اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مرضیه عالی

مرضیه عالی

مرضیه عالی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02161117482
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
معصومه ابراهیمی بررسی نسبت مبانی معرفت شناسی پیاژه با روش های تدریس فعال در مقطع ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
محمد رضا تقی زاده شیرازی جهانی شدن و آموزش و پرورش: بررسی مؤلفه های بنیادین جهانی شدن در سند تحول آموزش و پرورش ایران با تأکید بر فرآیند بومیسازی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
ایوب داودی تحلیل معنای کنشگری معلم در مقالات مجله رشد معلم در سالهای 96-1390 مبتنی بر رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/01
محمد روان بخش Autonomy in Taylor's ethics of authenticity and their implications for education کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/01
فاطمه رودکی The Investigation of Philosophical Basis of Gardner's Multiple Intelligences Theory and its Implications on Creative thought training کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
سحر منصوری صورتبندی نقش های والدی خانواده برای تحقق کارکردهای مراقبتی- تربیتی با الهام از مبانی عدالت جنسیتی از منظر علامه طباطبایی و ارائه اصول راهنمای بازنمایی آن ها در کتب درسی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/01
فائزه وحدانی بررسی تطبیقی مولفه های تربیت جنسی و مبانی انسان شناختی پشتیبان آن در اسناد بین المللی و اسناد آموزش و پرورش ایران» کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
معصومه ابراهیمی Epistemological faundations of Piaget and its relationship in active teaching methods in primary school کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
رضا عبداله زاده تحلیل تطبیقی محتوای کتاب جدید التالیف علوم و کتاب راهنمای معلم علوم پنجم ابتدایی بر مبنای سازه‌گرایی شناختی و ارائه راهکارها برای تدریس سازه گرایانه آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل مفاهیم تربیتی 5102082 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/06 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
تحلیل مفاهیم تربیتی 5102082 2 24 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/06 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی 5103281 3 24 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی 5103281 3 12 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
جامعه شناسی آموزش و پرورش 5101080 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/05 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
جامعه شناسی آموزش و پرورش 5101080 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/05 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
کارورزی 5103306 2 04 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
فلسفه علم روان شناسی 5106198 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام و ایران 5102067 2 24 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
متون تخصصی 5101276 2 24 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
فلسفه علم روان شناسی 5106198 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
فلسفه علم روان شناسی 5106198 2 06 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
فلسفه تاریخ 5102016 2 24 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
تحلیل مفاهیم تعلیم و تربیت 5102055 2 24 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آراء تربیتی و مکاتب فلسفی 5101376 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
جامعه شناسی تعلیم و تربیت (پیشرفته) 5102025 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
جامعه شناسی تعلیم و تربیت (پیشرفته) 5102025 2 24 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
انسان شناسی در اسلام 5106011 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
فلسفه علم روان شناسی 5106198 2 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
منطق قدیم و جدید 5102013 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2