجره بازخوانی مبانی فلسفی مفهوم شفلری استعداد و بازسازی آن با توجه به نقدهای وارد و نقد و بررسی طرح شهاب بر اساس آن کارشناسی ارشد
محمدحسن مسعودی تبیین و نقد فلسفه علوم اجتماعی تاویلی گادامر و تاثیر آن بر اصول فلسفی برنامه درسی علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
زهره صادقی گوغری تبیین معیارهای تربیتی منتج از رویکرد اسلامی عمل در عرصه "ادبیات کودک " و بررسی موردی کتب نارنجی بر اساس آن کارشناسی ارشد
صدیقه سلطانی نژاد ارزیابی اسناد داخلی و راهنماهای بین‌المللی در فیلم و انیمیشن کودک بر اساس نظریه اسلامی عمل و تدوین ملاحظاتی تربیتی-روان‌شناختی کارشناسی ارشد
معصومه توکلی تحلیل مفهوم خیال و حدود آن در قران کریم ، نسبت آن با نظریه اسلامی عمل و بایسته ها و نبایسته ها ی آن در تربیت کارشناسی ارشد
فائزه وحدانی بررسی تطبیق مولفه های تربیت جنسی و مبانی انسان شناختی پشتیبانی آن در اسناد بین المللی و اسناد آموزش و پرورش ایران کارشناسی ارشد
سعید آزادمنش واکاوی مؤلفه‌های مفهومی تعلیم و تربیت در پدیدارشناسی هگل به‌منظور جستجوی انگاره‌ای برای تعلیم و تربیت دوران کودکی و نقد و ارزیابی روش‌های فعال بر اساس آن دکتری دانلود 1398/06/26
فرامرز اژنگ نگاهی تبارشناختی به «مشارکت‌های مردمی» در نظام تعلیم و تربیت جدید ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
امیر اطهری راد تبیین مبانی اخلاق از دیدگاه جوادی آملی و استنتاج دلالت های اخلاقی برای دوره ی نوجوانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/15
امیر بادپا Comparative Analysis of Concept of “Giftedness” in NODET Teachers’ Beliefs and “The Strategic Act of Elites Affairs” کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
فریده بصیر تحلیل مبانی معرفت ‏شناختی تفکر در کتاب علوم تجربی پایه هشتم و نقد آن از منظر واقع‏ گرایی سازه ‏گرایانه کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
فاطمه بهره مند چیستی و چگونگی نقش قرآن در زندگی انسان بر اساس دیدگاه علامه‌طباطبایی و الزامات آن برای برنامه درسی قرآن کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/19
معصومه رمضانی فینی بررسی نسبت تفکر انتقادی در فلسفه اجتماعی هورکهایمر و برنامه فلسفه برای کودکان و ارائه الگویی به منظور پرورش تفکر انتقادی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی دکتری دانلود 1396/11/28
محمد روان بخش Autonomy in Taylor's ethics of authenticity and their implications for education کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/01
اکرم شیانی بررسی و تبیین کرامت انسانی با تأکید بر آراء علامه جوادی آملی وتحلیل محتوای کتاب طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی بر اساس آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/26
محمد قبله وی بررسی نسبت اختیار با عوامل محیطی در آراء علامه طباطبایی و دلالت های آن در روشهای تربیت اخلاقی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
آزاد محمدی بررسی و تبیین چالش ‌های برخاسته از نظریه‌ ی داماسیو برای نظریه‌ی انسان عامل در عرصه نظر و تعامل تربیتی دکتری دانلود 1398/7/13
محمد محمدشیرازی واکاوی و تبیین مولفه های مفهومی زندگی معنادار از منظر رولو می و استنتاج رهنمودهایی تربیتی برای دوره نوجوانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
زهرا مهقانی Presentation of the conceptual model of human agency among adolescent in Tehran کارشناسی ارشد دانلود 96/6/28
سید مهدی نبوی ثالث بررسی پرسشگری معلم در رساله های افلاطون و ارائه راهکار هایی برای تدریس کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
مهدی نبوی ثالث Check the questioning of teacher in Plato's treatises and presenting strategies for teaching کارشناسی ارشد دانلود 92/11/30
فائزه وحدانی بررسی تطبیقی مولفه های تربیت جنسی و مبانی انسان شناختی پشتیبان آن در اسناد بین المللی و اسناد آموزش و پرورش ایران» کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
سعید آزادمنش تبیین ماهیت دوران کودکی از منظر رویکرد اسلامی عمل و اهداف "تربیت" اخلاقی کودک بر اساس آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
امیر بادپا تحلیل تطبیقی مفهوم «استعداد برتر» در انگاره معلّمانِ «مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان» و «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
زهرا باطنی Criticizing and Examining Philosophical Foundations of New Fourth-Grade Math Book According to Constructive Realism کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
فریبرز بشارتی برسری بررسی ماهیت برنامه‌های معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
معصومه توکّلی تحلیل مفهوم خیال و حدود آن در قرآن کریم بر اساس نظریۀ اسلامی عمل و بررسی بایسته¬ها و نبایسته¬های آن در تربیت کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
زکریا حسینی مجره بازخوانی مبانی فلسفی مفهوم شفلری استعداد و بازسازی آن با توجه به نقدهای وارد و نقد و بررسی «طرح شهاب» بر اساس آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
محمد رضایی تبیین نسبت فرد به جامعه از دیدگاه علامه طباطبایی و استنتاج دلالت های آن در تربیت اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
زهرا عبدالهیان Study to evaluate the program Philosophy for Children (P4C) in terms of typology of thinking based on the concept of thinking in the Qur'an کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
سمیرا عزیزی نسبت میان عاملیت متربی، الگوهای عملی اخلاقی و معیارهای اخلاقی بر اساس نظریه اسلامی عمل کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
سمیرا علیرضابیگی تحلیل عاملیت انسانی در مواجهه با فضای مجازی بر اساس نظریه اسلامی عمل و بررسی پیامدهای آن در تربیت کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
مریم گیلانی سنگوییه تبیین جایگاه معلم در دیدگاههای دانش آموز محور(جان دیوئی و مارتین بوبر)در حیطه ی درونی شدن ارزشهای اخلاقی و نقد آن براساس نظریه ی اسلامی انسان عامل کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/20
علی محمدپور "Extraction of facial aesthetic principles of education from Theoretical Foundations document of fundamental transformation of education and Review and evaluate textbooks of preschool city of Tehran on it." کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
مصطفی مرادی استلزامات فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در برنامه درس دینی کارشناسی ارشد دانلود 91/11/29
محمدحسن مسعودی تبیین و نقد فلسفه علوم اجتماعی تأویلی گادامر و تاثیر آن بر اصول فلسفی برنامه درسی "علوم اجتماعی" کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/28
یوسف منصوری Content Analysis of the Most Popular Films of Children's Genre from the Viewpoint of Virtue Ethic Education after Islamic Revolution کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
نرگس وکیلی نقد تطبیقی رویکردهای عدالت جنسیتی تساوی گرا و تفاوت گرا کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فلسفه دوران کودکی 5102086 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
تعلیم و تربیت اسلامی 5102068 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تعلیم و تربیت اسلامی 5102068 2 24 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
آشنایی با فلسفه اسلامی 5106177 2 06 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
فلسفه تربیتی اسلام و دلالت های آن در برنامه درسی 5103145 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
فلسفه معاصر 5102036 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
قصه گویی و نمایش خلاق 5103329 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان 5103286 2 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته 5101373 2 25 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
فلسفه اخلاق 5102052 2 24 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
فلسفه معاصر 5102001 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آشنایی با فلسفه اسلامی 5106177 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
تربیت اخلاقی 5103272 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
تربیت اخلاقی 5103272 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
فلسفه علم روان شناسی 5106198 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
فلسفه معاصر 5102036 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
انسان از دیدگاه اسلام (با رویکرد روان شناختی) 5101524 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
برنامه درسی و تربیت دینی، دلالت های تربیتی متن دینی و سیره 5103190 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تعلیم و تربیت اسلامی 5102035 3 24 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
فلسفه معاصر 5102001 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2