اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ابراهیم خدائی

ابراهیم خدائی

ابراهیم خدائی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61117463
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : روشهای کمی و کیفی روش تحقیق در علوم تربیتی- نظریه‏ های کلاسیک و جدید سنجش و اندازه گیری- هم ترازسازی آزمونها

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و سلسله مراتبی 5109020 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
همبستگی و رگرسیون 5109010 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
روش های آماری چند مغیری کاربردی 5103249 3 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
مدیریت کیفیت در نظام های آموزشی 5103266 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
آمار استنباطی 5101027 3 10 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) 1400/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
روش های آماری چند متغیری 5109013 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
روش های آماری چند مغیری کاربردی 5103249 3 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و سلسله مراتبی 5109020 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
همبستگی و رگرسیون 5109010 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
کاربرد روش های آماری در برنامه درسی 5103085 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روش های آماری چند متغیری 5109013 2 09 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آمار استنباطی 5101589 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و سلسله مراتبی 5109020 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
همبستگی و رگرسیون 5109010 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
کاربرد روش های آماری در برنامه درسی 5103085 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
سنجش و اندازه گیری 5103282 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روش های آماری چند متغیری 5109013 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و سلسله مراتبی 5109020 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
همبستگی و رگرسیون 5109010 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
کاربرد روش های آماری در برنامه درسی 5103085 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2