اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدمحمدرضا رضازاده

سیدمحمدرضا رضازاده

سیدمحمدرضا رضازاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117481
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : خانواده اجتماعی  و روانشناسی اسلامی

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه اعتمادی Discovery conflicting patterns in unsuccessful couples کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
فاطمه بابانوری Symptoms of Women’s Fear from Marital Infidelity; A Qualitative Study کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
ساجده تابش طراحی نیمرخ پیش بینی کننده رضایت زناشویی زوجین شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
محمد تقی تبیک ارتباط پنج عامل بزرگ شخصیت و فرایندهای خودشناختی با طبقه بندی توانمندی های خوی در روان شناسی مثبت کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/12
محمد حسین حاجیلویی Study of the Effect of Religiosity on Mental Health کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
زینب سادات روحانی The concept of soul in the Quran And comparing it with the notion of psychology in psychology کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
علی عبدالامیر نقش دینداری و تمایل به فرزندآوری در رضایت زناشویی در زوجین ایرانی و عراقی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
حمییرضا غریبی The mediating role of self-knowledge processes in the relationship between Intrinsic motivation and mental health کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
فاطمه غفاری The Moderating Role of Multi Process Self Regulations in the Relationship between Childhood Truma and Mental Health کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
سمیه قاسمی مورودی Emotional Charactristics Of Personality, Cognitive Problems, Emotional Regulation Strategies and Marital Adjustment: A Comparative Study in Women With High and Low Fear of Infidility کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
مریم اسداله تویسرکانی بررسی نقش مؤلفه های رضایت زناشویی والدین و سبک های فرزند پروری ادراک شده در پیش بینی ابعاد بهزیستی درونی دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/18
عبدالحمید اکبرنیا بررسی رابطه بین عزت¬نفس و اعتقادات دینی با سازگاری دانش¬آموزان ¬مقطع متوسطه شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/6/23
سپیده امامی رابطه ی بین ابعادپیش بینی کننده ی افسردگی از منظرقران با انواع ریخت های شخصیت از دیدگاه کتل کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
کبری ایمان نژاد بررسی رابطه الگوهای ارتباطی با سلامت روانی و رضایت زناشویی زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/18
بهاره بابایی رابطه ویژگی های شخصیتی فرد وبرآورد وی از ویژگی های دیگران بر حسب تحریف واقعیت کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/08
نوشین پیشوا رابطه سبک های دلبستگی با ابعاد کمال گرایی مثبت و منفی کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/16
نوشین پییشوا رابطه سبک های دلبستگی با ابعاد کمال گرایی مثبت ومنفی کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/10
آناهیتا تاشک بررسی رابطه سبک های مقابله با رضایت زناشویی و سلامت روانی دانشجویان متاهل کارشناسی ارشد دانلود 1384
آفریده تیکدری نژاد برسی نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی در رابطه بین باورهای غیر منطقی و مشکلات زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/26
نادیه چراغی نقش شیوه تعامل در خانواده اصلی و حل مسأله در رضایت زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/15
جعفر حسینی بررسی اثر مهاجرت بر سلامت روانی و رفتارهای پر خطر در دانشجویان افغانستانی مقیم ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/02
جعفر حسینی بررسی مهاجرت بر سلامت روانی و رفتارهای پر خطر در دانشجویان افغانستان مقیم ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/03
مهدیه خلیلی خضرآبادی The mediating role of difficulty emotion regulation on the relationship between early maladaptive schemas with alexithymia and Marital problems کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/14
سمیه رامش نقش تعدیل کننده پیوندهای والدینی در رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی و سطوح سازگاری زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
اسماعیل یزدانی رابطه بین بهزیستی روانشناختی و مولفه های هویت ملی با نگرش به مهاجرت در دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/04
ناهید سادات برسی اکتشافی خوشه های هویت من و رابطه آن با کارکرد مثبت و منفی روانشناختی کارشناسی ارشد 1390/06/22
اعظم سعیدیان نقش واسطه ای منزلت های هویت بین شخصی در رابطه با ترس از صمیمیت و مشکلات زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1393
شرمین سلامی بررسی رابطه کیفیت زندگی با میزان استرس و فرسودگی شغلی زنان فرهنگی شهرستان خوی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/26
افشین صابری بررسی تاثیر زوج درمانی مبتنی بر خود نظم بخشی کوتاه مدت بر کاهش تعارض زناشویی و افزایش رضایت زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/01
سمیه صلحی بررسی تحولی ابعاد هویت و معنای زندگی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/01
علیرضا عارفی فرد رابطه سازگاری تحصیلی و سبکهای هویت با سلامت روان در دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
کوروش عزیزی طراحی و آزمون مدل سه وجهی خود- خانواده- همسالان: نقش حفاظتی خود تاب‌آوری، خودمهارگری و خودپیروی در برابر عوامل خطرساز خانواده و همسالان بر رفتارهای تهدید کننده سلامت دکتری دانلود 1395/04/01
نعیمه علی‌نژاد بررسی میزان همگرایی و واگرایی پرسشنامه تشخیصی افسردگی از منظر قرآن‌کریم با پرسشنامه MMPI کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
حمییرضا غریبی نقش واسطه‌ای فرایندهای خودشناسی در رابطه بین انگیزش درونی و سلامت روان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
محمد صدیق فتحی پور مقایسه ی نگرش به انحرافات اجتماعی نوجوانان پسر ورزشکار و غیرورزشکار ( مطالعه ی موردی شهر کرمانشاه) کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/15
مونا قاضیان The moderating role of Affective Temperament on the relationship between Attachment Styles and Dyadic Adjustment states کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
احمد علی قنبرزاده سماکوش بررسی رابطه میزان پیوند با انجمن، دینداری و معنای زندگی با کیفیت زندگی و نگرش نسبت به مواد مخدراعضای انجمن معتادان گمنام کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
بهمن کردتمینی نقش ازدواج مجدد در سلامت روانی همسـران و فرزنـدان شاهـد استان سیستـان و بلوچستـان کارشناسی ارشد دانلود 1384
سعیده لرستانی بررسی رابطه هویت بین فردی و عقیدتی با بهزیستی هیجانی روانی و اجتماعی دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/12
مهدیه لشکری تبیین شاخص‎های سازگاری با ناباروری بر حسب کیفیت رابطه،باورهای زوجین و حمایت اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
معصومه ماوردی جاغرق بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر رضایتمندی زناشویی، مهارت ها و باورهای ارتباطی مردان نابینا و همسران بینایشان کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/03
عزیزا... محمدیان نقش جهت گیری مذهبی در تداوم رضایتمندی زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
حسن موسوی نقش جهت گیری دینی در استرس شغلی, رضامندی خانوادگی معلمان مدارس عادی, استثنایی و بزرگسالان کارشناسی ارشد دانلود 1385
نعیمه هوشمند نقش تعدیل کننده ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی در رابطه بین سبک فرزند پروری والدین و رضایت زناشویی فرزندان کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/27
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 01 هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
روان شناسی و مشاوره خانواده 5106208 2 09 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/15 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روان شناسی و مشاوره خانواده 5106208 2 08 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روان شناسی اجتماعی پیشرفته 5106022 2 06 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مباحث اساسی در روان شناسی 1 5106132 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روان شناسی اجتماعی 5106174 2 06 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روان شناسی اجتماعی کاربردی 5106211 2 05 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روان شناسی و مشاوره خانواده 5106208 2 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روان شناسی اجتماعی پیشرفته 5106022 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روان شناسی اجتماعی کاربردی 5106211 2 05 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1397
پژوهش (عملی-انفرادی) در روان شناسی 5106217 3 09 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1397
روان شناسی اجتماعی 5106174 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روان شناسی اجتماعی 5106174 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
روان شناسی و مشاوره خانواده 5106208 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
پژوهش عملی 1 5106026 2 03 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1396
پژوهش عملی 2 5106025 2 03 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1396
روانشناسی اجتماعی 5103147 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روان شناسی اجتماعی پیشرفته 5106022 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
پژوهش عملی 1 5106026 2 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1396
پژوهش عملی 2 5106025 2 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2