اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کیوان صالحی

کیوان صالحی

کیوان صالحی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117472
اتاق: 305
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی :  ارزیابی در نظام‏های آموزشی، روش‏های تحقیق کیفی و کمّی در علوم تربیتی، رویکردهای نوین در سنجش پیشرفت تحصیلی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی، آسیب ‏شناسی و ارتقا در نظام آموزشی، آموزش و بهسازی منابع انسانی، مطالعات بنیادین در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فهیمه باهنر تهیه و رواسازی برنامه پایش ازدواج کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
صابر برزگر شناسایی میزان برخوداری سواد چند فرهنگی معلمان دوره ابتدایی شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
مصطفی بهمنی Designing and Validating High school English Curriculum Model Based دکتری دانلود 98/6/30
صدیقه پناهی الوند Comparison attitude and academic achievement of elementary sixth grade students and teachers untrained teachers trained in periods lesson study کارشناسی ارشد دانلود 95/11/27
فاطمه جعفری Assessing of Elementary School Students’ Subjective Well-Being in District 15 of Tehran:A Mixed Method Research کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
علی زارعی واکاوی مشکلات فرایند اجرای پایان نامه و رساله های دانشجویان دانشکده‌ روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
زهره صادقی نیا ساخت و رواسازی ابزاری برای ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی منطقه 2 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
افسانه عباسی تاثیر آموزش هوش معنوی بر سازگاری اجتماعی و تاب‌آوری دانش آموزان دوره ی دوم دبستان کارشناسی ارشد دانلود 98/6/31
مرضیه عباسپور تاثیر روش های تقویت عملکردی در بهبود املای دانش آموزان پایه سوم دوره ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
محمدصابر عبداللهی Evaluation of Teachers 'Students' Viewpoints about Educational Environment of Ilam University of Technology کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
مرضیه عبدالوهابی Presentation of a game based learning model with problem solving approach دکتری دانلود 1398/7/3
عرفانه قاسم پور خوشرودی طراحی و اعتباربخشی چارچوب برنامه درسی تربیت معلم بر مبنای نظریه شناخت موقعیتی دکتری دانلود 1398/06/26
رضا کمالی مهاجر Developing and Validating a Tool for Assessing Elementary Students' Subjective Well-being: A Mixed Method Research کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
مرضیه منصوری Investigating the help receivers’ perception of helpers’ motivation and investigating the relative effect of construal levels on relationship between the type of support and perception of motivation to help کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/13
وجیهه مولایی Attitudes of Teachers and Student toward Homework: The Case of Sixth Grade Classes in Tehran's 11th District Primary Shools کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/11
هدی ناجی Comparative study of student assessment and admission system in countries کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
مریم نوروزی داینی ساخت و رواسازی روبریک برای سنجش کیفیت تکالیف درسی مطالعات اجتماعی پایه چهارم در نظام آموزش ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزشیابی موسسه ها و برنامه ها 5109016 2 09 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تحلیل داده های آماری 5103338 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ارزشیابی نظام های آموزشی 5103228 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
سنجش و اندازه گیری 5103282 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
شیوه های کیفی در تحقیقات آموزشی 5103214 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روش های پیشرفته تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی 5109009 3 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام های آموزشی 5109018 1 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش های تحقیق در آموزش بزرگسالان 5103347 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/21 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
کاربرد کامپیوتر در تحقیقات آموزشی 5103192 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش های توصیفی تحقیق در علوم تربیتی 5103227 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش های آزمایشی تحقیق در علوم تربیتی 5103233 2 23 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/21 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
سنجش و اندازه گیری 5103282 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ارزشیابی موسسه ها و برنامه ها 5109016 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روش های تحقیق در آموزش بزرگسالان 5103347 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
ارزشیابی نظام های آموزشی 5103228 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
سنجش و اندازه گیری 5103282 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
شیوه های کیفی در تحقیقات آموزشی 5103214 2 23 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روش های پیشرفته تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی 5109009 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام های آموزشی 5109018 1 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
تحلیل داده های آماری 5103338 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2