اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کیوان صالحی

کیوان صالحی

کیوان صالحی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117472
اتاق: 305
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی :  ارزیابی در نظام‏های آموزشی، روش‏های تحقیق کیفی و کمّی در علوم تربیتی، رویکردهای نوین در سنجش پیشرفت تحصیلی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی، آسیب ‏شناسی و ارتقا در نظام آموزشی، آموزش و بهسازی منابع انسانی، مطالعات بنیادین در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزشیابی موسسه ها و برنامه ها 5109016 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روش های تحقیق در آموزش بزرگسالان 5103347 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
ارزشیابی نظام های آموزشی 5103228 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
سنجش و اندازه گیری 5103282 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
شیوه های کیفی در تحقیقات 5103214 2 23 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
سمینار تحقیق 5103256 2 23 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روش های پیشرفته تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی 5109009 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام های آموزشی 5109018 1 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
تحلیل داده های آماری 5103338 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
ارزیابی نظام های کوچک آموزشی 5103006 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
کاربرد کامپیوتر در تحقیقات آموزشی 5103192 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روش های توصیفی تحقیق در علوم تربیتی 5103227 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
ارزشیابی موسسه ها و برنامه ها 5109016 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق پیشرفته 5101407 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی 5103162 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی 5103281 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آشنایی با کامپیوتر 5103160 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/04 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
شیوه های کیفی در تحقیقات 5103214 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روش های پیشرفته تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی 5109009 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 11:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام های آموزشی 5109018 1 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1396/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2