اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا زمانی

change-logo

رضا زمانی (بازنشسته)   (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حمید پورشریفی تاثیر مصاحبه انگیزشی بر بهبود شاخصهای سلامت درافراد مبتلا به دیابت نوع در دکتری
مجید اصغر زاده دهلق مقایسه کانون کنترل در بیماران افسرده و افراد عادی کارشناسی ارشد 1377
تورج سپهوند رابطه سبکهای تبیین با استـرس و سلامت عمـومی کارشناسی ارشد دانلود 1384
فیروزه طاهر پور مطالعه مقایسه ای پایه های فردی ،شناختی وانگیزشی پیشداوری نسبت به مهاجران افغانی کارشناسی ارشد 1383
فیروزه طاهر پور مطالعه مقایسه ای پایه های فردی ،شناختی وانگیزشی پیشداوری نسبت به مهاجران افغانی کارشناسی ارشد 1383
حمید پورشریفی تاثیر مصاحبه انگیزشی بر بهبود شاخصهای سلامت درافراد مبتلا به دیابت نوع در دکتری 1386/7/30
فرحناز توحید خواه مقایسه رضایت شغلی و میزان مدارس عادی و استننایی ( عقب مانده معلمان ناشنوا ) کارشناسی ارشد دانلود 1374
جواد حاتمی بررسی آزمایشی اثر حالات خلقی بر سرعت پردازش ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1377
مرتضی حاج بابائی بررسی رابطة تحصیل در گروههای آموزشی علوم پزشکی علوم انسانی، فنی، مهندسی و هنر با همه گیری حالات نا امیدی در دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای تهران کارشناسی ارشد دانلود 1374
نجمه حمید رابطة فشار روانی،‌ سرسختی (مبارزه جویی، تعهد و کنترل) و سیستم ایمنی دکتری دانلود 1379
انوشیروان رضائی سیر تاریخی روانشناسی جدید در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1377
وجیهه زحمتکش ارزیابی رابطه میان افکار مثبت و منفی اتوماتیک با افسردگی در دانشجویان دانشگاه تهران سال 72 کارشناسی ارشد دانلود 1372
فریبا زرانی اثر بخشی مدل IMB بر میزان پیروی بیماران قلبی-عروقی تحت عمل بای پسCABG دکتری دانلود 1386/12/13
حسین سپاسی مقدم شرطی سازی کلاسیک سیستم ایمنی، بررسی دخالت گیرنده های B آدرنرژیک کارشناسی ارشد دانلود 1377
فیروز طاهرپور مطالعـه مقایسـه‌ای پایه هـای فـردی، شنـاختی و انگیـزشی پیشـداوری نسـبــت بـه مـهـاجـران افـغـان دکتری دانلود 1383
روح ال... علیا بررسی رابطه استرس شغلی با سلامت روانی و رضایت شغلی کارمندان اداره کل مالیاتهای غرب تهران کارشناسی ارشد دانلود 1379
گلشن گریز کاربرد روش شرطی کردن عامل برای اصلاح لالی انتخابی در کودکان کارشناسی ارشد 1358
طاهره گلستانی بخت تاثیر شوک الکتریکی بر شرطی سازی گریز و اجتناب در ماهی قرمز ( carassi us auratus) کارشناسی ارشد دانلود 1377
مجتبی مرئی بررسی همبستگی بین آزمون بک و مقیاس کلی و خرده مقیاسهای افسردگی 2-MMPI کارشناسی ارشد دانلود 1378
وکیل نظری الیله مقایسه ویژگیهای شخصیتی و روانی روان پرستاران ، پرستاران عادی وافراد عادی بر اساس 2-MMPI کارشناسی ارشد دانلود 1376
محمد علی نیکو بیان خرمی بررسی رابطه هوش با حرمت خود و سازگاری دانش آموزان سال اول متوسطه شهرستان ساری کارشناسی ارشد دانلود 1379
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روان شناسی یادگیری و تفکر 5106062 2 06 هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روان شناسی یادگیری و تفکر 5106062 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 2 نتیجه