اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد خدایاری فرد

محمد خدایاری فرد

محمد خدایاری فرد (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61117452
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

علایق پژوهشی : روان درمانگری، مطالعات دینی، مداخلات روان شناختی

http://www.khodayarifard.ir

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدحسن اسایش اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر رضایت زناشویی ، سلامت روان و پرخاشگری زنان متاهل نهاجا کارشناسی ارشد
زینب عظیمی طراحی بسته آموزشی تقویت بازنمایی های حافظه بر اساس رویکرد رقابت بازیابی و ارزیابی اثر بخشی آن بر حرمت خود و اضطراب امتحان دکتری
محمدجواد فهیمی فر منطبق سازی بسته آموزشی مهارت های زندگی سالم برای ارتقای دینداری در گروه نوجوان و بررسی اثر بخشی آن کارشناسی ارشد
رامین هاشمی گشنیگانی مدل ساختاری دینداری نوجوانان و روابط بین فردی درون خانواده کارشناسی ارشد
سیده ناهید حسینی نژاد اثر بخشی مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی ، خودکارآمدی و انعطاف پذیری روانشناختی در مادران وابسته به سوء مصرف مواد کارشناسی ارشد
احمد منصوری نقش تعدیل کننده و واسطه ای مقابله های معنوی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین عوامل فراتشخیصی و نشانه های اختلال اضطراب فراگیر طراحی و آزمون یک مدل مفهومی دکتری
آرزو مهدی زاده صادق آبادی اثر بخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر خودشناسی،خودکارآمدی و اعتماد بین فردی کارشناسی ارشد
ملیحه میرزائی تشخیص مشکلات برونی سازی و درونی سازی شده نوجوانان بر مبنای آزمون ترسیم درخت کارشناسی ارشد
پروین محمدی اثر بخشی مشاوره ی گروهی با رویکرد شناختی - رفتاری بر خود کار آمدی و جهت گیری هدفی دانش آموزان مهاجر افغان کارشناسی ارشد
زهرا مستدام تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری بر پایه ذهن آگاهی بر بهزیستی معنوی و تعارضات زناشویی کارشناسی ارشد
مرضیه موسوی رابع اثر بخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر تاب آوری نوجوانان دختر آسیب دیده کارشناسی ارشد
ثریا رمضان زاده تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی - هیجانی و عزت نفس دانش آموزان دختر دبیرستان کارشناسی ارشد
نسرین سبزفروش شهانقی اثر بخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی -رفتاری و طرحواره درمانی بر سبک های دلبستگی نا ایمن دانشجویان دختر کارشناسی ارشد
کورش سرای زاده بررسی رابطه اضطراب و سبکهای اسنادی با پیشرفت تحصیلی در کودکان 12-9 ساله شهر تهران کارشناسی ارشد
نجمه طاهری تهیه واستاندارد سازی بسته آموزشی مثبت نگری کارشناسی ارشد
مرضیه تردست اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر نشخوار فکری و سرمایه روان شناختی دانشجویان دختر دارای نشانگان ضربه عشق کارشناسی ارشد
سعید زندی اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت اندیشی بر فرایند خانواده و بهزیستی ذهنی زنان سرپرست خانوار کارشناسی ارشد
احمد اسمعیل زاده برزی بررسی رابطه هوش و رغبت شغلی با رشته تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/11
احمد اسمعیل زاده برزی بررسی رابطه هوش و رغبت شغلی با رشته تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه کارشناسی ارشد
میترا چشمه نوشی بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر سازگاری اجتماعی و صمیمیت اجتماعی دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
قصیده حجتی The Casual Relationship of Attachment Styles with Moral Identity: The Mediating Role of Empathy کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/26
حدیقه رحیمی بررسی تأثیر ساختار تکلیف یادگیری برخود-کارامد پنداری دانش آموزان دبیرستانی شهرستان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/23
مریم زارع پور اثر بخشی آموزش مهارت حل مسئله بر صمیمیت زناشویی کارشناسی ارشد
سعید زندی اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت‌اندیشی بر فرایند خانواده و بهزیستی ذهنی زنان سرپرست خانوار کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
روح الله شهابی مقایسه نگرش دینی و خود کنترلی در دانشجویان پسر مستعد و غیر مستعد سومصرف مواد دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 86/06/24
غلامعلی صنم نژاد نیمروخ روانی ، هوش هیجانی و خود پنداره در افراد ناکام عشق و افراد غیر ناکام در عشق کارشناسی ارشد
نجمه طاهری Development and standardization of positive thinking program کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
زینب عظیمی طراحی بسته آموزشی تقویت بازنمایی‌ های حافظه بر اساس رویکرد رقابت بازیابی و ارزیابی اثربخشی آن بر حرمت خود و اضطراب امتحان دکتری دانلود 1396
سعید فخررحیمی بررسی رابطه تفکرات غیر منطقی با اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
محمدجواد فهیمی فر Developing Healthy Life Skills Package to Enhance Adolescents Religiosity کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
سارا کلهر Effectiveness of Mindfulness-Based Group Counseling on Brain Executive Functions of Women with Obsessive-Compulsive Disorder کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
فرزانه معتمدی شارک سبک‌های اسنادی، خودکار آمدی تحصیلی و سلامت روان در دانش آموزان تیزهوش و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1383
احمد منصوری نقش تعدیل کننده و واسطه ای مقابله های معنوی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین عوامل فراتشخیصی و نشانه های اختلال اضطراب فراگیر: طراحی و آزمون یک مدل مفهومی دکتری دانلود 1396/04/18
محمد حسن آسایش اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر رضایت زناشویی، سلامت روان و پرخاشگری زنان متاهل منطقه مهرآباد تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/07
بختیار اسدی بررسی رابطه هـوش هیجانـی، هوش متعارف و سلامـت اجتمـاعی در دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان کامیاران کارشناسی ارشد دانلود 1384
مرضیه تردست اثربخشی مشاورۀ گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر نشخوار فکری و سرمایۀ روانشناختی دانشجویان دختر دارای نشانگان ضربۀ عشق کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
ناهید حسینی نژاد اثربخشی مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی، خودکارآمدی و انعطاف پذیری روانشناختی در مادران وابسته به سوءمصرف مواد کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
فرنوش حقانی پور تاثیر آموزش تنش زدایی بر میزان اضطراب امتحان دانش آموز کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/16
علی رضایی شریف بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس افسردگی دانشجویان(USDI) کارشناسی ارشد دانلود 1385/11/01
ثریا رمضان زاده تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی-هیجانی بر هوش هیجانی و عزت نفس دانش آموزان دختر دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
مریم زارع پور اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر میزان صمیمیت زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/07
نسرین سبزفروش اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری و طرحواره درمانی بر سبک های دلبستگی نا ایمن دانشجویان دختر کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/09
کورش سرای زاده بررسی رابطه اضطراب و سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی در کودکان 9 تا 12 سال شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/11
سیما سماواتی آماده سازی مقیاس دینداری دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385/02/02
غلامرضا سهراب پور Effectiveness of Group Counseling "Narrative Therapy" on mental health, family functioning and marital conflicts among women with addicted husbands کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
غلامعلی صنم نژاد بررسی نیمرخ روانی، هوش هیجانی و خودپنداره در افراد ناکام در عشق و افراد غیر ناکام در عشق کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/08
سعید فخر رحیمی بررسی رابطه تفکرات غیرمنطقی و اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/17
سهیلا فرتاش سبک‌های پردازش اطلاعات، تعهد هویت و راهبردهای مقابله در محیط تحصیلی: نقش سبک های پردازش هویت دکتری دانلود 1390/03/30
منصوره فضل اله زاده تاثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی – رفتاری بر اضطراب امتحان و خودکارآمدی تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/23
رضا قربان جهرمی الگوی رابطه گرایش های فکری، متغیرهای انگیزشی و شناختی با پیشرفت تحصیلی بر اساس میزان تعلل ورزی دکتری دانلود 1392/7/27
الهه گلپاشا Developing a romantic lifestyle educational package and its effectiveness on happiness and quality of life in young couples کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
پروین محمدی اثربخشی مشاوره ی گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری برخودکارآمدی وجهت گیری هدفی دانش آموزان مهاجر دختر افغان کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
ملیحه میرزایی Diagnosis the Internalizing and Externalizing Symptoms in Adolescents by Use of Tree Test کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
زهرا مستدام تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد شناختی – رفتاری بر پایه ذهن آگاهی بر بهزیستی معنوی و تعارضات زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/27
آرزو مهدی زاده اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر خودشناسی، خودکارآمدی و اعتماد بین‌فردی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
محمدموسی موسوی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر مثبت نگری بر کیفیّت زندگی مادران کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/18
ولی ا... موسوی ارتباط بین سبک های اسناد، عزت نفس، خلاقیت و نگرش خلاق در دانش جویان دکتری دانلود 1383
مرضیه موسوی رابع اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر تاب آوری نوجوانان دختر آسیب دیده اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
لیلا مومنی بررسی رابطه دینداری با موفقیت کارآفرینان ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/17
رامین هاشمی مدل ساختاری دینداری نوجوانان و روابط بین فردی درون خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اخلاق حرفه ای در مشاوره 5101423 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
روانشناسی بالینی 5101161 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 5101528 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) 1399/11/18 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
مسایل نوجوانان و جوانان 5101309 2 12 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 5101528 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اخلاق حرفه ای در مشاوره 5101423 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آسیب شناسی روانی 5101154 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تهیه و کاربرد آزمون های روانی در مشاوره مدرسه 5101552 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:00) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 5101528 3 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مسایل نوجوانان و جوانان 5101309 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 5101528 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1398/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
کارگاه آموزش مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی 1 5120082 0 01 هرهفته پنج شنبه (13:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1397
کارگاه آموزش مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی 1 5120082 0 02 هرهفته پنج شنبه (13:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1397
اخلاق حرفه ای در مشاوره 5101423 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
تهیه و کاربرد آزمون های روانی در مشاوره مدرسه 5101552 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روانشناسی بالینی 5101161 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 5101528 3 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
کارگاه آموزش مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی 1 5120082 0 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کارگاه آموزش مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی 1 5120082 0 03 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کارگاه آموزش مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی 1 5120082 0 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2