اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محسن شکوهی یکتا

محسن شکوهی یکتا

محسن شکوهی یکتا    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61117452
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : تیزهوشان، ناتوانی یادگیری، آزمون‌های روانی و تربیتی، روان‌شناسی خانواده و روش حل مسئله

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نفیسه قرائی اثر بخشی برنامه آموزشی پویش بر عزت نفس و مهارتهای اجتماعی کودکان با مشکلات یادگیری کارشناسی ارشد
معصومه قاسمی طراحی برنامه مداخله ای پردازش شنیداری مرکزی و بررسی اثر بخشی آن بر روان خوانی ،درک خواندن و ادراک شنیداری در دانش آموزان نارسا خوان دکتری
سمیه لیاقت مدل یابی شناختی تشخیصی قابلیت های خواندن در نمونه آماری آزمو ن پرلز با تاکید بر دانش آموزان ابتدایی دو زبانه ایرانی دکتری
صلاح الدین لطفی اثر بخشی برنامه تمرین رایانه ای شناختی بر عملکرد حافظه فعاغل دیداری - فضایی دانش آموزان با مشکلات خواندن کارشناسی ارشد
علیرضا صدقی طارمی طراحی برنامه ارتقای کیفیت زندگی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری گروهی و بررسی اثر بخشی آن بر سلامت روان و سازش یافتگی نوجوانان با آسیب بینایی دکتری
احمد احمدی طراحی و ارزیابی اثر بخشی برنامه های‌ آموزش مهارت‌ های پایه ریاضی و کارکردهای اجرایی بر عملکرد ریاضی کودکان پیش‌دبستانی در معرض مشکلات ریاضی دکتری دانلود 1396/04/27
حجت پیرزادی تاثیر آموزش مستقیم آگاهی واجی بر پیشرفت مهارت خواندن دانش¬آموزان با اختلال خواندن کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
سمیه حبیب پور Developing a psycho-educational programfor mothers of premature infants and evaluatingits effectiveness on parental stress and mother infant interaction دکتری دانلود 97/7/1
فهیمه حسن نتاج جلوداری تدوین و طراحی برنامه فلورتایم برای اختلال تنظیمی خردسالان: اثربخشی آن در مشکلات رفتاری برون نمود، استرس فرزندپروری و تعامل مادر-کودک دکتری دانلود 1398/07/09
سعید رحیمی پردنجانی تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه هوش های چندگانه گاردنر برخودکارآمدی شغلی دانش آموزان ناشنوای هنرستانی شهر اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/25
نیره زمانی اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر تعامل مادران با فرزندان کارشناسی ارشد دانلود 1386/03/27
نیره زمانی اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر تعامل مادران با فرزندان کارشناسی ارشد دانلود 1386/03/27
نیره زمانی Developing a Shared Story Reading Program for Preschool Children with language problems and Evaluating Its Effectiveness on Language Development and Reading Readiness دکتری دانلود 1398/07/13
نیره زمانی اثر بخشی آموزش مدیریت فشم در مقابل مادران با فرزندان عقب مانده ذهنی آموزشی کارشناسی ارشد
صدیقه سالم بررسی تاثیر مهارت حل مساله بر میزان توجه و مهارتهای اجتماعی دانش آموزان با کاستی توجه پیش فعالی کارشناسی ارشد
علیرضا صدقی طارمی Developing the Quality of Life Improvement Program Based on Group Cognitive-Behavioral Approach and Evaluating Its Effectiveness on Quality of Life, Spiritual Health, Mental Health, and Adjustment of Adolescents with Visual Impairment دکتری دانلود 1395/11/27
کیوان کاکابرایی مقایسه نگرش معلمان رابط تلفیقی و اولیای دانش آموزان کم شنوا و عادی نسبت به اثر بخشی برنامه های آموزش تلفیقی کارشناسی ارشد دانلود 1384
رضــا کرمی نژاد طراحی برنامه آموزش هوش هیجانی و بررسی تأثیر آن بر سازش یافتگی دانش‌آموزان با آسیب بینایی در دوره راهنمایی کارشناسی ارشد دانلود 91/04/02
عباس متولی پور Developing a Family-Based Cognitive-Behavioral Play Therapy Program for Students With Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Its Effectiveness on the Symptoms of This Disorder and the Mother-Child Interaction دکتری دانلود 1397/10/11
مریم محمودی تهیه و روایی یابی سامانه خبره برای تشخیص کودکان با اختلال درخودماندگی سنین 2 تا 6 سال کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
نگین معتمدیگانه Designing a family based neuropsychological interventions program and evaluating its effectiveness on Executive Functions and behavioral symptoms of children with symptoms of hyperactivity and restlessness دکتری دانلود 1397/11/30
مرضیه مهردادفر بازنگری و بررسی قابلیت اعتماد و روایی سامانه خبره در تشخیص اختلال طیف درخودماندگی کودکان 2تا6 سال کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
سمیه نظری طراحی و ارزیابی برنامه فرایندمحور ارتقا کارکردهای اجرایی برای دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری ریاضی: با تاکید بر انتقال اثر دور و نزدیک دکتری دانلود 1398/03/29
آوازه سادات یوسفی نمینی تدوین برنامة مدیریت رفتاری برای مادران کودکان ناشنوا و بررسی اثربخشی آن بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان و تنیدگی مادران دکتری دانلود 1393/06/30
مریم ایازی تهیه بسته آموزشی ارتقای کیفیت زندگی و بررسی اثر بخشی آن برسلامت روانی والدین کودکان با اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
احمد احمدی اثربخشی داستان های اجتماعی بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان اتیستیک کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/25
محسن اصغری نکاح طراحی و ارزیابی اثربخشی برنامه بازی درمانی عروسکی برای تقویت مهارت های ارتباطی کودکان خودمانده دکتری دانلود 1389/07/06
علی اکبری زاده شناسائی هنجارهای رفتار اجتماعی در دانش آموزان عادی: کاربرد آن در آموزش مهارتهای اجتماعی به دانش آموزان با اختلالات عاطفی - رفتاری کارشناسی ارشد دانلود 1376
سیمین بشاورد تاثیر آموزش راهبردهای شناختی- فراشناختی بر عملکرد حل مساله ریاضی دانش آموزان عقب ماندة ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1379
جواد حسینی بررسی وضعیت شغلی فارغ التحصیلان پسر پایه پنجم ابتدایی مدارس دانش آموزان عقب ماندة ذهنی درسالهای 1365-75 شمال خراسان کارشناسی ارشد دانلود 1377
مهدی خانجانی بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بربهبود عزت نفس دانش آموزان پسر نابینا کارشناسی ارشد دانلود 1385
فریبا دیلمی بررسی اهمیت وزمانبندی مطلوب فعالیتهای کلاسی معلمان دانش آموزان عقب ماندة ذهنی وموزشهای موردنیاز معلمان درپرداختن به این فعالیتها کارشناسی ارشد دانلود 1377
ابوالفضل رشیدی احمدآبادی طراحی برنامه دقیق آموزی (PT) در خواندن و ارزیابی اثر‌بخشی آن بر افزایش میزان سرعت، صحت خواندن و روان‌خوانی دانش‌آموزان با مشکلات خواندن دکتری دانلود 1396/04/31
صدیقه سالم بررسی تاثیر آموزش مهارت های حل مسأله بر میزان توجه و مهارت های اجتماعی دانش آموزان با اختلال کاستی توجه / بیش فعالی کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/26
ستاره شجاعی برنامه آموزش تاب‏آوریبرایخواهران و برادران کودکان با نشانگان ‏داون و بررسی اثر بخشی آن برتاب‏آوری و سلامت روانی آنان دکتری دانلود 1391/11/08
ذبیح اله شیر شاهی بررسی نظرات دانش آموزان دبیرستانی دربارة ارزشها واعتقادات مذهبی کارشناسی ارشد دانلود 1378
کیوان صالحی طراحی الگوی سنجش اصیل آموخته‎های علوم تجربی در نظام آموزش ابتدایی برای بهبود کیفیت یادگیری دانش‌آموزان دکتری دانلود 1393/06/29
آسیه عمرانی بررسی عوامل موثر در استفاده از انواع روش های اصلاح رفتار توسط معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1386
عاطفه غیاث فخری بررسی تاثیر برنامه « افرادی نظیر ما» در تغییر نگرش دختران پایه اول راهنمایی نسبت به دانش آموزان استثنائی کارشناسی ارشد دانلود 1376
معصومه قاسمی طراحی برنامه جامع توان‌بخشی پردازش شنیداری مرکزی و بررسی اثربخشی آن بر روان‌خوانی، درک خواندن و ادراک شنیداری در دانش‌آموزان نارساخوان دکتری دانلود 1395/07/10
سوگند قاسم زاده طراحی برنامۀ بهبودبخشی روابط درون‌خانوادگی و ارزیابی اثربخشی آن بر رضامندی زوجیت، مهارت های فرزندپروری والدین و نشانه‌های بالینی اختلال رفتاری فرزندان دکتری دانلود 1393/11/26
نفـیسه قـرائی اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش بر عزت نفس و مهارت‌های اجتماعی کودکان با مشکلات یادگیری کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
اعظم قمهقانی بررسی نحوه مقابله با فشار روانی در بین دانش آموزان تیز هوش وعادی دبیرستانهای شهرستان کرج کارشناسی ارشد دانلود 1379
شهین کاوسی چاهک بررسی نگرش دانش آموزان دارای معلولیت شدید در دبیرستانهای تلفیقی شهرستان مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1377
حسین کدخدا عملکرد مادران کودکان مصروع در پاسخ به آزمون SCL-90-R کارشناسی ارشد دانلود 1378
فهیمه کهتری مقایسه سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر با هوش شاغل به تحصیل درسه موقعیت آموزشی کارشناسی ارشد دانلود 1385
صلاح الدین لطفی اثربخشی برنامه تمرین رایانه ای شناختی بر عملکرد حافظه فعال دیداری فضایی دانش آموزان با مشکلات خواندن کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
مریم محسن‌پور طراحی، ساخت و اعتباریابی آزمون شناختی تشخیصی سواد ریاضی در پایان دوره آموزش عمومی جهت تدوین الگوی ارتقای کیفیت آن دکتری دانلود 1393/07/26
مهدی مختاری اثر بخشی برنامه جرات آموزی گروهی بر میزان جرات ورزی و عزت نفس دانش آموزان ناشنوا کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/20
مهران مژدهی فرد مقایسه حرمت خود دانش آموزان نابینا وناشنوای مقطع راهنمایی تحصیلی شهر مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1377
نگین معتمد یگانه اثربخشی تمرین رایانه ای شناختی همراه با آموزش آگاهی واج‌شناختی بر عملکرد خواندن کودکان با مشکلات خواندن: شواهدی از پتانسیل های وابسته به رویداد کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/24
شهروز نعمتی طراحی و بررسی اثربخشی برنامۀ بخشایش‌گری در ارتقای رضامندی زوجیت، سلامت روانی و تعاملات مادر – کودک در مادران کودکان آهسته گام دکتری دانلود 1393/06/29
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 06 نامشخص نامشخص ترم اول 1399
مبانی نظری و کاربرد آزمون های روانی 2 5101220 2 10 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
ناتوانی های یادگیری خاص 5101502 2 10 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روانشناسی و آموزش افراد تیزهوش 5101379 2 10 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی نظری و کاربرد آزمون های روانی 1 5101219 2 10 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی نظری و کاربرد آزمون های روانی 2 5101220 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ناتوانی های یادگیری خاص 5101502 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آشنایی با آزمون های روانی کاربرد آن 5110018 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 08 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روانشناسی و آموزش افراد تیزهوش 5101379 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی نظری و کاربرد آزمون های روانی 1 5101219 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روانشناسی و آموزش افراد تیزهوش 5101379 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی نظری و کاربرد آزمون های روانی 2 5101220 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ناتوانی های یادگیری خاص 5101502 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 14 نتیجه
از 1