اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید صفائی موحد

سعید صفائی موحد

سعید صفائی موحد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117581
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی  : ارزشیابی آموزشی پژوهشی کیفی، ،فناوری اطلاعات و ارتباطات ، آموزش و بهسازی منابع انسانی ، جامعه ‏‏شناسی آموزش و پرورش 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بتول بهشتی جمال آباد شناسیایی ادراک و تفسیر دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه تهران در مورد اسلامی سازی برنامه های درسی آموزش عالی یک پژوهش پدیدار شناختی کارشناسی ارشد
مهدی اسماعیلی واکاوی ابعاد برنامه درسی بیرونی برآمده از رسانه های اینترنتی در مقطع متوسطه شهرستان خرمدره : یک پژوهش ترکیبی کارشناسی ارشد
محمدعلی قنبری واکاوی آسیب های اجتماعی آموخته شده (برنامه درسی پنهان ) در مدارس متوسطه شهر فامنین : یک پژوهش پدیدار شناختی کارشناسی ارشد
سیامک جعفری لکموج امکان سنجی استفاده از شبکه های اجتماعی موجود در تلفن همراه در فرایند یاددهی - یادگیری در شهر قدس کارشناسی ارشد
فریده رحمانی اذر طراحی و اعتبار بخشی برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی در دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
مریم سادات اصفهانی تدوین خرد نظریه تعلیم و تربیت خطا محور برای مقطع ابتدایی کارشناسی ارشد
شهناز سخائی شناسایی واکنشهای معلمان نسبت به تغییر برنامه های درسی مقطع ابتدایی و واکاوی علل و پیامدهای آن کارشناسی ارشد
زهرا سلیمیان شناسایی ابعاد مغفول سواد اطلاعاتی در برنامه درسی مدارس متوسطه دوره اول : یک پژوهش کمی کارشناسی ارشد
ذبیح اله سالخورده میزان آمادگی دانشجویان دانشکده های علوم رفتاری دانشگاه تهران برای استفاده از قابلیت های وب 2 در فرایند یاددهی - یادگیری و رابطه آن با انگیزه پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش بزرگسالان 5103339 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
متون تخصصی علوم تربیتی 5103305 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
روش های تحقیق در برنامه درسی 5103146 2 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
متون تخصصی به زبان انگلیسی 5103346 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مطالعه تطبیقی نظام های آموزشی 5103231 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
متون تخصصی علوم تربیتی 5103305 2 08 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
متون تخصصی علوم تربیتی 5103305 2 23 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
متون تخصصی علوم تربیتی 5103305 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
روش های تحقیق در برنامه درسی با تاکید بر تحقیق کیفی 5103087 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
متون تخصصی 5101276 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/06 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش بزرگسالان 5103339 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش های تحقیق در برنامه درسی 5103146 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مطالعه تطبیقی نظام های آموزشی 5103231 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش های تحقیق در برنامه درسی با تاکید بر تحقیق کیفی 5103087 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نظریه های برنامه درسی 5103125 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش بزرگسالان 5103339 2 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت 5103287 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مطالعات تطبیقی در برنامه درسی 5103236 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
فناوری های جدید و برنامه درسی 5103234 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
زبان تخصصی 5103226 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2