اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا پورحسین

رضا پورحسین

رضا پورحسین    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61117485
اتاق: 141
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : تحولی، بالینی ،کودک