اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مسعود غلامعلی لواسانی

مسعود غلامعلی لواسانی

مسعود غلامعلی لواسانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61117405
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : اضطراب، خودکارآمدی تحصیلی، سبک های تفکر، رضایت شغلی معلمان، انگیزه پیشرفت، سبک های یادگیری، یادگیری خودتنظیمی 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
لیلا افضلی تاثیر یادگیری مشارکتی بر رفتارها و مهارتهای اجتماعیدانش اموزان دختر پایه اول ابتدایی کارشناسی ارشد
مریم احمدیان نسب رابطه بافت فرهنگی ، سبک های تفکر ، انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد
حمیده اکبریان محمدآباد رابطه تصویر بدنی و حرمت خودبا پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد
سیده خدیجه اکبری کلور اثر بخشی آموزش مهارت مثبت نگری بر افزایش بهزیستی مادران با کودکان آهسته گام کارشناسی ارشد
حامد علی رضالو اثر بخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر انگیزه ی شخصیت و شادکامی کارشناسی ارشد
طاهر علیزاده چهاربرج اثر بخشی آموزش گروهی تحلیل تبادلی بر میزان تعارض های والد-فرزند دانش آموزان اول دبیرستانی کارشناسی ارشد
زهرا الوندی اثر بخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی - رفتاری بر تصویر بدن و هراس اجتماعی دانش اموزان دختر در مقطع متوسطه شهر تهران کارشناسی ارشد
مرضیه سادات ال یاسین بررسی اثربخشی برنامه فوردایس بر اضطراب زنان دانشجوی دانشگاه اراک کارشناسی ارشد
مریم اصغری بررسی رابطه تجربه رایانه و مهارتهای اجتماعی با خودکار آمدی دانش آموزان نابینا کارشناسی ارشد
فائزه اسدزاده تجربه زیسته زنان با سوء مصرف مواد با تاکید بر خانواده کارشناسی ارشد
عالیه عطایی اثربخشی آموزش تاب آوری بر ارتقاء حرمت خود دانش آموزان مهاجر افغانستانی کارشناسی ارشد
شهره براری تعیین رابطه بین هوش اخلاقی و هوش فرهنگی در میان دانشجویان نخبه کارشناسی ارشد
مرتضی بهروزی بررسی نقش خلاقیت وانگیزشی درونی در پذیرش فناوری معلمان با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM) کارشناسی ارشد
الهه بردبار اثر بخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی - رفتاری بر رضایت زناشویی مادران کودکان پرخاشگر و پرخاشگری کودکان آنها کارشناسی ارشد
شهرزاد برهان زاده رابطه بین ادراک از شیوه های فرزند پروری و حمایت اجتماعی با بهزیستی روانشناختی دختران پایه دوم دبیرستان کارشناسی ارشد
طوبی چگینی نقش واسطه ای انگیزش درونی در رابطه بین ادراک از سبک فرزند پروری والدین و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه کارشناسی ارشد
مریم داودی فیل آبادی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تظمینی بر مهارت های خود تظیمی ، درگیری تحصیلی و اضطراب امتحان دردرس عربی دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان کارشناسی ارشد
ابوالفضل دهقان طزرجانی بررسی رابطه باورهای ارتباطی غیرمنطقی ودلزدگی زناشویی نقش واسطه ای ذهن آگاهی کارشناسی ارشد
تاجماه دیلگونی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر شادکامی و بهزیستی روان شناختی نوجوانان کارشناسی ارشد
فائزه الهامی نژاد بررسی اثر بخشی آموزش گروهی شیوه های مقابله با استرس در افزایش رضایت زناشویی زنان کارشناسی ارشد
لیلا عمادپور رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان: بررسی نقش میانجی گر انگیزش تحصیلی کارشناسی ارشد
سیما اسکندری بررسی رابطه هوش های چندگانه گاردنر و سبک های تفکر استرنبرگ با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد
مطهره فتاحی ویژگی های روان سنجی مقیاس هزینه و نقش مولفه هزینه در سازه ی انتظار -ارزش و پیشرفت ریاضی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کاشان کارشناسی ارشد
ابراهیم گزیدری رابطه هویت تحصیلی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی با اهمالکاری تحصیلی کارشناسی ارشد
مهناز قادری بررسی رابطه بین توانمندسازی و سلامت روان معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کامیاران کارشناسی ارشد
نیکو قاضی نژاد تجربه زیسته جانبازان با تاکید بر خانواده کارشناسی ارشد
سلمان قنبرلو رابطه خوشبینی تحصیلی و هوش هیجانی معلمان (زن ومرد)با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد
محمدتقی غلامی رابطه باورهای کارامدی جمعی و باورهای خودکار آمدی با رضایت شغلی دبیران مرد دوره متوسطه شهر قم کارشناسی ارشد
لیلا گلرخی بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد شناختی - رفتاری بر عزت نفس و کیفیت زندگی زنان متقاضی ازدواج کارشناسی ارشد
راحله گرجی رابطه اهداف زندگی و بهزیستس : نقش واسطه ای نیازهای اساسی روان شناختی کارشناسی ارشد
حبیب امانی رابطه منزلتهای هویت تحصیلی و جهت گیری هدفی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال اول دبیرستان کارشناسی ارشد
ژیلا حسنلو اثر بخشی بر فعالیت نوشتاری دانش آموزان پایه دوم راهنمایی مقایسه دختران بینا و نابینا کارشناسی ارشد
فرناز حوله کیان هم بستگی خط شناسی با عوامل شخصیتی و رضایت زناشویی کارشناسی ارشد
مریم هوشمند تاثیر آموزشی مبتنی بر امید بر میزان جرات ورزی و اضطراب نوجوانان دختر کارشناسی ارشد
اکرم حسینی بررسی اثر بخشی بازآموزی اسناد بر درگیری تحصیلی و سبکهای اسناد دانش آموزان دختر پایه سوم هنرستان کارشناسی ارشد
علی حضوری رابطه بین راهبردهای مقابله و تاب آوری خانواده با رضایت زناشویی در مادران کودکان با بیماری مزمن کارشناسی ارشد
سمیه جعفری تروجنی نقش تجربه قبلی ، خود کار آمدی و اضطراب رایانه در استفاده از آن توسط معلمان بر مبنای پذیرش فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد
شقایق جهانشاهی نسب افشار بررسی رابطه همدلی و تاب آوری والدین با نظریه ذهن کودکان 4-5 ساله شهر تهران کارشناسی ارشد
مرضیه کرمی گلباغی ارتباط بین سبک های فرزند پروری با قلدری در دانش آموزان دختر نقش تعدیل کننده شخصیت کارشناسی ارشد
محمداقبال خوافی بررسی اثر بخشی مهارت حل تعارض بر میزان صمیمیت زناشویی کارشناسی ارشد
امین خواجه منصوری اثر بخشی آموزش حل مسئله بر میزان بحران هویت و آمادگی به اعتیاد کارشناسی ارشد
مهدی خدمتی احمدآباد اثر بخشی آموزش گروهی مهارت های زندگی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی و میزان احساس تعلق به مدرسه دانش آموزان هنرستانی کارشناسی ارشد
زهرا خدام اثر بخشی آموزش برنامه یادگیری اجتماعی -هیجانی بر خودپنداشت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری کارشناسی ارشد
بهنام خداپناه مدل معادلات ساختاری روابط هوش هیجانی ، اهداف پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی کارشناسی ارشد
عظیم بردی خوجه بررسی تاثیر آموزش هوش و هیجانی بر مهارت خود کنترلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه کارشناسی ارشد
سیما لطف نژادافشار بررسی تاثیر برنامه خود کنترلی بر پرخاشگری و مهارت های اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی کارشناسی ارشد
محمدجلال محمودی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کمرویی و حرمت خود دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان پاکدشت کارشناسی ارشد
آلاء مظاهرکرمانی اثربخشی آموزش مهار خشم بر بهبود روابط اجتماعی دانش آموزان دختر کارشناسی ارشد
فرناز مهدی پورمارالانی نیازهای اساسی روانشناختی دلبستگی به معلم و اضطراب امتحان : نقش واسطه ای درگیری تحصیلی در دانش آموزان مقطع دبیرستان در درس شیمی و فیزیک کارشناسی ارشد
پریا مهمان پذیر نقش خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد اهمال کاری تحصیلی در پیش بینی میزان وابستگی به اینترنت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
فرهاد محمدی مصیری رابطه معنای زندگی و خوش بینی با یهزیستی ذهنی کارشناسی ارشد
علیرضا مقدسی اثر بخشی آموزش تربیت سازنده فرزندان بر مشکلات و توانایی های کودکان کارشناسی ارشد
فریبرز محمدی اثر بخشی برنامه آموزشی شناختی -رفتاری مبتنی بر تصویر بدن بر رضایت و عملکرد جنسی دانشجویان زن متاهل کارشناسی ارشد
محمدجواد یزدانی ورزنه ارائه مدل پیش بینی اضطراب ریاضی بر اساس ساختار مدنی کلاس . خود تنظیمی و خودکارآمدی ریاضی کارشناسی ارشد
مختار ویسانی نقش اهداف پیشرفت ، انگیزش تحصیلی و راهبرد های یادگیری در اضطراب آمار :آزمون مدل علی کارشناسی ارشد
رقیه منجزی رابطه ادراک از ساختار کلاس،جهت گیری هدفی،خودکارآمدی ریاضی با پیشرفت ریاضی کارشناسی ارشد
مینا نجاران استانداردسازی آزمون بهزیستی روانشناختی دانش آموزان 8 تا 12 سال با توجه به نظریه سوال - پاسخ در شهر تهران کارشناسی ارشد
اعظم نیک خواه اثربخشی آموزش توجه آگاهی بر نشخوار فکری و سرزندگی تحصیلی کارشناسی ارشد
مهرناز نوش کیا رابطه کمال گرایی ، افسردگی با افکار خود کشی در نوجوانان دختر کارشناسی ارشد
زهرا رجب لو تاثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر نابینای مقطع دبیرستان شهر تهران کارشناسی ارشد
منصور رضائی رابطه هوش معنوی و راهبردهای مدیریت زندگی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان کارشناسی ارشد
سیمین روحانی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر خود گردانی تحصیلی،مثبت اندیشی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان دختر کارشناسی ارشد
صفیه السادات ساداتیان رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده و تنظیم شناختی هیجان نقش واسطه ای سبک های هویت کارشناسی ارشد
سمیه صادقی بررسی رابطه خلاقیت با پنج عامل شخصیت و سبک یادگیری ( بیگز) در بین دختران دبیرستان در علوم نظری کارشناسی ارشد
راضیه صفاری فرد اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد
شیرین سالاری مهابادی اثر بخشی آموزش گروهی و تحلیل رفتار متقابل بر کاهش پرخاشگری (کنترل خشم ) در دانش آموزان دختر شاهد 15 تا 18 ساله شهر تهران کارشناسی ارشد
هادی صمدیه نقش واسطه ای هیجان های تحصیلی در رابطه بین اهداف پیشرفت و پیشرفت تحصیلی :آزمون مدل علی کارشناسی ارشد
سمانه سمیعیان بررسی رابطه بین خود تنظیمی هیجانی ،ادراک از محیط یادگیری و تاب آوری تحصیلی کاربرد مدل یابی و تحلیل چندسطی کارشناسی ارشد
مریم سروندی قمصری اثر بخشی تکنیک رهایی از هیجان بر استرس ادراک شده و تاب آوری زنان باردار کارشناسی ارشد
قدسیه شمس الدینی لری اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی: نقش میانجی اهداف اجتماعی کارشناسی ارشد
مریم سادات شریفیان رابطه ی ادارک از محیط کلاس، نگرش به والدین . اختلالات اضطرابی و افسردگی با احتمال خودکشی در نوجوانی کارشناسی ارشد
مصطفی سلطانی اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر امید اسنایدر بر تاب آوری و نگرش به محیط آموزشی پسران دوره دوم متوسطه کارشناسی ارشد
سمیرالسادات طباطبایی دخیلی تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر میزبان تاب آوری کودکان بی سرپرست شهرستان کرمان کارشناسی ارشد
امین تقی پور بررسی اثر بخشی برنامه توانمند سازی روانی-اجتماعی بر ارتقاء بهزیستی روان شناختی و تاب آوری دانش آموزان دوره متوسطه اول کارشناسی ارشد
مریم تشکر رابطه سبک تدریس ادراک شده معلم با هویت تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ، ارائه مدل علی کارشناسی ارشد
فائزه وحدت نیا تهیه برنامه بازی هایی برای بازیگوشی و اثربخشی آن بر استرس درک شده، خودراهبری و بازیگوشی در بزرگسلاان کارشناسی ارشد
بهنام وهابی اثر بخشی آموزش مبتنی بر رویکرد REBT بررفتارهای پرخطر دانش آموزان کارشناسی ارشد
محمدصادق زمانی زارچی تجربه زیسته فرزندان طلاق کارشناسی ارشد
طیبه زرین اثر بخشی برنامه های خانه های اسباب بازی بر خلاقیت و مهارت اجتماعی کودکان پایه اول ابتدائی کارشناسی ارشد
مهتاب ضیائیان اثر بخشی برنامه آموزش هوش هیجانی در کاهش علایم اختلالات عاطفی-رفتاری دختران نوجوان کارشناسی ارشد
مرضیه زینال زاده اثربخشی برنامه آموزشی امید برخودکارآمدی و خودتنظیمی نوجوانان دختر کارشناسی ارشد
لیلا ابوالحسنی نژاد The effect of life skills training on the marrid couples referring to Karaj town clubs on the Impovement of their marriage relationships کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/04
فاطمه احمدزاده اثربخشی آموزش شناختی- رفتار ی برمیزان وابستگی به اینترنت دردانش آموزان دخترمتوسطه دوم کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
حمیدرضا آریانپور هویت تحصیلی دانشجویان: مفهوم سازی، ساخت ابزار سنجش بومی، بررسی پیشایندها و پیامدها دکتری دانلود 1397/10/09
حمیدرضا آریانپور هویت تحصیلی دانشجویان: مفهوم سازی، ساخت ابزار سنجش بومی، بررسی پیشایندها و پیامدها دکتری دانلود 1397/10/09
مریم اسمعیل شهمیرزادی اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر وابستگی به اینترنت دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
محمد اصل محمد علیزادسردرود بررسی روشهای تدریس علوم در پایه پنجم ابتدائی شهر تبریز و ارائه راهکارهایی برای تدریس مناسب کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
محسن افشاری بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاه شهرک کرج کارشناسی ارشد
سمیه اقایی مقایسه سبکهای تفکر و رابطه آن با خلاقیت در بین دانشجویان رشته های فنی کارشناسی ارشد
نگار امیری اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد آدلری بر اشتیاق تحصیلی و خودکارآمدی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/07
نرگس انسانی مهر سیر تحولی ادراک دیداری و نحوه فرافکنی کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
زهرا بخشی بررسی کارآمدی ویرایش سوم پرسشنامه های سنین و مراحل (ASQ-3TM) در تشخیص تأخیرهای رشدی در کودکان با اختلالات طیف اُتیسم کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/23
ثریا بیژندی Psychoanalysis of some Shahnameh characters کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
سارا بهرامی سبب شناسی ناشنوایی های حسی عصبی کودکان پیش زبانی در دو دهه اخیر جامعه ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
فرزانه بهرامیان بررسی رابطه برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ی ابتدایی شهر سمیرم کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/03
مهدیه پرتو اعلم The Mediating Role of Academic Emotion in Relationship Between Achievement Goal Orientation and Academic Engagement : Testing a Causal Model کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
زهرا پناهی آذر رابطه بین تاب آوری تحصیلی و درگیری تحصیلی: نقش میانجی گر خود تنظیمی هیجانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/6/25
شهناز ترابی بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر خود آمدی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی کارشناسی ارشد
حسین تیرداد The Effect of Therapeutic Play (Puppet Therapy) On Improving the Communication of Children with AutismBy کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/20
سارا تیرگر بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به مادران بر کاهش پرخاشگری دختران نوجوان (15 تا 18) کارشناسی ارشد
درسا تصدیقی ثابت The Effectiveness of Life Review Therapy on Subjective Wellbeing and Depression of Elderly Women at Nursing Homes in Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/19
عباسعلی تقی پور جوان تدوین برنامه توسعه حرفه ای فراگیر- حمایتی و ارزیابی اثربخشی آن بر نگرش و خودکارآمدی حرفه ای معلمان در آموزش دکتری دانلود 98/7/09
طاهر تقی زاده بررسی علل و عوامل عمده مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه شهرستان بهمئی در سال تحصیلی 87-1386 کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/26
علی تیموری آسفیچی رابطه بین سبکهای دلبستگی و خود متمایز سازی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد
سارا جبل عاملی بررسی رابطه مقایسه ای اضطراب، هوش معنوی و ارتباط با طبیعت کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
فرزانه جعفری Moderating role of interpersonal problems on the relationship between basic psychological needs and depression and anxiety symptoms کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/12
سمیه جعفری تروجنی نقش تجربه قبلی ، خودکارآمدی و اضطراب رایانه در استفاده از آن توسط معلمان برمبنای مدل پذیرش فناوری اطلاعات(TAM) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
فاطمه چشمه ماهتاب ارتباط اختلات رفتاری با راهبردهای مقابله ای و هوش هیجانی ( در دانش آموزان ) کارشناسی ارشد
مصطفی حاجی حسینی بررسی وضعیت سیستم آموزشی شرکت جابون بر اساس استاندارد آموزشی ISO 10015 کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
مرضیه حاجی میرزایی ررسی رابطه خلاقیت و خود کار آمدی تحصیلی بر نگرش به مدرسه در دانش آموزان مدارس راهنمایی عادی و شبانه روزی شهر سنندج کارشناسی ارشد
علی حضوری The Association of Coping Strategies and Family Resilience with Marital Satisfaction of Mothers of Children with Chronic Health Condition کارشناسی ارشد دانلود 96/6/29
شهروز حمیدی اثربخشی برنامۀ آموزشی قصه‌درمانی بر سلامت روان کودکان دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
مسعود خالدیان بررسی مولفه های موثر در هدایت تحصیلی و نقش آنها در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر قروه کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
بهنام خداپناه مدل معادلات ساختاری روابط هوش هیجانی،اهداف پیشرفت وخودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی دانلود 90/11/30
زهرا خدام The effectiveness of social-emotional learning program on self-concept and academic achievement among students with learning disorders کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/16
مهدی خسروی بررسی عملکرد نهضت سواد آموزی شهر تهران طی سه ساله اخیر (86-84) در راستای برنامه چهارم توسعه کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/02
هیمن خضری آذر نقش خودکار آمدی ارزش تکلیف اهداف پیشرفت و درگیری شناختی در پیشرفت ریاضی : آزمون مدل علی کارشناسی ارشد
فرح خندان اثر بخشی یادگیری مشارکتی بر اضطراب ریاضی و رفتار کمک طلبی کارشناسی ارشد
مژده داوری رابطه بین کمال گرایی و خودکارآمدی تحصیلی با اهداف پیشرفت کارشناسی ارشد
ابو الفضل دهقان طزرجانی بررسی رابطه باورهای ارتباطی غیرمنطقی و دلزدگی زناشویی: نقش واسطهای ذهنآگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
حمید راست روان رابطه ابعاد شخصیت، کمال گرایی، اضطراب وجودی با سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
سیروان راموز اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر تاب آوری، سخت رویی و بهزیستی معنوی مادران دارای کودکان آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/18
سوده رحمانی رابطه وابستگی به اینترنت با هیجان خواهی و پنج عامل بزرگ شخصیت در دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
امیرحسین ردایی مقایسه عملکرد خانواده و سلامت روان در زنان با همسر معتاد و غیرمعتاد کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/10
مریم رستمی رابطه جنسیت ، ادراک از ساختار کلاس ، سودمندی ادراک شده، اهداف پیشرفت با پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی (دانش آموزان پایه سوم راهنمایی منطقه 12 تهران ) کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/19
سمیراسادات رسولی رابطه شخصیت و کمال گرایی با تصویر بدنی کارشناسی ارشد
بهار رفیع خواه پیشبینی سطوح رضایت جنسی و سازگاری زناشویی بر اساس متغیرهای شغلی، تعهد، صمیمیت و دانش و نگرش جنسی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
فریده رمضانی مقدم نقش تعدیل کننده روان سازه های ناسازگار اولیه در رابطه بین سیستم های مغزی فعال ساز و بازدارنده و نورزگرایی و برون گرایی با ولع مصرف مواد افیونی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
سیمین روحانی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر خودگردانی تحصیلی، مثبت اندیشی و اهمال¬کاری تحصیلی در دانش آموزان دختر کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
صفیه السادات ساداتیان رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده و تنظیم شناختی هیجان : نقش واسطه ای سبک های هویت کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
سیده رها سیدعباسی استرس فرزندپروری و تعامل والد -کودک در خانواده ی دارای فرزند با اختلال کاستی توجه /بیش فعالی :بررسی نقش نوع مداخله درمانی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
شراره سروش امیرنجمی بررسی نقش واسطه ای خود شناسی انسجامی، خودمهارگری و بهوشیاری در مواجهه با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در یادگیری زبان خارجی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
سمانه سمیعیان The relationship between emotional self_regulation, perception of learning enviorment and academic resilience: The applied of modeling and multilevel analysis کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/20
لیلا شیاسی ارانی بررسی تحلیلی و مقایسه ای ویژگیهای زیستی شناختی و روانی - اجتماعی والدین خویشاوند ( با پیوندهای شش گانه پدر محور ومادر محور ) و والدین غیر خویشاوند با بیش کارشناسی ارشد
دانیال شریفی The relationship style of music in between self-control, self-knowledge and mindfulness with emotion regulation کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
ندا شرف‌بیانی The Effectiveness of Empathy Training on Social skills among Third grader students کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/26
معصومه صیادی The Effectiveness of Emotionally Focused Couple Therapy on Marital Commitment and Couple Burnout in Infertile Couples کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/02
زهره صادقپور رمضانی بررسی مشکلات دوره مقدماتی نهضت سواد آموزی از دیدگاه آموزشیاران ، راهنمایان تعلیماتی و سواد آموزان دوره مقدماتی شهرستان همدان در سال تحصیلی 87-1386 کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/12
مهسا صالح نجفی Conceptualization, measurement, antecedent and consequence of passion among Iranian adolescence دکتری دانلود 1396/11/08
راضیه صفاری فرد اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
محمدباقر صلواتی نقش واسطه ای هوش هیجانی در رابطه بین سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
محبوبه عابدزاده بررسی رابطه بین مهارتهای زندگی و رضایت زناشویی در بین معلمان کارشناسی ارشد
ابراهیم عارفی کیا بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری دبیران و اثربخشی دبیرستانهای دولتی شهر سبزوار کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/02
حبیبه عباسی تاثیر کلاسهای ضمن خدمت ICDL بر عملکرد کارکنان حوزه ستادی معاونت آموزشی وزارت بهداشت کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/29
غلامعباس عباسی رابطه میزان و نوع استفاده از رایانه با سلامت روان نوجوانان کارشناسی ارشد
مرتضی عباسی اثربخشی آموزش گروهی برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر الگوهای ارتباطی، صمیمیت و سازگاری زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/08
مریم عباسی سورشجانی آماده سازی بدنمند و تلقین کلامی به عنوان سازوکار پاسخ پلاسبو به درد با توجه به تفاوتهای فردی دکتری دانلود 1395/03/19
فریبرز عرفانی زاده بررسی رابطه کمال گرایی و فرسودگی شغلی در بین مدیران و معلمان شهرستان گیلان غرب کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/17
عالیه عطایی تعیین اثربخشی آموزش برنامه تاب آوری بر ارتقای حرمت خود دانش آموزان مهاجر افغانستانی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
طاهر علیزاده چهار برج The Effectiveness of Transactional Analysis Training on Parent-Child Conflict in Male Junior High School Students کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
لیلا غفاری تاثیر آموزش فرا شناخت بر نگرش و خود پنداری ریاضی دانش آموزان دختر پایه اول مقطع متوسط(منطقه اوز) کارشناسی ارشد
مطهره فتاحی ویژگی های روان سنجی مقیاس هزینه و نقش مؤلفه ی هزینه در سازه ی انتظار - ارزش و پیشرفت ریاضی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/24
مریم فتحی Modified Role of Parenting Style in Reaction with Attachment and Marital Satisfaction کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
وحید فتوحی چیانه بررسی مقایسه ای و رابطه ای ابعاد شخصیت ، سبک های مقابله ای و تنظیم هیجان در دو گروه افراد با سازگاری اجتماعی کم و زیاد کارشناسی دانلود 1394/06/31
سعید فرهادی Investigating the Relationships Between Personality Characteristics of Counselors and Psychologists With Client Satisfaction in Gilan Counseling Centers کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/06
حسن فرهمندخواه بررسی نیازهای آموزشی مرتبط با رشد حرفه ای مدرسین دانشکده صدا و سیما در سال تحصیلی 1386-1385 کارشناسی ارشد دانلود 1386/10/30
منیژه قاضی The Effectiveness of group training based hope on health- hardiness and subjective wellbeing in thalassemic adolescents کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
نیکو قاضی نژاد تجربه ی زیسته ی جانبازان با تاکید بر خانواده کارشناسی ارشد دانلود 97/11/15
اکبر قربانی بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی زناشویی بر صمیمیت و رضایت زناشویی زوجین با سابقه اعتیاد کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/30
رضا قربان جهرمی رابطه اهداف پیشرفت و باورهای معرفت شناختی با اضطراب رایانه کارشناسی ارشد
میلاد قربانی وناجمی Effectiveness of attributional training on mental health and learned helplessness in children of divorced parents کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
شیوا کیانی بررسی وضعیت آموزش مهارتهای اساسی زندگی د رکلاسهای نهضت سواد آموزی شهر تهران در سال 1386 کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/16
مرید کریمی تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی برپایگاه اجتماعی ، سازگاری اجتماعی - عاطفی و اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی کارشناسی ارشد
معصومه کلمرزی بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی مدارس راهنمایی دولتی شهرستان نسیم شهر(بهارستان) کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/23
سارا کلهر Effectiveness of Mindfulness-Based Group Counseling on Brain Executive Functions of Women with Obsessive-Compulsive Disorder کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
آریا گلستانی پور مقایسه هم جنس گرایان و دگر جنس گرایان بر اساس ویژگی های شخصیتی ، پیوند های والدینی و سطوح سلامت روانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
مریم گودرزی The effectiveness of Group Counseling based on Emotionally Focused Approach on increasing Family Functioning and decreasing Domestic Violence کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
نوید محتاج خراسانی Mediating Role of Emotion Regulation and Self- Compassion in the Relationship Between Personality Dimensions and Symptoms of Depression کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
نوید محتاج خراسانی Mediating Role of Emotion Regulation and Self- Compassion in the Relationship Between Personality Dimensions and Symptoms of Depression کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
پروین محمدی Designing Mindfulness Training Package on Psychological Well-Being and Self-Esteem in Afghan Students Residing in Iran دکتری دانلود 1398/07/15
محمد محمدی اثربخشی آموزش رویکرد هیجان‌مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوج‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
نوشیروان محمدی بررسی تاثیر آموزش مدل تفکر انتقادی ریچاردپل بر تفکر انتقادی دانش آموزان پسر در درس مطالعات اجتماعی پایه اول متوسطه شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
فاطمه السادات میرحسینی ده ابادی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انگیزش ، خود کار امدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی کارشناسی ارشد
آلاء مظاهر کرمانی اثر بخشی آموزش مهار هیجان خشم بر بهبود روابط اجتماعی دانش آموزان دختر کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/03
معصومه معصومی بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی در سوادآموزان زن دوره پایانی نهضت سواد آموزی شهر تهران در سال 1384 کارشناسی ارشد دانلود 1385
ندا ملت کرکوندی نقش باورهای معرفت شناسی ، رویکردهای یادگیری و ساختارهای انگیزش در تنظیم یادگیری ( خود تنظیمی - تنظیم بیرونی ) دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
هدیه الزهرا منصور بررسی مکانیزم های دفاعی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و وسواس کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
عفت سادات مهدیزاده تاثیر پرورش خلاقیت ریاضی بر عملکرد ریاضی ، باورهای انگیزش ( خودکار امدی و سودمندی ادراک شده ریاضی ) درگیری شناختی و پایداری تحصیلی در درس دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی کارشناسی ارشد
هانیه موجی بررسی رابطه میان سبک‌ های دلبستگی و تنظیم هیجان با توجه به نقش تعدیل ‌کننده تصویر ذهنی از خدا در کودکان دختر مقطع دبستان کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
طیبه السادات موسوی پیش بینی سازگاری با سرطان براساس سبک های دلبستگی، سخت کوشی و حمایت اجتماعی: نقش تعدیل کننده جنس، وضعیت اقتصادی- اجتماعی و متغیر های سازمانی دکتری دانلود 1398/04/15
زهرا موسوی قهفرخی نقش واسطه ای سبک های یادگیری در رابطه انعطاف پذیری شناختی و هوش موفق در نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
افسانه نادری اثربخشی آموزش گروهی تئوری انتخاب بر معیارهای ارتباطی ویژه و احساس مثبت نسبت به همسر در زنان متأهل کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
نگار نباتی نقش واسطه‌ای راهبرد‌های تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین سبک‌های دلبستگی با احساس تنهایی و اضطراب مرگ کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
مینا نجاران استاندارد سازی آزمون بهزیستی روانشناختی دانش آموزان ۸ تا ۱۲ سال با توجه به نظریه سوال-پاسخ در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
مرضیه نجمی بررسی تحلیلی و مقایسه ای فراوانی ازدواجهای شش گانه خویشاوندی (پدر محور - مادر محور و مضاعف) و غیر خویشاوندی در والدین کودکان عادی و استثنایی با انواع اسیبهای خاص زیستی کارشناسی ارشد
مصطفی ندایی فر Relationship between five factor model of personality and identity status with self concept in students کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/01
هدیه نیرومند Functional structure of aesthetic sense based on concepts of sense of gratitude and experience, and its relation to mental health کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/15
زهرا نصرآبادی بررسی تحلیلی و مقایسه ای ویژگیهای زیستی و روانی - اجتماعی والدین خویشاوند ( با پیوندهای شش گانه پدر محور و مادر محور) و والدین غیر خویشاوند با بیش از یک فرزنداستثنایی کارشناسی ارشد
مرضیه نظیفی The Effect of Teaching Achievement Motivation on Female First Year high-school Students’ Academic Self-efficacy and Educational Progress کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
صدیقه نقی زاده منجیلی بررسی اثر باز آموزی اسناد بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دختر سال دوم انسانی دبیرستان های استان گیلان کارشناسی ارشد
اعظم نیک خواه اثربخشی آموزش توجه آگاهی بر نشخوار فکری و سرزندگی تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 97/11/30
فاطمه نوربالا Investigation of Autonomic Nervous System Function in Gastrointensital Psychosomatic and Depressed Patients and Healthy Persons Based on Emotional Processing Style and Deffense Mechanisms دکتری دانلود 1397/07/07
فاطمه هاشمی گلپایگانی اثربخشی آموزش مدل تلفیقی گاتمن-هیجان مدار بر کیفیت روابط زناشویی و احساس تنهایی زنان متاهل کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
عرفانه وارسته Comparative Assesment of Emotional Disposition of Depressed Patients Using SSRIs and TCAs کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
فائزه وحدت نیا A plan of “play for playfulness” and its effectiveness on percieved stress, self-directedness and playfulness in adults کارشناسی ارشد دانلود 97/11/30
مجید یوسفی افراشته بررسی موانع و محدودیت های پرورش خلاقیت در آموزش درس هنر و رابطه بین خلاقیت معلمان هنر و نگرش آنان نسبت به استفاده از روشها و فنون تدریس خلاقیت محور در مدارس راهنمایی تحصیلی شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/01
رقیه وکیلی گرمرودی بررسی رابطه راهبردهای یادگیری و جهت گیری هدفی با اضطراب امتحان دانش اموزان نابینا در مقطع دبیرستان شهر تهران کارشناسی ارشد
بهنام وهابی اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکرد عقلانی- هیجانی- رفتاری(REBT) بر رفتارهای پرخطر دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 97/6/27
سروشه آب آب رابطه بین سبک های دفاعی، شخصیت خودشیفته و نشانگان ضربه عشق کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
علی اباذری رابطه خودپنداشت و اضطراب مدرسه در مدارس دوره راهنمایی بندپی شهرستان بابل کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/14
آرزو ابراهیمی رابطه هویت قومی و ارتباط با مدرسه با بهزیستی ذهنی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان سنندج کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/03
وحید ابراهیمی The effects of cooperative learning on social self-effechincy and academic achievement of multi-graders classes In the course of the Quran کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
حنانه ابوطالب کرمانی بررسی اثر بخشی آموزش از طریق بازی های رایانه ای شناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی فراشناختی و احساسی/انگیزشی و هوش سیال در کودکان پیش دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/04
سعید احمدی رابطه حرمت خود،منبع کنترل و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه شهر یزد کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/03
مریم احمدیان نسب رابطه بافت فرهنگی، سبک های تفکر ، انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/10
فاطمه احمدزاده The Effectiveness Of Cognitive-Behavioral Training On Dependence To Internet Among Female High School Students کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
فاطمه احمدزاده اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی فرانظریه برگرایش به اعتیاد و سرمایه روانشناختی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/25
فروغ اخوین Exploring the Relationship between working memory and Gardner multiple inteligences in students with/out learning disorder (2-5 grades) in Mashhad کارشناسی ارشد دانلود 94/06/26
حسن ارمی مقایسه روان بنه های هیجانی ونگرش های ناکارامد وحمایت اجتماعی میان افراد معتاد وعادی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/11
کامدین آرمانی اثربخشی ترکیب گروه درمانی شناختی و رژیم درمانی بر خودکارآمدی و کاهش وزن زنان مبتلا به چاقی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
یاسر آزاد فارسانی اثر بخشی آموزش گروهی مهارت حل مسئله بر کنترل خشم و ابراز وجود کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/21
رحمانه آزادگان The Relations of Early Maladaptive Schemas and Body Image with Acceptance of Cosmetic Surgery کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
محسن ایزان بررسی تأثیر مدیریت کلاس درس براساس رویکرد همیاری بر پیشرفت تحصیلی علوم تجربی دانش آموزان پایه‌ی ششم ابتدایی شهر پیرانشهر کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
صمد آسانی بررسی تاثیر برنامه آموزشی مصون سازی در برابر تنیدگی بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پایه اول دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/11
مهدی اسدی آورگانی بررسی اثر بخشی غنی سازی زوجی به روش اولسون بر افزایش رضایت و کاهش تعارضات زناشویی زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/26
فائزه اسدزاده تجربه زیسته زنان با سوء مصرف مواد با تأکید بر خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/11
محمد مهدی اسدی ساغندی The mediating role of ego-strength on the relationship between dimensions of perfectionism With depression and anxiety symptoms کارشناسی ارشد دانلود 94/06/31
سیما اسکندری رابطه بین هوش های چندگانه گاردنر و سبک های تفکر استرنبرگ با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/20
محسن اسکندری تاثیر آموزش گروهی هوش هیجانی بر تاب آوری و پرخاشگری دانش آموزان دبیرستانی پسر کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/13
اسماعیل اسلامی رابطه سبک های شناختی وراهبردهای فراشناختی باعملکرد ریاضی دردانش آموزان اول متوسطه کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/13
سمیه اسماعیلی بررسی تأثیر " زنگ دایره " بر جو روانی – اجتماعی کلاس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم مقطع راهنمایی منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 87-88 کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/14
معصومه اسماعیلی مزرجی رابطه مفهوم خود ( خود پندار ه ) در رضایتمندی روانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه شهر مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
محمد حسین آسوده عوامل موثر بر ازدواج موفق: از دیدگاه زوجین خوشبخت کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/03
مریم اصغری بررسی رابطه تجربه رایانه و مهارت های اجتماعی با خودکارآمدی دانش آموزان نابینا کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/06
مرضیه اعتصامی فرد بررسی رابطه سلامت روان وعزت نفس بارضایت شغلی معلمان مقاطع راهنمایی ودبیرستان شهرستان فسا کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
ثریا اعتمادی بررسی اثربخشی مداخله آموزشی بر مبنای الگوی پرسید- پروسید در بهبود کیفیت زندگی بیماران قلبی دارای ناتوانی جنسی دکتری دانلود 1391/08/14
مریم افتخاری نقش تجربه خشونت خانوادگی در کودکی و ویژگی های شخصیتی در پیش بینی اختلالات روانی خشونت گرایان کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/22
محسن افشاری رابطه خودکارآوری تحصیلی و درگیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی رشته تحصیلی ریاضی شهر کرج کارشناسی ارشد دانلود 1386
لیلا افضلی تأثیر یادگیری مشارکتی بر رفتار اجتماعی و مهارتهای اجتماعی دانش آموزان اول ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/17
سیما آقایی تاثیر به کار گیری شیوه یادگیری در حد تسلط در پیشرفت گرامر زبان انگلیسی دانش‏آموزان دختر پایه سوم راهنمایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
سمیه آقایی مقایسه سبک‌های تفکر و رابطه آن با خلاقیت در بین دانشجویان رشته‌های فنی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/28
فهیمه اکبری اثر بخشی روش ارتباطی مبادله تصویر بر تعامل والد – کودک و نشانگان کودکان اتیستیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/12
حمیده اکبریان رابطه تصویربدنی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
فاطمه اکبرزاده بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری باتاکید براندیشه های معنوی بر افزایش سلامت و افزایش معنویت نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
خدیجه اکبری کلور اثربخشی آموزش مهارت مثبت نگری بر افزایش بهزیستی مادران با کودکان آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
عالیه ایکدری اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر میزان اضطراب کنکور در دانش‌آموزان دختر سال چهارم دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
مرضیه سادات آل یاسین عنوان: بررسی اثر بخشی آموزش برنامه شناختی رفتاری فوردایس براضطراب زنان دانشجو دانشگاه آزاد اراک کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
شهاب الدین رضایی اثربخشی روایت درمانی بر خودپنداره و اضطراب کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
فائزه الهامی نژاد بررسی اثربخشی آموزش گروهی شیوه های مقابله با استرس در افزایش رضایت زناشویی زنان کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/28
الهه سادات الوانی Age-related differences in the attention network task: a comparison between adolescents and adults کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/08
زهرا الوندی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری بر تصویر بدن و هراس اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
شیرین امامی آل آقا بررسی و مقایسه نحوه فرافکنی کودکان با والد تنی و ناتنی براساس تست ترسیم خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
حبیب امانی رابطه ی منزلت های هویت تحصیلی و جهت گیری هدفی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال اول دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
کاظم امانی بررسی اثر بخشی آموزش گروهی خود متمایز سازی بر رضایت زناشویی و وابستگی به دیگران در زنان کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/13
جواد امانی ساری بگلو رابطه ی متغیرهای فردی و فرهنگی با نگرش نسبت به استفاده از رایانه در بین دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/19
زهرا امیدی بررسی عملکرد گروههای آموزشی مقطع متوسطه نظری بر اساس شاخصهای متناسب با اهداف این گروهها از دیدگاه دبیران، مدیرا و هماهنگ کنندگان گروههای آموزشی شهر تهران در سال تحصیلی 87-1386 کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/11
مریم امیدی فر بررسی رابطه خودکارآمدی و تاب‌آوری با سلامت روان دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/13
افروز امیر اسدی موالو مقایسه کارکردهای اجرایی و خلاقیت در دانش آموزان دختر با پیشرفت تحصیلی بالا و پایین کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/24
محمود امرائی رابطه راهبردهای یادگیری خود تنظیم و مولفه های انگیزش (خودکار آمدی و اضطراب امتحان) با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر تیز هوش و عادی شهرستان کوهدشت کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
نوشین امیری ثانی اثربخشی آموزش گروهی مهارت های مقابله با استرس بر کیفیت زندگی و خود-کارآمدی والدگری والدین مبتلا به اچ آی وی/ ایدز کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/11
بهمن امینی اثر بخشی آموزش خود کارآمدی بندورا برانگیزش تحصیلی و اشتیاق تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1391/02/11
رعنا امینی بررسی تحلیلی و مقایسه ای رابطه ویژگی های زیستی ،شناختی ،روانی- اجتماعی و رضامندی زوجیت والدین باوزن نوزادان ایشان به هنگام تولد در شهرستان خدابنده استان زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
شیرین امینی The effectiveness of cooperative learning method on boy's social skills development at primary school کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
زهرا انصاری جابر بررسی رابطه خودتنظیمی هیجان و هوش اجتماعی با اهداف اجتماعی در دانش آموزان دختر دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
ناهید اوجاقی میرکوهی بررسی اثربخشی دوره های آموزشی ارتقای ایمنی فراگیر ( سیار) در سازمان راه آهن جمهوری اسلامی ایران در سال 1385 کارشناسی ارشد دانلود 1386
ابوالفضل بابایی رابطه ادراک از ساختارهدفی کلاس ، سبک های تفکر ، رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/21
محسن بابایی گرمخانی اثر بخشی آموزش شناختی رفتاری بر معیار های ارتباطی ویژه و صمیمیت زناشویی زنان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/23
مهرداد باقری عنوان: بررسی نگرش مربیان امور تربیتی نسبت به عوامل مؤثر بر رضایت شغلی: مطالعه موردی شهرستان کوهدشت کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/01
ولی اله باقریان رابطه ادراک خوشبینی تحصیلی معلم زبان انگلیسی، انگیزش و خودکارآمدی دانش‌آموز و پیشرفت زبان انگلیسی پایه دوم دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
علیرضا بدرلو بررسی عوامل فردی و محیطی مؤثر بر تولیدات علمی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
شهره براری تعیین رابطه بین هوش اخلاقی و هوش فرهنگی در میان دانشجویان نخبه کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
الهه بردبار اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری بر رضایت زناشویی مادران کودکان پرخاشگر و پرخاشگری کودکان آنها کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/18
قمر بردبار طارمسری اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر سازگاری عاطفی، اجتماعی وآموزشی دختران دبیرستانی خانواده های ایثارگر کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/13
عظیم بردی خوجه بررسی تاثیرآموزش هوش هیجانی برمهارت خودکنترلی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/10
شهرزاد برهان زاده رابطه بین ادراک از شیوه های فرزند پروری و حمایت اجتماعی با بهزیستی روانشناختی دختران پایه دوم دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/06
بهمن بصیرت نژاد اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر پرخاشگری دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/12
کبری بهرامی راد میزان تاثیر توکل به خدا و امیدواری بر سلامت روان مادران کودکان نابینا و ناشنوا و آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/04
مرتضی بهروزی بررسی نقش خلاقیت و انگیزش درونی در پذیرش فناوری معلمان با استفاده از مدل پذیرش فناوری ( TAM) کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/17
حسین بهزادی کوتنائی The Effectiveness of Cognitive Behavioral Training by Psychodrama Method کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/30
محمدرضا بهشتی اثربخشی مشاوره گروهی واقعیت درمانی بر اهمال کاری و خودتنظیمی دانش آموزان پایه کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/15
زینب پارسا بررسی رابطه ی سبک حل مسئله ی مادران، انگیزش واسترس تحصیلی با سازگاری اجتماعی نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/26
سارا پازکی The Effectiveness of Acceptance and Commitment Training Program on Acceptance of Autistic Children by Mothers کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
آزاده پیره‌یار شناسایی نقش عوامل تنش‌زای مادران در دوران بارداری در ابتلای دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی دارای مشکلات نوشتن کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
نصیبه پروین رابطه بیش کلی‌گویی حافظه شرح حال و عملکرد اجرایی در افراد افسرده و سالم کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/06
پژمان پژوهش اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر خود متمایز سازی بانوان شاغل در آموزش و پرورش یاسوج کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/01
شهناز ترابی بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/21
الناز ترابی گودرزی بررسی روابط بین سلامت‌روان، خودشیفتگی و رفتارهای آسیب رسان به خود در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/24
صفورا ترقی بررسی تحلیلی میزان آگاهی و نگرش دختران دبستانی نسبت به پدیده بلوغ همراه با تدوین برنامه جامع آموزشی ویژه دختران دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
سارا تیرگر بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی به مادران بر کاهش پرخاشگری دختران نوجوان(15 تا 18 ساله) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/19
مریم تشکر رابطه سبک تدریس ادراک شده معلم با هویت تحصیلی ودرگیری تحصیلی د ر دانش آموزان پایه سوم متوسطه: ارائه مدل علی کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/03
امین تقی پور بررسی اثربخشی برنامه توانمندسازی روانی- اجتماعی بر ارتقاء بهزیستی روان¬شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
کیانا تقی خان بررسی رابطه بین مهارت های زبان دریافتی ، واسطه ای و بیانی با نظریه ذهن در کودکان اتیستیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/15
علی تیموری آسفیچی رابطه بین سبکهای دلبستگی و خود متمایز سازی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/04
نگار تیمورپور طراحی و آزمون یک مدل تکاملی- تحولی سازگاری با ناباروری: نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم هیجان و هویت در رابطه بین سبک های دلبستگی و استحکام من با سازگاری با ناباروری دکتری دانلود 1394/02/02
نازنین تنهایی بررسی مقایسه ای عملکرد شناختی و کیفیت زندگی در بیماران اسکیزوفرن و افراد عادی با توجه به نقش جنسیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/07
رضا تنورساز رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی در معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/17
فهیمه سادات تولائیان مقایسه¬ سبک¬های دلبستگی و ابعاد مشکلات بین شخصی در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی تغییر جنسیت داده، تغییر جنسیت نداده و افراد عادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/12
مریم ثقفی رابطه بین خلاقیت و پنج عامل بزرگ شخصیت در دانشجویان دو گروه علوم انسانی و ریاضی- فنی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/15
فرزانه جباریان اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم برخودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نابینا در درس فیزیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/13
حوریه جعفری بررسی نقش تعدیل کننده راهبردهای خودمدیریتی در رابطه با نیازهای اساسی روانشناختی و بهزیستی ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/05
راضیه جلوانی بررسی اثر بخشی آموزش شناختی رفتاری بر خوش بینی و بهزیستی ذهنی زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/19
عبداله جمالی اثربخشی آموزش برنامه غنی سازی ارتباط بر رضامندی زوجیت و رابطه کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/22
زهره جمالو اثربخشی بسته آموزشی دین محور در ارتقاء روابط سالم، پایبندی به زندگی زناشویی و کیفیت زندگی خانم‌های متأهل کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
علی جمشیدی نقش واسطه‌ای امید به آینده شغلی در رابطه میان خودکارآمدی تحصیلی واهداف پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی وعلوم انسانی شهرستان دزفول کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/23
شقایق جهانشاهی بررسی رابطه همدلی و تاب‌آوری والدین با نظریه ذهن کودکان 4-5 ساله شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
علی جوادی اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت‌نگری بر باورهای غیرمنطقی و اضطراب اجتماعی نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
جواد جواهری رابطه ی بین ارضای نیازهای روانی بنیادین (خودمختاری ، شایستگی و ارتباط) با انگیزش پیشرفت تحصیلی (درونی ، بیرونی و عدم انگیزش) و پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/20
فاطمه چشمه ماهتاب رابطه اختلالات رفتاری با راهبردهای مقابله ای و هوش هیجانی کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/25
طوبی چگینی The mediation role of intrinsic motivation in relationship between perceptions of parenting styles with academic resilience among high school female students کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
فرهاد چنگیزی بررسی و مقایسه وضعیت بهداشت روانی والدین کودکان نابینا, ناشنوا و عادی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385
معصومه حاتمی پیش‏بینی تعلل ‏ورزی بر اساس باورهای منطقی ـ غیرمنطقی، باورهای امید ـ ناامیدی، خودتنظیمی و خودکارآمدی: نقش تعدیل‏گری ابعاد فرهنگی دکتری دانلود 1393/09/29
زهرا حاجیان فروشانی A Study of The Predictive Role of Parents’ Working Memory and Child’s Emotional Self-Regulation in Their Educational Progress کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/26
مرضیه حاجی میرزایی بررسی رابطه ی خلاقیت و خودکارآمدی تحصیلی بر نگرش به مدرسه در دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی عادی و شبانه روزی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/28
ابوطالب حیدری تحلیل محتوای کتاب درسی تعلیمات اجتماعی دوره ی ابتدایی درارتباط باآموزش روش های پژوهش به دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
ماهرخ حیدری Study of the Effectiveness of group counseling based on Adler's theory on reducing young adolescent aggression کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/16
مصطفی حیدری بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی در میان دانشجویان پسر دانشگاه قم کارشناسی ارشد دانلود 1387/6/31
ناصر حیدری طراحی مدل اندازه گیری کار آفرینی دانشجویان کار شناسی ارشد رشته های علوم رفتاری دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/07
سعید حیدریان Studying the relation between executive function, achievement motivation and career tastes among boys and girls students in high school in Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
حصیب حسنی رابطه سبک های هویت و هویت قومی با خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان پاوه کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/17
اکرم حسینی بررسی اثربخشی باز آموزی اسناد بردرگیری تحصیلی و سبکهای اسناد دانش آموزان دختر پایه سوم هنرستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
الیاس حسینی اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله بر تعارضات والد - فرزند دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی شهرستان ایذه کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/17
رحمان حسینی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب و واقعیت درمانی بر افزایش سازگاری اجتماعی و خودتنظیمی در نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/07
فاطمه حسینی اثربخشی آموزش والدین بر احساس تعلق‌به‌مدرسه و مشکلات‌رفتاری در دانش‌آموزان دارای مشکلات‌رفتاری کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/03
مرضیه حسینی اثر بخشی آموزش مثبت اندیشی بر بحران هویت، عزت نفس و امیدواری نوجوانان دختر تحت حضانت بهزیستی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
سمیرا حسین آبادی نیاز سنجی دانش و مهارتهای مورد نیاز مشاوران شهرستان ملایر کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
جیران حسن پور قره چال بررسی رابطه سبک های فرزندپروری ، وجدان تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/27
ژیلا حسنلو اثربخشی ارایه موسیقی بر خلاقیت نوشتاری دانش آموزان پایه دوم راهنمایی: مقایسه دختران بینا و نابینا کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/14
بیت الله حقی رابطه ویژگی های شخصیتی و ارزش های شخصی با نگرش مشاوران نسبت به شغل مشاوره کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/21
ثریا حکیمی رابطه سبکهای شناختی و ویژگیهای شخصیتی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/16
الهام حکیمی راد بررسی تحلیلی فراوانی ازدواج های شش گانه خویشاوندی (پدر محور ، مادر محور و مضاعف) و غیر خویشاوند در والدین کودکان عادی و استثنایی با انواع آسیب های خاص زیستی و شناختی در مناطق شهری و روستایی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/16
امید حمیدی بررسی رابطه ارزش¬های شخصی و حمایت اجتماعی با اضطراب مرگ در زنان و مردان مبتلا به ام اس کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/10
فرناز حوله کیان هم بستگی خط شناسی با عوامل شخصیتی و رضایت زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
محمد خالقی بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیت با ابعاد عشق در دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/06
زینب خجوی ملاک های طیف دوقطبی در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی در دوره جاری افسردگی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/03
یوسف خدابنده لو اثر روش شناختی مرور خویشتن بر شادکامی و تصویر بدنی زنان کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
مجید خدمتی احمدآباد اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های زندگی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه دانش‌آموزان هنرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/20
راضیه خیرخواه اثربخشی آموزش گروهی مهارت های زندگی بر خودمتمایزسازی و تأثیرپذیری نسبت به فشارگروه همسالان دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
هیمن خضری آذر Conceptualization, measurement, antecedents and consequences of time attitude among adolescents and youth دکتری دانلود 1394/12/03
هیمن خضری آذر نقش خودکارآمدی، ارزش تکلیف، اهداف پیشرفت و درگیری شناختی در پیشرفت ریاضی: آزمون مدل علّی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/13
ناصر خلجی بررسی عوامل مؤثر بر شرکت معلمان دوره ی ابتدایی منطقه ی برخوار (اصفهان) در دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت در سال تحصیلی 85-1384 کارشناسی ارشد دانلود 1386
فاطمه خلیل ارجمندی مقایسه هوش هیجانی، مهارت های اجتماعی (از نظر همسالان) و پیشرفت تحصیـلی در دانش آمـوزان تیـزهوش و عـادی کارشناسی ارشد 1383
نرگس خلیلی اردکانی نقش واسطه ای خودمهارگری در رابطه بین سبک های دلبستگی و مشکلات بین شخصی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/01
فرح خندان اثر بخشی یادگیری مشارکتی بر اضطراب ریاضی و رفتار کمک طلبی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/06
امین خواجه منصوری اثربخشی آموزش حل مسئله بر میزان بحران هویت و آمادگی به اعتیاد کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/28
موسی خواجوی اثربخشی آموزش گروهی روش تغییر شیوه زندگی با رویکرد روان شناسی فردی آدلر بر صمیمیت و الگوهای ارتباطی زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
محمداقبال خوافی بررسی اثربخشی مهارت حل تعارض بر میزان صمیمیت زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/08
محمد خورسندی شیرغان اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر پرخاشگری و قلدری (زورگویی) دانش آموزان پسر کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
قاسمعلی خوشنود اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های زندگی بر شادکامی و خود ـ تنظیمی در نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/03
الهام دارابی اثر بخشی مشاوره گروهی شناختی- رفتاری بر خود تمایز یافتگی و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان دختر دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/13
محمد جعفر دانشجو اثربخشی آموزش غنی سازی روابط مادر-فرزندی بر بهزیستی شخصی و عملکرد خانواده از دیدگاه مادران کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
مریم داودی فیل آبادی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر مهارت های خود تنظیمی، درگیری تحصیلی و اضطراب امتحان در درس عربی دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
مژده داوری رابطه کمال گرایی و خودکارآمدی تحصیلی با اهداف پیشرفت کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
معصومه درویشی لرد نقش واسطه ای خشم و نشخوار خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
تاجماه دیلگونی اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های زندگی بر شادکامی و بهزیستی روانشناختی نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/07
سپیده دهقانی نقش واسطه¬ای ناگویی هیجانی و تحمل ناپذیری بلاتکلیفی در رابطه بین روان سازه¬های ناسازگار اولیه و شدت نشانه¬ها در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
مهناز دهقان طزرجانی رابطه ادراک از اشتیاق استاد و هیجان های تحصیلی با انگیزش زبان خارجه دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
بهزاد دهنوی بررسی تحلیلی ویژگی‌ها و نیازهای خانواده‌های داوطلب استفاده کننده از خدمات مراکز روان‌شناسی و مشاوره خانواده انجمن اولیا و مربیان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/15
کاظم ذبیح الهی رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده و هوش هیجانی با خودناتوان سازی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
مهسا راد بررسی رابطه حافظه فعال کلامی با انواع مشکلات خواندن در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 93-1392 کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
فرشته رجبیان تابش نقش تعدیل کننده عواطف مثبت و منفی در رابطه بین تاب آوری با نشانه های افسردگی، اضطراب و سازگاری با بیماری در زنان مبتلا به سرطان سینه کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
زهرا رجب لو تأثیر آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/11
حدیقه رحیمی بررسی تأثیر ساختار تکلیف یادگیری برخود-کارامد پنداری دانش آموزان دبیرستانی شهرستان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/23
سوده رحمانی رابطه وابستگی به اینترنت باهیجان خواهی و پنج عامل بزرگ شخصیت در دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/18
فریبا رحیمی پور سی سخت بررسی رابطه ی بین ارزش های فرهنگی و هویت قومی با خود کار¬آمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
رضوانه رستمی کیفیت زندگی در اقوام ایرانی و مذاهب اسلامی با توجه به نقش میانجی تفاوت عاطفه آرمانی از واقعی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
بیان رستمی پور تاثیر آموزش جرات ورزی بر تاب آوری و خودکار آمدی تحصیلی در دانش آموزان مدارس شبانه روزی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
اکرم رسولی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه امید اشنایدر برمیزان امید،معنای زندگی و خوداثربخشی نوجوانان دختر ایتام کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/15
ابوالفضل رشیدی احمدابادی بررسی تحلیلی فراوانی ازدواجهای شش گانه خویشاوندی ( پدر محور - مادر محور و مضاعف) و ازدواجهای غیرخویشاوندی در والدین دانش آموزان عادی و استثنایی با انواع آسیبهای خاص زیستی و شناختی در استان قم :گامی در جهت طراحی برنامه جامع ارائه خدمات مشاورهای در پیشگیری از معلولیت ها کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/15
شهاب الدین رضایی اثربخشی روایت درمانی بر خودپنداره و اضطراب کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/23
محمدرضا رضایی بررسی تاثیر آموزش راهبردهای مقابله با باورهای غیر منطقی (با رویکرد شناختی )بر اضطراب امتحان دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/20
مرضیه رضایی اثربخشی مشاوره گروهی شناختی- رفتاری بر عزت‌نفس اجتماعی و تاب‌آوری نوجوان دختران کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/06
سیمین رضایی جو The study of effects of Dolphin therapy on social behavior and cognitive functions of the childrens with Down syndrome کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/27
منصور رضائی رابطه هوش معنوی و راهبردهای مدیریت زندگی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/24
سهراب رضوانی بررسی رابطه سبک های دلبستگی و نگرش فرزند به مادر با سوگیری توجه در پردازش اطلاعات هیجانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
بهار رفیع خواه Prediction of sexual satisfaction and marital adjustment levels according to job variables, commitment, intimacy and sexual knowledge and attitudes کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
فریده رمضانی مقدم The moderating role of early maladaptive schema on the relationship between behavioral activation system, behavioral inhibition system, neuroticism and extraversion with opiate craving کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
سیمین روحانی Effectiveness of mindfulness on self-regulation, positive thinking and academic procrastination among female students کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
مریم روح بخش Educational entity relationship and educational negligence with depression in high school girl student کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/29
محمد‌جواد یزدانی‌ورزنه ارائه مدل پیش‌بینی اضطراب ریاضی بر اساس ساختار هدفی کلاس، خودتنظیمی و خودکارآمدی ریاضی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
طیبه زرین The effectiveness of programs of Toy houses on creativity & social skills of children in first grade of elementary کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
قمر زرین کلاه رابطه راهبردهای مقابله ای و باورهای فراشناخت با سلامت روان کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/28
امین زفیعی پور مقایسه اثربخشی روش‌های درمانگری بیوفیدبک و کگل در درمان بی‌اختیاری ادراری فوریتی و ارتقاء کیفیت زندگی زنان دکتری دانلود 1394/04/23
محمدصادق زمانی زارچی The Lived Experience of Children of Divorce کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
مرضیه زینال زاده اثربخشی برنامه آموزشی امید بر خودکارآمدی وخودتنظیمی نوجوانان دختر کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
مریم زنجانچیان تاثیر آموزش زندگی زناشویی کارآمد بر رضایت و تعارض زناشویی زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
طیبه سالار بررسی اثر بخشی "روش مرور خویشتن " بر افکار خودآیند منفی و نگرش های ناکارآمد در زنان مبتلا به افسردگی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
شیرین سالاری مهابادی اثربخشی آموزش گروهی تحلیل تبادلی بر کاهش پرخاشگری (کنترل خشم) در دانش‌آموزان دختر شاهد ١٥تا ١٨ ساله شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
نسرین سبزفروش اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری و طرحواره درمانی بر سبک های دلبستگی نا ایمن دانشجویان دختر کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/09
فاطمه سپهرنوش مرادی The Relationship between Developmental Assets and Psychological Well-being: The Mediating Role of Hope کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/12
وحید سرمدی سلطان بررسی رابطه ارزش های شخصی ، بنیان های اخلاقی و نوع دینداری و مقایسه آن در والدین و فرزندان کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/02
روح الله سعادت زاده اثر بخشی مشاوره راه حل محور بر خود-تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/12
مونا سعیدا رابطه میان سبکهای فرزندپروری ادراک شده، سبکهای هویت و عمل به باورهای مذهبی در دانش‌آموزان دختر راهنمایی پایه سوم شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/15
حمیدرضا سعیدی ابواسحاقی اثر بخشی زوج‌درمانی شناختی – رفتاری بر تعارضات زناشویی و صمیمت زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/11
حمزه سعیدزاده بررسی رابطه منابع خود -کارآمدی با سطح باورهای خود - کارآمدی و عملکرد ریاضی دانش آموزان سال سوم راهنمایی و سوم دبیرستان شهرستان سردشت کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/20
مرضیه سعیدی مقدم رابطه خودکارآمدی تحصیلی، انگیزش پیشرفت و تاب آوری با سلامت روانی دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/11
جواد سیفی قوزلو بررسی رابطه اخلاق، ارزش های شخصی و رضایت زناشویی در بین معلمان و همسرانشان در شهرستان مغان کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/07
مصطفی سلطانی اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر امید اسنایدر بر تاب آوری و نگرش به محیط آموزشی پسران دوره دوم متوسطه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
نرمین سلیمی پدید آیی طرحواره های جنسیتی از کودکی تا نوجوانی: مطالعه موردی شهرستان روانسر کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/14
مژگان سلیمانی بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای ویژگیهای زیستی، شناختی و روانی – اجتماعی والدین با بیش از یک فرزند استثنایی در شهر تهران «گامی در طراحی برنامه جامع مشاوره‌های ژنتیکی و پیشگیری از معلولیتها» کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/07
منصور سلیمانی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی برسازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر دیرآموز پایه دوم کارشناسی ارشد دانلود 1385
امید سلیم زاده تأثیر آموزش کاهش استرس مبتنی بر بهوشیاری در کاهش نشانه های روان شناختی در نوجوانان پسر خوابگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
صغرا سلیمی نژاد The Effect of Difference Methods (Read without writing, underlining Important Points, taking notes and summarizing) on academic engagement and academic achievement of students of the sixth grade of elementary schools in kuhdasht. کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
رسولی سمیرا سادات رابطه شخصیت و کمال گرایی با تصویر بدنی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/28
محمد سوختانلو مقایسه الگوی امواج مغزی افراد افسرده و غیر افسرده حین تجربه واقعی و هیپنوتیزمی هیجان شادی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/02
حسین سوری رابطه تاب آوری و خوش بینی با بهزیستی روان شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/23
مصطفی سوری اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری بر تاب آوری و درگیری تحصیلی دانش آموزان دبیرستان پایه دوم کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/18
کریم شاطری ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/15
مصطفی شاهی بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوۀ عقلانی- رفتاری- عاطفی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دوره دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
سعید شاه حسینی تازیک طرحواره های هیجانی، ناگویی هیجانی و باورهای نارسایی عملکرد جنسی در افراد مبتلا به دیابت کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/7
خدیجه شاه محمدی Explaining Irritable Bowel Syndrome based on four temperaments and traits دکتری دانلود 1395/7/12
رضا شاه محمدی گلرخ رابطه ی بین جو سازمانی و انگیزش شغلی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/09
رحمان شیخ‌هادی سیروئی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر سبک‌های مدیریت تعارض و تاب‌آوری زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
زینب شیری بررسی مشکلات نگهداری زنان سوادآموز دوره ی مقدماتی نهضت سواد آموزی و ارائه راهکارهای بهبود آن با تاکید بر ابعاد آموزشی ( شهر تهران, نیمه ی اول 1385) کارشناسی ارشد دانلود 1385
گشاو شریفی بررسی رابطه ارزش های شخصی ، تاب آوری در بهزیستی ذهنی بیماران مبتلا به سرطان سینه کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/06
مریم سادات شریفیان رابطه ی ادراک از محیط کلاس، نگرش به والدین، اختلالات اضطرابی و افسردگی با احتمال خودکشی در نوجوانی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
ندا شرف‌بیانی اثربخشی آموزش همدلی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان سوم دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/26
فاطمه شریف موسوی سرمایه های تحولی و درگیری تحصیلی: نقش واسطه ای تاب آوری تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
آناهیتا شکرکن پیش بینی رشد شناختی - هیجانی- اجتماعی کودکان بر اساس سبک های فرزندپروری، سبک های دلبستگی و سلامت روانی والدین کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
قدسیه شمس الدینی لری اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی: نقش میانجی اهداف اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/18
فرشید شهریاری اثر بخشی آموزش خانواده درمانی شناختی – رفتاری کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/21
غلامعلی صیادی بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی مطالعه موردی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
مریم صیاد شیرازی Compare the Effectiveness of Group Therapy Based on Acceptance and Commitment (ACT) and Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) on Reducing Anxiety and Increasing Acceptance and Subjective Wellbing of Mothers of Autistic Children دکتری دانلود 1395/12/15
جهانبخش صادقی نقش سرسختی، راهبردهای مقابله با استرس، سبک‌های عقلانی و عملکرد قبلی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) دکتری دانلود 1396/06/29
سمیّه صادقی بررسی رابطۀ خلاقیت با پنج عامل شخصیّت و سبک یادگیری (بیگز) در بین دختران دبیرستانی رشته های علوم نظری کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
فاطمه صادقی اثر بخشی آموزش هنر نقاشی بر خود تنظیمی تحصیلی دانش آموزان ششم ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/11
مهسا صالح نجفی رابطه متغیرهای بافتی (ادراک از روابط والدینی ، ادراک از محیط کلاس) و متغیر فردی(خوش بینی)با تحول مثبت دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/30
آزیتا صیامی Review of dolphin therapy in improving behavior problems and social skills in children with autism spectrum disorder کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/27
اسماعیل صفایی بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس شیوه های فرزند پروری نوین درنمونه ای از والدین دارای کودکان آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/21
سمیه صفایی فیروز آبادی بررسی تاثیر روش مرور خویشتن برعلائم استرس، اضطراب و افسردگی بیماران قلبی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/14
هادی صمدیهء نقش واسطه ای هیجان‌های تحصیلی در رابطه بین اهداف پیشرفت و پیشرفت تحصیلی: آزمون مدل علی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
سولماز صناعی بررسی میزان اثربخشی CBT در افزایش خودکارآمدی، تاب آوری و تنظیم هیجان در دانش آموزان با مشکلات چندفرهنگی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
مهتاب ضیائیان اثربخشی برنامه آموزش هوش هیجانی در کاهش علائم اختلالات عاطفی- رفتاری دختران نوجوان کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/09
فاطمه طالبی بزمین آبادی Comparison of attachment styles and coping strategies in adolescents orphans raised by inadequate کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
مریم طاهری Comparison of perfectionism, ego strength, anger, and anger rumination in individuals with major depression and obsessive-compulsive disorder کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
مرتضی طاهری سرتشنیزی تاثیر دوره آموزشی مدیریت استرس بر میزان استرس شغلی و کارآمدی معلمان زن مدارس ابتدایی غیرانتفاعی منطقه 6 تهران در سال تحصیلی 86-87 کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/24
سمیرا طباطبائی تاثیرآموزش مهارت های اجتماعی برمیزان تاب آوری کودکان بی سرپرست شهرستان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/01
محبوبه عابدزاده بررسی رابطه بین مهارتهای زندگی و رضایت زناشویی در بین معلمان کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
زهره عادل زاده رابطه رضایت مندی زناشویی والدین با سلسله مراتب ارزش ها در دختران نوجوان آنان کارشناسی دانلود 1392/06/27
سمانه عاشوری اثربخشی آموزش شناختی - رفتاری با رویکرد مثبت اندیشی بر خود - تنظیمی رفتار و اضطراب نوجوانان دختر " کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/17
نوال عاطی نژاد تأثیر به کارگیری راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی در عملکرد نوشتاری دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در مقطع ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
علی عبادی تاثیر روش خود آموزشی برعملکرد حل مساله وخودپنداره تحصیلی دانش آموزان حساب نارسا پایه چهارم ابتدایی شهرستان بیله سوار کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/13
غلامعباس عباسی رابطه بازیهای رایانه ای با سلامت روان نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/09
مینا عباسیان رابطه سر سختی و استرس تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد