اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

خسرو باقری نوعپرست

خسرو باقری نوعپرست

خسرو باقری نوعپرست    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61117559
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : بررسی تطبیقی فلسفه های نوین و اسلامی تعلیم و تربیت

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سعید آزادمنش تبیین ماهیت دوران کودکی از منظر رویکرد اسلامی عمل و اهداف "تربیت" اخلاقی کودک بر اساس آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
عبداله اسدی مقایسه روش اجتهاد شیعی با روش هرمنوتیک کلاسیک در بررسی واژگان تربیتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
کاوه امیری تحلیل ماهیت و ویژگیهای ذهنیت فلسفی وبررسی و مقایسه ذهنیت فلسفی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت و مدیریت آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/24
امیر بادپا Comparative Analysis of Concept of “Giftedness” in NODET Teachers’ Beliefs and “The Strategic Act of Elites Affairs” کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
زهرا باطنی Criticizing and Examining Philosophical Foundations of New Fourth-Grade Math Book According to Constructive Realism کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
سعیده باقری Explaining and criticizing Mary Hesse's hermeneutical approach in understanding scientific concepts and providing content based on it, for secondary school physics teacher_education دکتری دانلود 1396/07/12
آزاده بزرگی بررسی و بازسازی ماهیت مسئولیت با توجه به نگاه "معطوف به خود" کانت و نگاه "معطوف به دیگری" لویناس و دلالت های آن در تربیت اخلاقی دکتری دانلود 1396/07/12
فریده بصیر تحلیل مبانی معرفت ‏شناختی تفکر در کتاب علوم تجربی پایه هشتم و نقد آن از منظر واقع‏ گرایی سازه ‏گرایانه کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
نیره حاجی علیان تبیین و بررسی مبانی عمل اخلاقی بر اساس نظریه اسلامی عمل و تدوین اهداف، اصول و روشهای تربیت اخلاقی دکتری دانلود 1393/07/29
احمد خدائی نصر تدوین و بازسازی نظام انسان ‌شناسی علی ‌صفائی‌ حائری و استنتاج و بازسازی دلالت‌های آن در تعلیم و تربیت کارشناسی ارشد دانلود 91/7/15
سمانه خلیلی واکاوی فلسفه ضمنی تعلیم و تربیت فرهنگ ایران و نسبت آن با دکتری دانلود 1393/11/30
نجمه رضانژادجولایی تبیین نگرش چند فرهنگی از منظر واقع گرایی انتقادی و دلالت های آن برای تعلیم و تربیت (ارزیابی دلالت ها با نظریه روابط خرده فرهنگ ها در ایران) دکتری دانلود 1390/06/30
معصومه رمضانی فینی بررسی نسبت تفکر انتقادی در فلسفه اجتماعی هورکهایمر و برنامه فلسفه برای کودکان و ارائه الگویی به منظور پرورش تفکر انتقادی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی دکتری دانلود 1396/11/28
فاطمه زارعی فرد طراحی چارچوب(مبانی و اصول) برنامه درسی بین‌المللی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
محمد ضیایی موید بررسی تطبیقی خرد در دیدگاه استرنبرگ و عقل از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی و دلالت‌های آنها در تربیت اخلاقی دکتری دانلود 95/7/13
محمد ضیایی موید بررسی تطبیقی خرد در دیدگاه استرنبرگ و عقل از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی و دلالت‌های آنها در تربیت اخلاقی دکتری دانلود 95/7/13
سمیرا عزیزی نسبت میان عاملیت متربی، الگوهای عملی اخلاقی و معیارهای اخلاقی بر اساس نظریه اسلامی عمل کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
آزاد محمدی بررسی و تبیین چالش ‌های برخاسته از نظریه‌ ی داماسیو برای نظریه‌ی انسان عامل در عرصه نظر و تعامل تربیتی دکتری دانلود 1398/7/13
حمداله محمدی پسکوهانی بررسی چالش های اساسی روند تجاری سازی در نظام آموزش عالی ایران بر اساس نقد مبانی انسان شناختی مکتب نولیبرالیسم و ارائه ی مفهومی بدیل دکتری دانلود 1397/07/10
محمد محمدشیرازی واکاوی و تبیین مولفه های مفهومی زندگی معنادار از منظر رولو می و استنتاج رهنمودهایی تربیتی برای دوره نوجوانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
سید نورالدین محمودی تعامل هنر و خلاقیت در دیدگاه صدرالمتالهین (ره) و دلالتهای آن در ارایه الگوی تعاملی برای پرورش هنر و خلاقیت دکتری دانلود 1392/07/28
جواد مداحی بررسی تطبیقی دیدگاههای انسان شناختی ویکتورفرانکل وعلامه جعفری درباره معنای زندگی واستنتاج دلالتهای تربیتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/21
نرگس وکیلی نقد تطبیقی رویکردهای عدالت جنسیتی تساوی گرا و تفاوت گرا کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
مراد یاری دهنوی تبیین و بررسی گفتگو در فلسفه هستی با تأکید بر آرای مارتین بوبر و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت دکتری دانلود 1391/07/29
سعید آزادمنش واکاوی مؤلفه‌های مفهومی تعلیم و تربیت در پدیدارشناسی هگل به‌منظور جستجوی انگاره‌ای برای تعلیم و تربیت دوران کودکی و نقد و ارزیابی روش‌های فعال بر اساس آن دکتری دانلود 1398/06/26
ادریس اسلامی تبیین و نقد اهداف، اصول و روشهای تربیت اخلاقیبرمبنای فلسفۀ شخص گرایی دکتری دانلود 1394/07/07
فاطمه آشپز نقد و بررسی نسبت جامعه و معرفت در دیدگاه کارل مانهایم و دلالت¬های آن در تعلیم و تربیت کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/05
امین افضلی گروه بررسی فرصت ها و آسیب های فناوری اطلاعات در عرصه تربیت دینی وارائه راهکارهای مواجهه با آنها کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
امیر بادپا تحلیل تطبیقی مفهوم «استعداد برتر» در انگاره معلّمانِ «مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان» و «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
آزاده بزرگی بررسی تطبیقی عاملیت انسان در دیدگاه افعال گفتاری با نظریه انسان عامل و دلالت های تربیتی هر یک از آنها دانلود 1390/06/01
بتول بهشتی جمال اباد شناسیایی ادراک و تفسیر دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه تهران در مورد اسلامی سازی برنامه های درسی آموزش عالی یک پژوهش پدیدار شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
سمیرا حیدری تبیین و بازسازی مبانی فلسفی آ موزش و پرورش عمومی و نسبت آن با آموزش حرفه ای در قلمرو برنامه درسی براساس دیدگاه مورتیمر آدلر و ارائه‏ی الگویی مبتنی بر آن دکتری دانلود 1392/07/27
ام البنین حسین زاده تبیین مبانی زیبایی در قرآن و ارائه ی الگویی برای تربیت زیبایی شناسانه بر اساس آن دکتری دانلود 1393/04/10
علی حسینی‌زاده نقد و بررسی مبانی انسان شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
زکریا حسینی مجره بازخوانی مبانی فلسفی مفهوم شفلری استعداد و بازسازی آن با توجه به نقدهای وارد و نقد و بررسی «طرح شهاب» بر اساس آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
حبیب‌الله رحیم‌پور ازغدی تدوین طرح‌واره انسان‌شناسی دینی- فلسفی استاد مطهری و کشف دلالت های تربیتی این طرح واره کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/26
سمیه سادات رضوی طاهری استلزام های مفهوم عاملیت انسانی در اندیشه اسلامی برای تربیت در دوران کودکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/06
علی ستاری بررسی و نقد فلسفه برای کودکان ((P4C بر اساس مبانی فلسفی تربیت اسلامی دکتری دانلود 1390/11/15
نرگس سجادیه نقد و بررسی رویکرد تبارشناسی فوکویی و ارائه الگویی از آن جهت پژوهش در عرصه فلسفه تعلیم و تربیت دکتری دانلود 1389/07/10
محمد شهریاری بررسی کرامت آدمی و نسبت آن با تربیت اخلاقی از منظر متون اسلامی(قرآن و حدیث) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
علی طهماسبی تبیین اصول آموزش ریاضی بر اساس دیدگاه واقع گرایی سازه گرایانه؛ ونقد وتحلیل محتوای کتاب های ریاضی دوره راهنمایی بر اساس آن اصول کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
زهرا عبدالهیان Study to evaluate the program Philosophy for Children (P4C) in terms of typology of thinking based on the concept of thinking in the Qur'an کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
آزاد محمدی مبانی و اصول گفت وگو از نظر هابرماس و بررسی دلالت های آن در تربیت اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/20
حمداله محمدی نقد و بررسی مولفه های یاددهی – یادگیری از نظر هنری ژیرو کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/07
محمدرضا مدنی فر Exploration of Nature and Characteristics of Educational Research in terms of Human Agency دکتری دانلود 1395/07/13
شیوا همتی تبیین دلالت های هستی شناختی و معرفت شناختی واقع گرایی انتقادی در آموزش علوم و نقد رویکردهای سازه گرایانه بر اساس آن دکتری دانلود 1391/06/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تربیت بدنی کودک و نوجوان 5102090 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
تربیت بدنی کودک و نوجوان 5102090 2 24 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
چیستی دین 5102071 2 24 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/06 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
چیستی دین 5102071 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/06 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مبانی شناخت در فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن 5106185 2 06 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/06 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
فلسفه علم 5102034 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مکتب های فلسفی و آراء تربیتی 2 5102060 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
نظریات تربیتی مکاتب فلسفی 5102015 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مکتب های فلسفی و آراء تربیتی 1 5102059 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آموزه های تربیتی آیات قرآن 5103273 2 07 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
نظریات تربیتی مکاتب فلسفی 5102015 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مبانی شناخت در فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن 5106185 2 06 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش های تحقیق فلسفی 5102050 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مکتب های فلسفی و آراء تربیتی 2 5102060 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
فلسفه معاصر 5102036 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
برنامه درسی و تربیت دینی، دلالت های تربیتی متن دینی و سیره 5103190 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
زبان تخصصی 5102010 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
تعلیم و تربیت اسلامی 5102035 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روش های تحقیق فلسفی 5102050 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نظریات تربیتی مکاتب فلسفی 5102015 3 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2