اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کیوان صالحی

کیوان صالحی

کیوان صالحی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117472
اتاق: 305
پست الکترونیکی: 
  1. روش‌ها و رویکردهای نوین در سنجش آموزش
  2. ساخت ابزارها و فنون گردآوری داده‌ها در پژوهش
  3. روش‌شناسی پژوهش در علوم رفتاری (کیفی، کمی و آمیخته)
  4. روش‌های پیشرفته پژوهش در علوم رفتاری
  5. شیوه‌های تحلیل داده‌های کیفی و کمّی
  6. ارزشیابی در نظام های آموزشی (سازمان، برنامه، عملکرد نیروی انسانی و خدمات)؛
  7. نظریه پردازی در علوم رفتاری
  8. اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزشی،
  9. آسیب‌شناسی در نظام آموزشی،
  10. تحقیقات بین رشته‌ای

 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
افسانه عباسی تاثیر آموزش هوش معنوی بر سازگاری اجتماعی و تاب آوری دانش آموزان دوره دوم آموزش ابتدایی کارشناسی ارشد
علی بنی اسدی مفهوم پردازی ادراک دانشجویان و اعضای هیات علمی از عدالت در سنجش کلاسی در دانشگاه تهران و ساخت ابزاری برای اندازه‌گیری آن دکتری
اسداله چراغی مزید نیاز سنجی آموزشی معاونان مدارس متوسطه دوره اول شهرستان کبودر آهنگ بر اساس مدل دیکوم کارشناسی ارشد
مینو دارایی ارزشیابی کیفیت اجرای برنامه تعالی مدیریت مدرسه (EFQM) در مدارس دخترانه دوره دوم متوسطه ناحیه 4 کرج کارشناسی ارشد
ازاده فدوی رودسری تبیین و اعتباریابی مدل عوامل مرتبط با افت ‌تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران دکتری
ازاده فدوی رودسری تبیین و اعتباریابی مدل عوامل مرتبط با افت ‌تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران دکتری
مهدی قربانخانی ساخت و روایابی ابزاری برای اندازه گیری عوامل موثر در شکل گیری فرهنگ ارزشیابی کاذب در مدارس ابتدایی کارشناسی ارشد
مهدی قربانخانی ساخت ابزاری برای سنجش آمادگی معلمی در دوره ابتدایی دکتری
شیوا گوران واکاوی واکنش های معلمان نسبت به تغییرات نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دوره ابتدایی کارشناسی ارشد
فاطمه جعفری سنجش شادکامی مدرسه ای دانش آموزان دوره ابتداییی منطقه 15 شهر تهران :یک مطالعه ترکیبی کارشناسی ارشد
زهرا کریمیان تبیین فرایند شکل گیری روحیه کار آفرینی در بین هنرجویان کاردانش و فنی حرفه ای شهرستان قائم شهر کارشناسی ارشد
منصور خدائی ارتباط ادارک از محیط کلاس ، نیازهای اساسی روان شناختی و خودکارآمدی تحصیلی با درگیری تحصیلی دانش آموزان پایه نهم کارشناسی ارشد
مرتضی مالمیر ساخت و میزان کردن ابزاری برای اندازه گیری فرهنگ کیفیت و ارزشیابی در آموزش عالی: یک پژوهش آمیخته» دکتری
فرحناز نژادغفوری ارزشیابی کیفیت مراکز پیش دبستانی شهرستان قشم مبتنی بر استاندارد اکرز(ECERS) کارشناسی ارشد
سمانه نوروزی شناسایی عوامل موثر در بروز مشکلات ناسازگاری دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی و تعیین اثرات آن در پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد
سارا پیرحیاتی ساخت ابزار میزان شده برای سنجش مدارس اثر بخش در دوره ی ابتدایی دکتری
سارا پیرحیاتی ساخت ابزار میزان شده برای سنجش مدارس اثر بخش در دوره ی ابتدایی دکتری
زهره رهسپار طراحی و اعتبار یابی الگویی شایستگی های مدیران مدارس آینده با رویکرد آینده پژوهی کارشناسی ارشد
زهره صادقی نیا ساخت و روایابی ابزاری برای ارزشیابی کیفیت عملکرد مدیران مدارس دوره ابتدایی کارشناسی ارشد
رضوان سوادی شفیع شناسایی عوامل موثردر شکل گیری انگیزه تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر کرج کارشناسی ارشد
غلامرضا اسماعیلی بررسی دیدگاه معلمان و مدیران درباره اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران در سال 1395 کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
فهیمه آلیانی آسیب شناسی درس انشا در نظام آموزش ابتدایی ایرانمطالعه موردی منطقه 4 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
فهیمه باهنر تهیه و رواسازی برنامه پایش ازدواج کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
صابر برزگر شناسایی میزان برخوداری سواد چند فرهنگی معلمان دوره ابتدایی شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
مصطفی بهمنی طراحی و اعتباریابی مدل برنامه ی درسی دکتری دانلود 98/6/30
صدیقه پناهی الوند مقایسه پیشرفت تحصیلی و نگرش تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی معلمان آموزش دیده در دوره های درس پژوهی و معلمان آموزش ندیده کارشناسی ارشد دانلود 95/11/27
فاطمه جعفری Assessing of Elementary School Students’ Subjective Well-Being in District 15 of Tehran:A Mixed Method Research کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
اسداله چراغی مزید نیازسنجی آموزشی معاونان آموزشی مدارس متوسطه دوره اول شهرستان کبودرآهنگ بر اساس مدل دیکوم کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
منصور خدایی ارتباط ادراک از محیط کلاس، نیازهای اساسی روان‌شناختی و خودکارآمدی تحصیلی با درگیری تحصیلی دانش آموزان پایه نهم کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
مینو دارائی ارزشیابی کیفیت اجرای «برنامه تعالی مدیریت مدرسه (EFQM)» در مدارس دخترانه دوره دوم متوسطه ناحیه 4کرج کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
علی زارعی واکاوی مشکلات فرایند اجرای پایان نامه و رساله های دانشجویان دانشکده‌ روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
فهیمه زنگنه Evaluation of the first elementary elementary curriculum based on a goal-oriented and goal-based integrated approach کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
شهناز سخایی شناسایی واکنش‌های معلمان نسبت به تغییر برنامه‌های درسی دوره ابتدایی و واکاوی علل و پیامدهای آن کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
بهروز سلجوقی Explain the process of research-based teaching and learning in secondary schools in order to provide an appropriate model کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
رضوان سوادی شفیع شناسایی عوامل موثر در شکل‌گیری انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر کرج کارشناسی ارشد دانلود 1396 /04/25
محمدرضا شوقی بررسی میزان اثر بخشی دوره‌های آموزش کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران بر اساس مدل انتقال یادگیری هالتون کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
زهره صادقی نیا ساخت و رواسازی ابزاری برای ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی منطقه 2 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
افسانه عباسی تاثیر آموزش هوش معنوی بر سازگاری اجتماعی و تاب‌آوری دانش آموزان دوره ی دوم دبستان کارشناسی ارشد دانلود 98/6/31
مرضیه عباسپور تاثیر روش های تقویت عملکردی در بهبود املای دانش آموزان پایه سوم دوره ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
محمدصابر عبداللهی بررسی دیدگاه دانشجو معلمان درباره محیط آموزشی دانشگاه فرهنگیان ایلام در سال تحصیلی 97-1398 کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
مرضیه عبدالوهابی ارائه ی الگوی یادگیری مبتنی بر بازی با رویکرد حل مساله دکتری دانلود 1398/7/3
فاطمه فتاحی فر The relationship between cooperative learning and academic achievement of the mathematic in the Second grade of high school in the field of physic-mathematic in the girl public schools at city of Shahriar کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/06
پری فرحی بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب رشته دانش آ‌موزان دبیرستان های شهر تهران در سال تحصیلی 93-94 کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
عرفانه قاسم پور خوشرودی طراحی و اعتباربخشی چارچوب برنامه درسی تربیت معلم بر مبنای نظریه شناخت موقعیتی دکتری دانلود 1398/06/26
زهرا کریمیان Explanation of the Formation Process of Entrepreneurship Spirit of Technical and Profession Students in Art in Ghaemshahr County کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
رضا کمالی مهاجر ساخت و رواسازی ابزاری برای سنجش شادکامی مدرسه‌ای دانش‌آموزان ابتدایی:مطالعه‌ای به روش پژوهش ترکیبی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
شیوا گوران واکاوی واکنش های معلمان نسبت به تغییرات نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دوره ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
علی اکبر محمدعلی خانی بازنمایی تجربه زیسته معلمان از دوشغله بودن: عوامل و پیامدها آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/18
حسین مکیلانی پدیدارشناسی دین باوری و عوامل شکل گیری آن در بین دانش آموزان پایه هشتم کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/13
مرضیه منصوری بررسی نحوه ی ادراک دریافت کنندگان کمک از نیت کمک کنندگان و نیز بررسی اثر سطوح پردازش بر ارتباط بین نوع کمک و ادراک از نیت کمک کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/13
وجیهه مولایی Attitudes of Teachers and Student toward Homework: The Case of Sixth Grade Classes in Tehran's 11th District Primary Shools کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/11
هدی ناجی Comparative study of student assessment and admission system in countries کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
محمد ناصرپور Dictation Pathology in Primary Education System: A Mixed Method Research کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/03
محمد علی نقی زاده Features of emerging adulthood developmental stage among the youth of tehran کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
مریم نوروزی داینی ساخت و رواسازی روبریک برای سنجش کیفیت تکالیف درسی مطالعات اجتماعی پایه چهارم در نظام آموزش ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 59 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های پیشرفته تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی 5109009 3 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) 1400/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام های آموزشی 5109018 1 03 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) 1400/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
روش های پژوهش کمی در تحقیقات آموزشی 5103361 2 23 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
روش های پژوهش کمی در تحقیقات آموزشی 5103361 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
کاربرد کامپیوتر در تحقیقات آموزشی 5103192 2 23 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
کاربرد کامپیوتر در تحقیقات آموزشی 5103192 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
مدل ها و نظریه های ارزشیابی 5103248 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
روش های تحقیق در علوم تربیتی 5101143 2 03 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1400/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
ارزشیابی موسسه ها و برنامه ها 5109016 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تحلیل داده های آماری 5103338 2 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
روش های پیشرفته تحقیق در علوم تربیتی (کیفی و آمیخته) 5103245 3 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/15 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
سنجش و اندازه گیری 5103282 2 23 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
سنجش و اندازه گیری 5103282 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
شیوه های کیفی در تحقیقات آموزشی 5103214 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
شیوه های کیفی در تحقیقات آموزشی 5103214 2 23 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
روش های پیشرفته تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی 5109009 3 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/19 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام های آموزشی 5109018 1 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی 5103281 3 03 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
کاربرد کامپیوتر در تحقیقات آموزشی 5103192 2 03 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/05 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
روش های توصیفی تحقیق در علوم تربیتی 5103227 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/20 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 59 نتیجه
از 3