اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا رستمی

رضا رستمی

رضا رستمی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61117477
اتاق: ۱۳۴
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : 

۱- نوروساینس بالینی 

۲- روشهای تحریک مغزی مغناطیسی و الکتریکی 

۳- روانشناسی شناختی 

۴- توانبخشی شناختی 

۵- تصویربرداری عملکردی مغز