اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمود ایروانی

change-logo

محمود ایروانی (بازنشسته)   (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پرویز رستگار رابطه باورهای خودکارآمدی و بهوشمندی بافرسودگی شغلی در کارکنان قسمت118شرکت مخابرات کارشناسی ارشد 1384
پرویز رستگار رابطه باورهای خودکارآمدی و بهوشمندی بافرسودگی شغلی در کارکنان قسمت118شرکت مخابرات کارشناسی ارشد 1384
کیومرث گراوندی رابطه استرس شغلی و ابعاد شخصیت با سلامت روانی پرستاران کارشناسی ارشد دانلود 1385
حمید بشیریه بررسی روند کاهشی حافظه در بزرگسالی با تاکید برتفاوتهای گروههای سنی (جوانان، میانسالان و سالخوردگان) درنتایج آزمونهای یادآوری و بازشناسی محرکهای کلامی بدون ارتباط معنایی و درسرعت شناسایی کلمات کارشناسی ارشد دانلود 1375
محسن جعفری صدر رابطه بین جنسیت وسبکهای مقابله با استرس در دانش آموزان مراکز پیش دانشگاهی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1378
محمود حیدری بررسی رابطه برون گرایی- درون گرایی با زمان واکنش ساده و تداوم دقت کارشناسی ارشد دانلود 1373
عباس خادمیان اثر بهره مندی همنوع بر خاموش رفتار شرطی شده کارشناسی ارشد دانلود 1378
مجید شفیعی بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی همسر جانبازان با نوع معلولیت جانباز و مقایسه آن با همسر افراد غیر جانباز کارشناسی ارشد دانلود 1381
جواد کریمی پور بارکوسرائی رابطه بازداری محرک با افزایش تمایل پاسخدهی کارشناسی ارشد دانلود 1381
کامران محمدی بررسی اثر موسیقی بر حافظه کارشناسی ارشد دانلود 1383
مینو همراهی رابطه بین الگوی رفتاری تیپ A علائم روان شناختی و استرس تجربه شد و با بیماری گرونری قلب کارشناسی ارشد دانلود 1378