اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید صفائی موحد

سعید صفائی موحد

سعید صفائی موحد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117581
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی  : ارزشیابی آموزشی پژوهشی کیفی، ،فناوری اطلاعات و ارتباطات ، آموزش و بهسازی منابع انسانی ، جامعه ‏‏شناسی آموزش و پرورش 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش بزرگسالان 5103339 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش های تحقیق در برنامه درسی 5103146 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مطالعه تطبیقی نظام های آموزشی 5103231 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش های تحقیق در برنامه درسی با تاکید بر تحقیق کیفی 5103087 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نظریه های برنامه درسی 5103125 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش بزرگسالان 5103339 2 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت 5103287 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مطالعات تطبیقی در برنامه درسی 5103236 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
فناوری های جدید و برنامه درسی 5103234 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
زبان تخصصی 5103226 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روش تحقیق پیشرفته و کاربرد کامپیوتر 5103208 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
متون تخصصی 5101276 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ارزشیابی نظام های آموزشی 5103228 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روش های تحقیق در برنامه درسی 5103146 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روش های تحقیق در برنامه درسی با تاکید بر تحقیق کیفی 5103087 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مطالعات تطبیقی در برنامه درسی 5103236 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
آموزش و پرورش تطبیقی 5103077 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روش های ارزشیابی در برنامه ریزی درسی 5103241 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فناوری های جدید و برنامه درسی 5103234 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی 5103226 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 20 نتیجه
از 1