اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدرضا شرفی جم

محمدرضا شرفی جم

محمدرضا شرفی جم    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61117566
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : فلسفه و تعلیم و تربیت اسلامی

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فرخ نادری بنی بررسی تطبیقی سنت و مدرنیته از حیث تأثیر بر تربیت خانوادگی با ملاحظه مطالعه موردی در شهر بِن(استان چهارمحال و بختیاری) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
مراد یاری دهنوی تبیین و تحلیل سرفصل درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دوره‌های تربیت دبیر و ارائه الگویی برای آن ( با تأکید بر دیدگاههای مدرسان این درس و نحوه عرضه آن در برخی از کشورها) کارشناسی ارشد دانلود 1384
حیدر اسماعیل پور ارزش شناسی از دیدگاه کانت و تاثیر آن در تربیت اخلاقی کارشناسی ارشد دانلود 1383
امیر اطهری راد تبیین مبانی اخلاق از دیدگاه جوادی آملی و استنتاج دلالت های اخلاقی برای دوره ی نوجوانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/15
محمد آعبدالله تبیین فلسفی پدیده مرگ با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی و راهکارهای آموزش آن به کودکان داغدیدة دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/13
زینب آقائی مغانجوئی تربیت عقلانی با تأکید بر مبانی انسان شناختی و معرفت شناختی علامه طباطبایی(ره) کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/15
کبری امیری تبیین مفهوم و مبانی تربیت دینی از دیدگاه علامه جعفری و استنتاج اصول و روش‌های تربیتی برگرفته ازآن کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
یونس امیراحمدی تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه‌ی پنجم ابتدایی با تأکید بر رویکرد حل مسئله‌ی دیویی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
علی امینیان "جایگاه اخلاق و ایمان به خدا در تربیت از منظر قرآن کریم" کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/11
نزهت باربد تبیین و بررسی فلسفه تربیت بدنی در اسلام و میزان انطباق اهداف تربیت بدنی نظام کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
زهرا باریکانی تبیین هویت دینی دانش‌آموزان و بررسی ارتباط آن با محتوای کتب دین و زندگی کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/12
سعیده باطنی کارکرد شناسی تاریخ در قرآن کریم و استنتاج دلالت های تربیتی آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/05
سعیده باقری تبیین و نقد رویکرد هرمنوتیکی ماری هسه در فهم مفاهیم علمی و ارائۀ محتوایی مبتنی بر آن، برای آموزش معلمان فیزیک متوسطۀ دورۀ دوم دکتری دانلود 1396/07/12
محمدرضا باقری رخنه بررسی تحلیلی مفهوم تربیت اسلامی و ارزیابی جایگاه اجبار در آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/28
محمدعلی بذرافشان آرانی بررسی اهداف و محتوای تربیت اخلاقی از دیدگاه ارسطو با تاکید بر آرای مک اینتـایـر کارشناسی ارشد دانلود 1384
عبدالرضا برهانی the sexual teaching philosophy from the Mulla Muhsin-i Feyz Kashani’s perspective and present confronting methods for sexual teaching challenges in high schools کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
فاطمه بهره مند چیستی و چگونگی نقش قرآن در زندگی انسان بر اساس دیدگاه علامه‌طباطبایی و الزامات آن برای برنامه درسی قرآن کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/19
پرویز بهمئی تربیت سیاسی از منظر نهج البلاغه دکتری دانلود 1386
مجتبی پورکریمی هاوشکی تبیین و بررسی نسبت و کارکردهای هنر و ادبیات در ترویج فرهنگ برتر در آموزش و پرورش متوسطه ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/17
عماد حاتمی میزان انطباق پذیری اهداف اخلاقی دوره ابتدایی با مراحل رشد اخلاقی آنان و مولفه های وجدان اخلاقی از دیدگاه علامه جعفری کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
نیره حاجی علیان Exploration and Evaluation of Foundations of Moral Action Based on The Islamic Theory of Action and Formulation of Objectives, Principles, and Methods of Moral Education دکتری دانلود 1393/07/29
علی حسینی‌زاده نقد و بررسی مبانی انسان شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
سید معاد حسینی ملایی دلالت های معرفت شناسی سازه گرایی افراطی در تدریس و کاربرد آن در تدریس ریاضی سال اول متوسطه کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
احمد خدائی نصر تدوین و بازسازی نظام انسان ‌شناسی علی ‌صفائی‌ حائری و استنتاج و بازسازی دلالت‌های آن در تعلیم و تربیت کارشناسی ارشد دانلود 91/7/15
حبیب‌الله رحیم‌پور ازغدی تدوین طرح‌واره انسان‌شناسی دینی- فلسفی استاد مطهری و کشف دلالت های تربیتی این طرح واره کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/26
نجمه رضانژادجولایی تبیین نگرش چند فرهنگی از منظر واقع گرایی انتقادی و دلالت های آن برای تعلیم و تربیت (ارزیابی دلالت ها با نظریه روابط خرده فرهنگ ها در ایران) دکتری دانلود 1390/06/30
مریم زمانی نقش هنر در تربیت اخلاقی در اندیشه کانت و شیلر کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/19
فریبا زیودار بررسی مبانی نظری مسئولیت پذیری در اسلام و روشهای پرورش آن در دانش آموزان دوره ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1385
معصومه سانبلی بررسی اصول ومبانی آراء رورتی ودلالت های آن درتعلیم وتربیت کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/23
اکرم شیانی بررسی و تبیین کرامت انسانی با تأکید بر آراء علامه جوادی آملی وتحلیل محتوای کتاب طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی بر اساس آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/26
ایرج صفدری تبیین و نقد مبانی معرفت شناسی سازه گرایی افراطی و دلالتهای آن در تدریس ریاضی سال سوم ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/17
محمدمهدی صفری نقد و بررسی نسبت فرهنگ و نظام آموزش و پرورش با تاکید بر دیدگاه نخبه گرایان فرهنگی کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد ضیایی موید بررسی تطبیقی فلسفه تربیتی و تجربیات مدارس اسلامی با نهضت مدارس یسوعی- مطالعه موردی دبیرستان علوی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/31
محمدشریف طاهرپور تبیین فلسفة اخلاق جنسی در اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/19
علی طهماسبی تبیین اصول آموزش ریاضی بر اساس دیدگاه واقع گرایی سازه گرایانه؛ ونقد وتحلیل محتوای کتاب های ریاضی دوره راهنمایی بر اساس آن اصول کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
سجاد علیپور Epistemological implications of Allameh Tabatabai (RA) for thinking and compares it with John Dewey کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
صادقی علیرضا بررسی مبانی معرفت شناسی سازه گرایی شناختی و دلالت های آن در تدریس و راهنمای آموزش فیزیک سال اول متوسطه ( کتاب معلم ) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/20
حیدر فتاحی علی آبادی تحلیل مشکلات اخلاقی دانش آموزان مقطع دبیرستان استان آذربایجان شرقی و بررسی میزان کاربردپذیری نظریات اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی در حل مشکلات مذکور کارشناسی ارشد دانلود 1386
مریم قاسمی رویکرد اجتماعی به تربیت اخلاقی بر اساس بررسی دیدگاه‌های منتخب با توجه به دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی دکتری دانلود 1396/08/03
محمد قبله وی بررسی نسبت اختیار با عوامل محیطی در آراء علامه طباطبایی و دلالت های آن در روشهای تربیت اخلاقی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
محمد قربانعلی صورتبندی مبانی انسان‌شناختی و ارزش‌شناختی علی صفایی حائری و استخراج استلزامات آن در مفهوم تربیت دینی و روش‌های آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
محمد کارگری بررسی مبانی و اهداف فعالیت های تربیتی مدارس در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر دیدگاه ابن سینا کارشناسی ارشد دانلود 1386
نجمه سادات کاظم نیا مقدم آسیب شناسی عاملیت دینی دانش آموزان با تحلیل محتوای کتاب دینی مقطع اوّل دبیرستان و پیشنهاد راهکارهای عملی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
غلامرضا گزمه مبانی,اصول و روشهای تربیت عاطفی در نهج البلاغه کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
جعفر گلسرخی نقد و بررسی اهداف و محتوای کتاب "مهارتهایی برای زندگی" پایه اول ابتدایی از منظر مبانی ارزش شناسی فلسفه تربیت اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/29
کاوس مجیدی قادیکلایی بررسی آموزش ریاضیات پنجم ابتدایی بر اساس دیدگاه معرفت شناسی هملین کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/20
جواد مداحی بررسی تطبیقی دیدگاههای انسان شناختی ویکتورفرانکل وعلامه جعفری درباره معنای زندگی واستنتاج دلالتهای تربیتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/21
مریم مرادی تحلیل محتوای کتابهای درسی هنر دوره راهنمایی بر اساس زیبایی شناسی از منظر ارسطو کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
ملیحه مشیری بررسی کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی براساس نسبت مفهومی تربیت عقلانی و تربیت دینی از منظر ابن سینا کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
خاطره معظمی گودرزی مفهوم معنویت در نهج البلاغه و تبیین مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی آن و کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
محمدتقی مقدس جعفری بررسی آراء فلسفی تربیتی کمنیوس دکتری دانلود 1383
اصلان مقصودی بررسی مبانی معرفت شناسی سازه‌گرایی شناختی و دلالت‌های آن در آموزش علوم تجربی با تأکید بر علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/17
اکبر مهربان بررسی تحلیلی روشهای تربیت دینی کارشناسی ارشد دانلود 1384
شمسی نامی بررسی و نقد دیدگاه ریچارد استنلی پیترز در باره فلسفه، مفهوم و هدف تعلیم و تربیت و انسان فرهیخته و تحلیل « اهداف کلی تعلیم و تربیت اسلامی » در چهارچوب آن دکتری دانلود 1384
مهدی نبوی ثالث بررسی پرسشگری معلم در رساله های افلاطون و ارائه راهکار هایی برای تدریس کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
ولی نجاتی پرواز بررسی اهداف کلی اخلاقی مصوب آموزش وپرورش وبه کار گیری آنها در کتاب های درسی(قرآن، هدیه های آسمان، فارسی و تعلیمات اجتماعی )دوره ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/14
امیر نوری زاده تبیین فلسفه تربیتی نهضت عاشورا در سیره و کلام امام حسین (ع) و تحلیل محتوای دروس و فعالیت‌های تربیتی مدارس براساس آن کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/30
نجمه وکیلی بررسی موضوع سعه صدر در گسترده تعلیم و تربیت با تاکید بر آراء ویلیام هر دکتری دانلود 1383
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مقدمه ای بر فلسفه اسلامی 5102020 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
فلسفه تطبیقی 5102040 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
فلسفه تطبیقی 5102040 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مبانی فلسفی تربیت اسلامی 5103084 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
فلسفه تطبیقی 5102040 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تربیت در نهج البلاغه 5102027 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
تعلیم و تربیت اسلامی 5105045 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مکتب های فلسفی و آراء تربیتی 1 5102059 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان 5103267 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
فلسفه تربیتی اسلام 5102061 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
فلسفه تربیتی اسلام 5102061 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روان شناسی نظامی 5106232 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تعلیم و تربیت پیشرفته اسلامی 5103199 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روانشناسی از دیدگاه اسلام 5101102 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روان شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان 5106193 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فلسفه تطبیقی 5102040 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تربیت در نهج البلاغه 5102027 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی فلسفی تربیت اسلامی 5103084 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مکتب های فلسفی و آراء تربیتی 5103197 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 19 نتیجه
از 1