اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدرضا شرفی جم

محمدرضا شرفی جم

محمدرضا شرفی جم    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61117566
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : فلسفه و تعلیم و تربیت اسلامی

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زینب آقائی مغانجوقی تربیت عقلائی با تاکید بر مبانی انسان شناختی و معرفت شناختی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد
سجاد علی پور دلالت های مبانی معرفت شناختی غلامه طباطبایی در پرورش تفکر و کمقایسه آن با پرورش تفکر از منظر جان دیویی کارشناسی ارشد
کبری امیری تبیین مفهوم و مبانی تربیت دینی از دیدگاه علامه جعفری و استنتاج اصول و روشهای تربیتی بر گرفته از آن کارشناسی ارشد
امیر اطهری راد تبیین مبانی اخلاق از دیدگاه جوادی آملی و استنتاج دلالت های اخلاقی برای دوره نوجوانی کارشناسی ارشد
فاطمه بهره مند چیستی و چگونگی نقش قران در زندگی انسان بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی و الزامات آن برای برنامه درسی قران کارشناسی ارشد
سعیده باطنی کارکردهای تاریخ شناسی در قران کریم و استناج دلالت های تربیتی آن کارشناسی ارشد
سیدعبدالرضا برهانی فلسفه تربیت جنسی مبتنی بر دیدگاه فیض کاشانی و ارائه روش های مواجهه با چالش های تربیت جنسی در مدارس مقطع متوسطه ، بر اساس آن کارشناسی ارشد
غلامرضا گزمه مبانی اصول و روش های تربیت عاطفی در نهج البلاغه کارشناسی ارشد
مریم قاسمی رویکرد اجتماعی به تربیت اخلاقی بر اساس بررسی دیدگاه های منتخب با توجه به دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی (ره) دکتری
محمد قربانعلی صورت بندی مبانی انسان شناختی و ارزش شناختی علی صفایی حائری و استلزامات آن در مفهوم تربیت دینی و روش های آن کارشناسی ارشد
مریم گیلانی سنگوییه تبیین جایگاه معلم در دیدگاه های شاخص دانش اموزان محور در فرایند درونی کردن ارزش های اخلاقی و نقد آن بر اساس نظریه ی اسلامی انسان عامل کارشناسی ارشد
عماد حاتمی گروه میزان انطباق پذیری اهداف اخلاقی دوره ابتدایی با ویژگی های مراحل رشد آنان و مولفه های وجدان اخلاقیاز منظر علامه جعفری کارشناسی ارشد
احمد خدائی نصر تدوین و بازسازی نظام انسان شناسی علی صفایی حائری و اسنتاج و بازسازی دلالت های آن در تعلیم و تربیت کارشناسی ارشد
مرضیه کیا صورت بندی هویت انسان مطلوب از دیدگاه افلاطون و نقش تربیت بدنی در تکوین آن کارشناسی ارشد
کاوس مجیدی قادیکلایی بررسی آموزش ریاضی پنجم ابتدایی بر اساس دیدگاه معرفت شناسی هملین کارشناسی ارشد
خاطره معظمی گودرزی مفهوم معنویت در نهج البلاغه و تبین مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی آن و استنتاج دلالت های آن ها در حیطه اصول تربیت معنوی کارشناسی ارشد
محمد ضیایی موید بررسی تطبیقی خرد در دیدگاه استرنبرگ و عقل از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی و دلالت های آنها در تربیت اخلاقی دکتری
ملیحه مشیری بررسی کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی بر اساس نسبت مفهومی میان تربیت عقلانی و تربیت دینی از منظر ابن سینا کارشناسی ارشد
سیدمهدی نبوی ثالث بررسی پرسشگری معلم در رساله های افلاطون و ارائه راهکارهایی برای تدریس کارشناسی ارشد
حبیب اله رحیم پورازغدی تدوین طرحواره انسان شناسی دینی - فلسفی بر اساس دیدگاه مرتضی مطهری و کشف دلالتهای تربیتی این طرحواره کارشناسی ارشد
محمد رضایی تبیین نسبت فرد و جامعه از دیدگاه علامه طباطبایی و استنتاج دلالت های آن در تربیت اجتماعی کارشناسی ارشد
علی ستاری نقد و بررسی فلسفه برای کودکان p4c از دیدگاه فلسفه تربیت اسلامی دکتری
محمد شهریاری بررسی کرامت آدمی و نسبت آن با تربیت اخلاقی از منظر متون اسلامی ( قران و حدیث) کارشناسی ارشد
اکرم شیانی بررسی و تبیین کرامت انسانی با تاکید بر دیدگاه علامه جوادی آملی و تحلیل محتوای کتاب طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی بر اساس آن کارشناسی ارشد
روشن احمدی Investigating and explaining the relationship between the epistemological beliefs of student-teachers Shahid Rajaei Teacher Training University with the orientations oftheir teaching method. کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/15
مراد یاری دهنوی تبین و تحلیل سر فصل درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دوره های تربیت دبیر و ارائه الگویی برای آن کارشناسی ارشد
محمد اعبداله تبین فلسفی پدیده مرگ بر اساس دیدگاه علامه طباطبائی و چگونگی آموزش آن به کودکان داغدیده دبستانی کارشناسی ارشد
علی امینیان جایگاه اخلاق و ایمان به خدا در تربیت از منظر قرآن کریم کارشناسی ارشد
نزهت باربد تبیین و بررسی فلسفه تربیت بدنی در اسلام و میزان انطباق اهداف تربیت بدنی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با آن کارشناسی ارشد
زهرا باریکانی تبین هویت دینی دانش آموزان و بررسی ارتباط آن با محتوی کتب دین و زندگی کارشناسی ارشد
پرویز بهمئی تربیت سیاسی از منظر نهج البلاغه کارشناسی ارشد
سیدعلی حسینی زاده نقد و برسسی مبانی انسان شناختی فمنیسم لیبرال و دلالتهای تربیت آن از دیدگاه اسلام دکتری
سید کاظم شمس مفرحه تبیین مبانی و اصول عدالت تربیتی از منظر شهید مرتضی مطهری و بررسی میزان سازواری اسناد ملی تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در عرصۀ مدرسه با آن‌ دکتری دانلود 1397/12/25
محمد شریف طاهرپور تبیین فلسفه ای اخلاق جنسی در اسلام کارشناسی ارشد
فرخ نادری بنی بررسی تطبیقی سنت و مدرنیته از حیث تأثیر بر تربیت خانوادگی با ملاحظه مطالعه موردی در شهر بِن(استان چهارمحال و بختیاری) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
فرخ نادری بنی بررسی تطبیقی سنت و مدرنیته از حیثیت تاثیر بر تربیت خانوادگی یا ملاحظه مطالعه موردی در شهر بن کارشناسی ارشد
ولی نجاتی پرواز بررسی اهداف کلی اخلاقی مصوب آموزش و پرورش و به کارگیری آنها در کتاب های درسی ( قران ، هدیه های آسمانی ، تعلیمات اجتماعی و فارسی ) دوره ابتدایی کارشناسی ارشد
مراد یاری دهنوی تبیین و تحلیل سرفصل درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دوره‌های تربیت دبیر و ارائه الگویی برای آن ( با تأکید بر دیدگاههای مدرسان این درس و نحوه عرضه آن در برخی از کشورها) کارشناسی ارشد دانلود 1384
حیدر اسماعیل پور ارزش شناسی از دیدگاه کانت و تاثیر آن در تربیت اخلاقی کارشناسی ارشد دانلود 1383
امیر اطهری راد تبیین مبانی اخلاق از دیدگاه جوادی آملی و استنتاج دلالت های اخلاقی برای دوره ی نوجوانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/15
محمد آعبدالله تبیین فلسفی پدیده مرگ با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی و راهکارهای آموزش آن به کودکان داغدیدة دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/13
زینب آقائی مغانجوئی تربیت عقلانی با تأکید بر مبانی انسان شناختی و معرفت شناختی علامه طباطبایی(ره) کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/15
کبری امیری تبیین مفهوم و مبانی تربیت دینی از دیدگاه علامه جعفری و استنتاج اصول و روش‌های تربیتی برگرفته ازآن کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
یونس امیراحمدی تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه‌ی پنجم ابتدایی با تأکید بر رویکرد حل مسئله‌ی دیویی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
علی امینیان "جایگاه اخلاق و ایمان به خدا در تربیت از منظر قرآن کریم" کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/11
نزهت باربد تبیین و بررسی فلسفه تربیت بدنی در اسلام و میزان انطباق اهداف تربیت بدنی نظام کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
زهرا باریکانی تبیین هویت دینی دانش‌آموزان و بررسی ارتباط آن با محتوای کتب دین و زندگی کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/12
سعیده باطنی کارکرد شناسی تاریخ در قرآن کریم و استنتاج دلالت های تربیتی آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/05
سعیده باقری Explaining and criticizing Mary Hesse's hermeneutical approach in understanding scientific concepts and providing content based on it, for secondary school physics teacher_education دکتری دانلود 1396/07/12
محمدرضا باقری رخنه بررسی تحلیلی مفهوم تربیت اسلامی و ارزیابی جایگاه اجبار در آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/28
محمدعلی بذرافشان آرانی بررسی اهداف و محتوای تربیت اخلاقی از دیدگاه ارسطو با تاکید بر آرای مک اینتـایـر کارشناسی ارشد دانلود 1384
عبدالرضا برهانی the sexual teaching philosophy from the Mulla Muhsin-i Feyz Kashani’s perspective and present confronting methods for sexual teaching challenges in high schools کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
فاطمه بهره مند چیستی و چگونگی نقش قرآن در زندگی انسان بر اساس دیدگاه علامه‌طباطبایی و الزامات آن برای برنامه درسی قرآن کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/19
پرویز بهمئی تربیت سیاسی از منظر نهج البلاغه کارشناسی ارشد دانلود 1386
مجتبی پورکریمی هاوشکی تبیین و بررسی نسبت و کارکردهای هنر و ادبیات در ترویج فرهنگ برتر در آموزش و پرورش متوسطه ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/17
عماد حاتمی میزان انطباق پذیری اهداف اخلاقی دوره ابتدایی با مراحل رشد اخلاقی آنان و مولفه های وجدان اخلاقی از دیدگاه علامه جعفری کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
نیره حاجی علیان تبیین و بررسی مبانی عمل اخلاقی بر اساس نظریه اسلامی عمل و تدوین اهداف، اصول و روشهای تربیت اخلاقی دکتری دانلود 1393/07/29
علی حسینی‌زاده نقد و بررسی مبانی انسان شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
سید معاد حسینی ملایی دلالت های معرفت شناسی سازه گرایی افراطی در تدریس و کاربرد آن در تدریس ریاضی سال اول متوسطه کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
احمد خدائی نصر تدوین و بازسازی نظام انسان ‌شناسی علی ‌صفائی‌ حائری و استنتاج و بازسازی دلالت‌های آن در تعلیم و تربیت کارشناسی ارشد دانلود 91/7/15
حبیب‌الله رحیم‌پور ازغدی تدوین طرح‌واره انسان‌شناسی دینی- فلسفی استاد مطهری و کشف دلالت های تربیتی این طرح واره کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/26
نجمه رضانژادجولایی تبیین نگرش چند فرهنگی از منظر واقع گرایی انتقادی و دلالت های آن برای تعلیم و تربیت (ارزیابی دلالت ها با نظریه روابط خرده فرهنگ ها در ایران) دکتری دانلود 1390/06/30
مریم زمانی نقش هنر در تربیت اخلاقی در اندیشه کانت و شیلر کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/19
فریبا زیودار بررسی مبانی نظری مسئولیت پذیری در اسلام و روشهای پرورش آن در دانش آموزان دوره ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1385
معصومه سانبلی بررسی اصول ومبانی آراء رورتی ودلالت های آن درتعلیم وتربیت کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/23
اکرم شیانی بررسی و تبیین کرامت انسانی با تأکید بر آراء علامه جوادی آملی وتحلیل محتوای کتاب طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی بر اساس آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/26
ایرج صفدری تبیین و نقد مبانی معرفت شناسی سازه گرایی افراطی و دلالتهای آن در تدریس ریاضی سال سوم ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/17
محمدمهدی صفری نقد و بررسی نسبت فرهنگ و نظام آموزش و پرورش با تاکید بر دیدگاه نخبه گرایان فرهنگی کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد ضیایی موید بررسی تطبیقی فلسفه تربیتی و تجربیات مدارس اسلامی با نهضت مدارس یسوعی- مطالعه موردی دبیرستان علوی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/31
محمدشریف طاهرپور تبیین فلسفة اخلاق جنسی در اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/19
علی طهماسبی تبیین اصول آموزش ریاضی بر اساس دیدگاه واقع گرایی سازه گرایانه؛ ونقد وتحلیل محتوای کتاب های ریاضی دوره راهنمایی بر اساس آن اصول کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
سجاد علیپور دلالت های مبانی معرفت شناختی علامه طباطبایی برای پرورش تفکر و مقایسه آن با پرورش کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
صادقی علیرضا بررسی مبانی معرفت شناسی سازه گرایی شناختی و دلالت های آن در تدریس و راهنمای آموزش فیزیک سال اول متوسطه ( کتاب معلم ) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/20
حیدر فتاحی علی آبادی تحلیل مشکلات اخلاقی دانش آموزان مقطع دبیرستان استان آذربایجان شرقی و بررسی میزان کاربردپذیری نظریات اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی در حل مشکلات مذکور کارشناسی ارشد دانلود 1386
مریم قاسمی The Social Approach to Moral Education through discussion on Dewey, Durkhiem, Habermas point of view according to Tabatabayi viewpoint دکتری دانلود 1396/08/03
محمد قبله وی بررسی نسبت اختیار با عوامل محیطی در آراء علامه طباطبایی و دلالت های آن در روشهای تربیت اخلاقی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
محمد قربانعلی Configuration of Anthropological and Axiological Foundations of Ali Safai Haeri and Extraction of its Requirements in the Context of Religious Education and Its Methods کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
محمد کارگری بررسی مبانی و اهداف فعالیت های تربیتی مدارس در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر دیدگاه ابن سینا کارشناسی ارشد دانلود 1386
نجمه سادات کاظم نیا مقدم آسیب شناسی عاملیت دینی دانش آموزان با تحلیل محتوای کتاب دینی مقطع اوّل دبیرستان و پیشنهاد راهکارهای عملی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
غلامرضا گزمه مبانی,اصول و روشهای تربیت عاطفی در نهج البلاغه کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
جعفر گلسرخی نقد و بررسی اهداف و محتوای کتاب "مهارتهایی برای زندگی" پایه اول ابتدایی از منظر مبانی ارزش شناسی فلسفه تربیت اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/29
کاوس مجیدی قادیکلایی بررسی آموزش ریاضیات پنجم ابتدایی بر اساس دیدگاه معرفت شناسی هملین کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/20
جواد مداحی بررسی تطبیقی دیدگاههای انسان شناختی ویکتورفرانکل وعلامه جعفری درباره معنای زندگی واستنتاج دلالتهای تربیتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/21
مریم مرادی تحلیل محتوای کتابهای درسی هنر دوره راهنمایی بر اساس زیبایی شناسی از منظر ارسطو کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
ملیحه مشیری Book Review heavenly gifts sixth grade elemently scoole on the baisis of a rational concept of education and religious education from the perspective of Ibn Sina کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
خاطره معظمی گودرزی مفهوم معنویت در نهج البلاغه و تبیین مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی آن و کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
محمدتقی مقدس جعفری بررسی آراء فلسفی تربیتی کمنیوس دکتری دانلود 1383
اصلان مقصودی بررسی مبانی معرفت شناسی سازه‌گرایی شناختی و دلالت‌های آن در آموزش علوم تجربی با تأکید بر علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/17
اکبر مهربان بررسی تحلیلی روشهای تربیت دینی کارشناسی ارشد دانلود 1384
شمسی نامی بررسی و نقد دیدگاه ریچارد استنلی پیترز در باره فلسفه، مفهوم و هدف تعلیم و تربیت و انسان فرهیخته و تحلیل « اهداف کلی تعلیم و تربیت اسلامی » در چهارچوب آن دکتری دانلود 1384
مهدی نبوی ثالث بررسی پرسشگری معلم در رساله های افلاطون و ارائه راهکار هایی برای تدریس کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
ولی نجاتی پرواز بررسی اهداف کلی اخلاقی مصوب آموزش وپرورش وبه کار گیری آنها در کتاب های درسی(قرآن، هدیه های آسمان، فارسی و تعلیمات اجتماعی )دوره ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/14
امیر نوری زاده تبیین فلسفه تربیتی نهضت عاشورا در سیره و کلام امام حسین (ع) و تحلیل محتوای دروس و فعالیت‌های تربیتی مدارس براساس آن کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/30
نجمه وکیلی بررسی موضوع سعه صدر در گسترده تعلیم و تربیت با تاکید بر آراء ویلیام هر دکتری دانلود 1383
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آراء تربیتی و مکاتب فلسفی 5101376 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تربیت در نهج البلاغه 5102027 3 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) 1399/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
انسان شناسی در اسلام 5106011 2 11 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مقدمه ای بر فلسفه اسلامی 5102020 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
فلسفه تطبیقی 5102040 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
فلسفه تطبیقی 5102040 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مبانی فلسفی تربیت اسلامی 5103084 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
فلسفه تطبیقی 5102040 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تربیت در نهج البلاغه 5102027 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
تعلیم و تربیت اسلامی 5105045 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مکتب های فلسفی و آراء تربیتی 1 5102059 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان 5103267 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
فلسفه تربیتی اسلام 5102061 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
فلسفه تربیتی اسلام 5102061 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روان شناسی نظامی 5106232 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تعلیم و تربیت پیشرفته اسلامی 5103199 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روانشناسی از دیدگاه اسلام 5101102 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روان شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان 5106193 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فلسفه تطبیقی 5102040 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تربیت در نهج البلاغه 5102027 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2