اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

خسرو باقری نوعپرست

خسرو باقری نوعپرست

خسرو باقری نوعپرست    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61117559
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : بررسی تطبیقی فلسفه های نوین و اسلامی تعلیم و تربیت

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا عبدالهیان ارزیابی برنامه فبک از منظر گونه شناسی تفکر بر اساس تحلیل مفهوم تفکر در قرآن کارشناسی ارشد
امین افضلی گروه بررسی فرصت ها و آسیب های فناوری اطلاعات در عرصه تربیت دینی و ارائه راهکارهایی برای مواجهه با آن کارشناسی ارشد
عبداله اسدی مقایسه روش اجتهاد شیعی با روش هرمنوتیک کلاسیک در بررسی واژگان تربیتی کارشناسی ارشد
سعید آزادمنش واکاوی مولفه های مفهومی تعلیم و تربیت در پدیدار شناسی هگل به منظور جستجوی انگاره ای برای تعلیم و تربیت دوران کودکی و نقد ارزیابی روشهای فعال بر اساس آن دکتری
سمیرا عزیزی نسبت میان عاملیت متربی ،الگوهای عملی اخلاقی و معیارهای اخلاقی بر اساس نظریه اسلامی عمل کارشناسی ارشد
فهیمه بهرامی بررسی رابطه تربیت اخلاقی و تربیت دینی با تاکید بر نظر دیویدکار کارشناسی ارشد
راضیه بیرونی کاشانی بررسی تطبیقی رابطه . است .و . باید. در فلسفه های ابن سینا و هیوم با نظر به دلالتهای آن ها برای تربیت اخلاقی دکتری
آزاده بزرگی بررسی و بازسازی ماهیت مسئولیت با توجه به نگاه معطوف به خود کانت و نگاه معطوف به دیگری لویناس و دلالت های آن در تربیت اخلاقی دکتری
آزاده بزرگی بررسی تطبیقی عاملیت انسان در دیدگاه افعال گفتاری با نظریه انسان عامل و دلالتهای تربیتی آن کارشناسی ارشد
حمیده فرح بخش نقد و بازسازی دیدگاه بوردیو در باب نسبت عاملیت فرد و نظام آموزش و پرورش و فرهنگ به منزله مبنا جهت بررسی انتقادی و بازنویسی اسناد بالادستی نظام آموزش و پرورش ایرا دکتری
نیره حاجی علیان تبیین و بررسی مبانی عمل اخلاقی و تدوین هدف ، اصول و روش های تربیت اخلاقی بر اساس نظریه اسلامی عمل دکتری
ادریس اسلامی تبیین و نقد اهداف ، اصول و روشهای تربیت اخلاقی بر مبنای فلسفه شخص گرایی دکتری
علی کریمی گیلده بررسی دلالتهای اخلاق گفتمانی ها برماس در تربیت اخلاقی با نظریه پدیده جهانی شدن کارشناسی ارشد
سمانه خلیلی واکاوی فلسفه تعلیم و تربیت ضمنی فرهنگ ایران و نسبت آن با فلسفه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران دکتری
محمدرضا مدنی فر تبیین ماهیت و ویژگی های پژوهش تربیتی از منظر عاملیت انسان دکتری
آزاد محمدی بررسی و تبیین چالش های برخاسته از نظریه داماسیو برای نظریه انسان عامل در عرصه نظر و تعامل در تعلیم و تربیت دکتری
حمداله محمدی پسکوهانی بررسی چالش های اساسی روند تجاری سازی در نظام آموزش عالی ایران بر اساس نقد مبانی انسان شناختی مکتب نولیبرالیسم و ارائه مفهومی بدیل دکتری
معصومه رمضانی فینی بررسی نسبت تفکر انتقادی در فلسفه اجتماعی هورکهایمر و برنامه فلسفه برای کودکان و ارائه الگویی به منظور پرورش تفکر انتقادی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی دکتری
سمیه سادات رضوی طاهری بررسی استلزام های مفهوم انسان عامل در اندیشه اسلامی برای تبیین در دوران کودکی کارشناسی ارشد
نجمه رضا نژادجولایی تبیین نگرش چند فرهنگی از منظر رئالیسم انتقادی و دلالت های آن برای تعلیم و تربیت ( ارزیابی دلالت ها با نظر به روابط خرده فرهنگ ها در ایران) دکتری
نرگس سادات سجادیه نقد و بررسی تبارشناسی و ارائه الگویی در جهت به کارگیری آن در پژوهش های عرصه فلسف تعلیم و تربیت دکتری
علی طهماسبی تبیین اصول آموزش ریاضی بر اساس دیدگاه واقع گرایی سازه گرایانه و تحلیل و نقد محتوای کتابهای ریاضی دوره راهنمایی بر اساس آن کارشناسی ارشد
علی وحدتی دانشمند تبیین نقش روایت در تکوین هویت دینی با تکیه بر اندیشه پل ریگور و تحلیل دستاوردها و تنگناهای رویکرد روایی در ترببیت دینی کارشناسی ارشد
نرگس وکیلی نقد تطبیقی رویکردهای عدالت جنسیتی تساوی گرا و تفاوت گرا از منظر فلسفه برنامه درسی کارشناسی ارشد
مراد یاری دهنوی تبیین و بررسی گفتگودر فلسفه هستی با تاکید بر آرائ مارتین بوبر و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت دکتری
سعید آزادمنش تبیین ماهیت دوران کودکی از منظر رویکرد اسلامی عمل و اهداف "تربیت" اخلاقی کودک بر اساس آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
عبداله اسدی مقایسه روش اجتهاد شیعی با روش هرمنوتیک کلاسیک در بررسی واژگان تربیتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
زهرا اشعری بررسی مفهوم ،اصول و روشهای تربیت معنوی با تاکید بر آراء علامه طبا طبائی کارشناسی ارشد
کاوه امیری تحلیل ماهیت و ویژگیهای ذهنیت فلسفی وبررسی و مقایسه ذهنیت فلسفی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت و مدیریت آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/24
زهرا باطنی نقد و بررسی کتاب جدید التألیف ریاضی چهارم ابتدایی براساس دیدگاه کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
سعیده باقری تبیین و نقد رویکرد هرمنوتیکی ماری هسه در فهم مفاهیم علمی و ارائۀ محتوایی مبتنی بر آن، برای آموزش معلمان فیزیک متوسطۀ دورۀ دوم دکتری دانلود 1396/07/12
رمضان برخورداری تبیین رویکرد پدیدار شناسی با تاکید بر آراء مرلوپونتی و بررسی اقتضائات روش شناختی آن در حوزه پژوهشی های تربیتی دکتری
آزاده بزرگی بررسی و بازسازی ماهیت مسئولیت با توجه به نگاه "معطوف به خود" کانت و نگاه "معطوف به دیگری" لویناس و دلالت های آن در تربیت اخلاقی دکتری دانلود 1396/07/12
فریده بصیر تحلیل مبانی معرفت ‏شناختی تفکر در کتاب علوم تجربی پایه هشتم و نقد آن از منظر واقع‏ گرایی سازه ‏گرایانه کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
نیره حاجی علیان Exploration and Evaluation of Foundations of Moral Action Based on The Islamic Theory of Action and Formulation of Objectives, Principles, and Methods of Moral Education دکتری دانلود 1393/07/29
احمد خدائی نصر تدوین و بازسازی نظام انسان ‌شناسی علی ‌صفائی‌ حائری و استنتاج و بازسازی دلالت‌های آن در تعلیم و تربیت کارشناسی ارشد دانلود 91/7/15
سمانه خلیلی آرا‌’ فیلسوفان پست مدرن در باره زبان و دلالتهای آن بر ارتباط کلامی در آموزش و پرورش کارشناسی ارشد
سمانه خلیلی واکاوی فلسفه ضمنی تعلیم و تربیت فرهنگ ایران و نسبت آن با دکتری دانلود 1393/11/30
ملیحه راجی بررسی تاثیر نظریه انتقادی در فلسفه آموزش بزرگسالان با تاکید بر آراء ها برماس و پائولوفریره و دلالت های تربیتبی آن سواد آموزی بزرگسالان (ایران) دکتری
نجمه رضانژادجولایی تبیین نگرش چند فرهنگی از منظر واقع گرایی انتقادی و دلالت های آن برای تعلیم و تربیت (ارزیابی دلالت ها با نظریه روابط خرده فرهنگ ها در ایران) دکتری دانلود 1390/06/30
معصومه رمضانی فینی بررسی نسبت تفکر انتقادی در فلسفه اجتماعی هورکهایمر و برنامه فلسفه برای کودکان و ارائه الگویی به منظور پرورش تفکر انتقادی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی دکتری دانلود 1396/11/28
فاطمه زارعی فرد طراحی چارچوب(مبانی و اصول) برنامه درسی بین‌المللی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
مریم سلطانی تحلیل ویژگ های فرهنگی ایران و بررسی اقتضائات آن در فلسفه تعلیم و تربیت کارشناسی ارشد
محمد ضیایی موید بررسی تطبیقی خرد در دیدگاه استرنبرگ و عقل از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی و دلالت‌های آنها در تربیت اخلاقی دکتری دانلود 95/7/13
محمد ضیایی موید بررسی تطبیقی خرد در دیدگاه استرنبرگ و عقل از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی و دلالت‌های آنها در تربیت اخلاقی دکتری دانلود 95/7/13
سمیرا عزیزی نسبت میان عاملیت متربی، الگوهای عملی اخلاقی و معیارهای اخلاقی بر اساس نظریه اسلامی عمل کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
آزاد محمدی بررسی و تبیین چالش ‌های برخاسته از نظریه‌ ی داماسیو برای نظریه‌ی انسان عامل در عرصه نظر و تعامل تربیتی دکتری دانلود 1398/7/13
حمداله محمدی پسکوهانی بررسی چالش های اساسی روند تجاری سازی در نظام آموزش عالی ایران بر اساس نقد مبانی انسان شناختی مکتب نولیبرالیسم و ارائه ی مفهومی بدیل دکتری دانلود 1397/07/10
محمد محمدشیرازی واکاوی و تبیین مولفه های مفهومی زندگی معنادار از منظر رولو می و استنتاج رهنمودهایی تربیتی برای دوره نوجوانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
سید نورالدین محمودی تعامل هنر و خلاقیت در دیدگاه صدرالمتالهین (ره) و دلالتهای آن در ارایه الگوی تعاملی برای پرورش هنر و خلاقیت دکتری دانلود 1392/07/28
جواد مداحی بررسی تطبیقی دیدگاههای انسان شناختی ویکتورفرانکل وعلامه جعفری درباره معنای زندگی واستنتاج دلالتهای تربیتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/21
نرگس وکیلی نقد تطبیقی رویکردهای عدالت جنسیتی تساوی گرا و تفاوت گرا کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
مراد یاری دهنوی تبیین و بررسی گفتگو در فلسفه هستی با تأکید بر آرای مارتین بوبر و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت دکتری دانلود 1391/07/29
سعید آزادمنش واکاوی مؤلفه‌های مفهومی تعلیم و تربیت در پدیدارشناسی هگل به‌منظور جستجوی انگاره‌ای برای تعلیم و تربیت دوران کودکی و نقد و ارزیابی روش‌های فعال بر اساس آن دکتری دانلود 1398/06/26
ادریس اسلامی تبیین و نقد اهداف، اصول و روشهای تربیت اخلاقیبرمبنای فلسفۀ شخص گرایی دکتری دانلود 1394/07/07
فاطمه آشپز نقد و بررسی نسبت جامعه و معرفت در دیدگاه کارل مانهایم و دلالت¬های آن در تعلیم و تربیت کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/05
امین افضلی گروه بررسی فرصت ها و آسیب های فناوری اطلاعات در عرصه تربیت دینی وارائه راهکارهای مواجهه با آنها کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
امیر بادپا تحلیل تطبیقی مفهوم «استعداد برتر» در انگاره معلّمانِ «مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان» و «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
آزاده بزرگی بررسی تطبیقی عاملیت انسان در دیدگاه افعال گفتاری با نظریه انسان عامل و دلالت های تربیتی هر یک از آنها دانلود 1390/06/01
بتول بهشتی جمال اباد شناسایی ادراک و تفسیر دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در مورد اسلامی سازی برنامه های درسی آموزش عالی: یک پژوهش پدیدار شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
سمیرا حیدری تبیین و بازسازی مبانی فلسفی آ موزش و پرورش عمومی و نسبت آن با آموزش حرفه ای در قلمرو برنامه درسی براساس دیدگاه مورتیمر آدلر و ارائه‏ی الگویی مبتنی بر آن دکتری دانلود 1392/07/27
ام البنین حسین زاده تبیین مبانی زیبایی در قرآن و ارائه ی الگویی برای تربیت زیبایی شناسانه بر اساس آن دکتری دانلود 1393/04/10
علی حسینی‌زاده نقد و بررسی مبانی انسان شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
زکریا حسینی مجره بازخوانی مبانی فلسفی مفهوم شفلری استعداد و بازسازی آن با توجه به نقدهای وارد و نقد و بررسی «طرح شهاب» بر اساس آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
حبیب‌الله رحیم‌پور ازغدی تدوین طرح‌واره انسان‌شناسی دینی- فلسفی استاد مطهری و کشف دلالت های تربیتی این طرح واره کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/26
سمیه سادات رضوی طاهری استلزام های مفهوم عاملیت انسانی در اندیشه اسلامی برای تربیت در دوران کودکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/06
علی ستاری بررسی و نقد فلسفه برای کودکان ((P4C بر اساس مبانی فلسفی تربیت اسلامی دکتری دانلود 1390/11/15
نرگس سجادیه نقد و بررسی رویکرد تبارشناسی فوکویی و ارائه الگویی از آن جهت پژوهش در عرصه فلسفه تعلیم و تربیت دکتری دانلود 1389/07/10
محمد شهریاری بررسی کرامت آدمی و نسبت آن با تربیت اخلاقی از منظر متون اسلامی(قرآن و حدیث) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
علی طهماسبی تبیین اصول آموزش ریاضی بر اساس دیدگاه واقع گرایی سازه گرایانه؛ ونقد وتحلیل محتوای کتاب های ریاضی دوره راهنمایی بر اساس آن اصول کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
زهرا عبدالهیان Study to evaluate the program Philosophy for Children (P4C) in terms of typology of thinking based on the concept of thinking in the Qur'an کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
آزاد محمدی مبانی و اصول گفت وگو از نظر هابرماس و بررسی دلالت های آن در تربیت اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/20
حمداله محمدی نقد و بررسی مولفه های یاددهی – یادگیری از نظر هنری ژیرو کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/07
محمدرضا مدنی فر Exploration of Nature and Characteristics of Educational Research in terms of Human Agency دکتری دانلود 1395/07/13
شیوا همتی تبیین دلالت های هستی شناختی و معرفت شناختی واقع گرایی انتقادی در آموزش علوم و نقد رویکردهای سازه گرایانه بر اساس آن دکتری دانلود 1391/06/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظریات تربیتی مکاتب فلسفی 5102015 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مکتب های فلسفی و آراء تربیتی 1 5102059 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آموزه های تربیتی آیات قرآن 5103273 2 07 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
نظریات تربیتی مکاتب فلسفی 5102015 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مبانی شناخت در فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن 5106185 2 06 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش های تحقیق فلسفی 5102050 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مکتب های فلسفی و آراء تربیتی 2 5102060 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
فلسفه معاصر 5102036 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
برنامه درسی و تربیت دینی، دلالت های تربیتی متن دینی و سیره 5103190 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
زبان تخصصی 5102010 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
تعلیم و تربیت اسلامی 5102035 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روش های تحقیق فلسفی 5102050 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نظریات تربیتی مکاتب فلسفی 5102015 3 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مبانی شناخت در فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن 5106185 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
فلسفه دین 5102066 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مبانی فلسفی تربیت اسلامی 5103084 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مکتب های فلسفی و آراء تربیتی 2 5102060 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
تاریخ و مکاتب روان شناسی و نقد آن 5106192 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روش های تحقیق فلسفی 5102050 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مکتب های فلسفی و آراء تربیتی 1 5102059 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2